Dataskyddsbeskrivning för församlingsvalet.fi

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050 346 9041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Informationen som tas emot via webbplatsens feedbackformulär används när man svarar på mottagen feedback samt analyserar kundrespons.

3. Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6 punkt 1 a och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, det vill säga den registrerades eget samtycke och vilja att ge respons samt behandlingens nödvändighet för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

4. Vilka personuppgifter behandlar Kyrkostyrelsen?

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är webbplatsens besökare samt administratörer och redaktörer. Uppgifterna som registreras består av namn och e-postadress för den som lämnat feedback via formuläret.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Personens uppgifter och kommentarer kommer från feedbackformuläret som personen själv fyller i.

6. Hur länge lagras uppgifterna?

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med tanke på responsanalysen.

7. Vart lämnas uppgifterna ut?

Uppgifter lämnas inte ut.

När det gäller insamlingen av kundrespons är administrationen av det tekniska systemet som används för att hantera kunddata utlagd på en tjänsteleverantör vars verksamhet uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller ESS.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den rättsliga grunden och syftet med behandlingen av personuppgifter kan dock begränsa din möjlighet att använda ovan nämnda rättigheter.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan göra en begäran om att utöva dina rättigheter till registeransvarige eller till Kyrkostyrelsens dataskyddsombud. Samtidigt får du personlig vägledning och råd om att utöva dina rättigheter. Kontaktuppgifter finns i början av beskrivningen samt nedan.

10. Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

I Finland är dataombudsmannen ansvarig för dataskyddet:

Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksvägen 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 6700
tietosuoja(at)om.fi

Kontakt till dataskyddsombudet vid Kyrkostyrelsen:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Tillbaka till toppen