Ordet kyrka (grek. kyriake, ”det som hör till Herren”, Herrens egen) har flera betydelser. I bred bemärkelse är kyrkan en världsvid kristen gemenskap, den universella Kristi kyrka, som man blir medlem i vid dopet.

Enligt Katekesen (1999) församlar den heliga Anden den kristna kyrkan och gör den helig. Kyrkan, den kristna församlingen, är en gemenskap av benådade syndare, som litar på Gud och som av den heliga Anden väcks till tro och kärlek.

Enligt kristendomen är kyrkan Kristi kropp och Kristus själv dess huvud (Ef. 1:22-23). Gud själv har grundat och upprätthåller kyrkan. Kyrkan finns där man förkunnar Guds ord och delar ut sakramenten. Medlemskapet i kyrkan börjar viddopet. Enligt den nicenska trosbekännelsen har Kristi rike inget slut. Kristi rike är närvarande redan i denna verklighet i hans kyrka.

Det läroämne som teologiskt dryftar kyrkan kallas ecklesiologi. Föremål för forskning kan vara t.ex. något kyrkosamfunds eller n ågon enskild teologs uppfattning om kyrkan och församlingen. Även en kyrkobyggnad som offentligt invigts till församlingens gudstjänstrum och helgats till Herren av en biskop, kallas kyrka.

Det administrativa begreppet kyrka är en byggnad som man, i enlighet med den ordning som föreskrivs i kyrkolagen, har fattat beslut om att bygga. Förr i tiden var minnesdagen av kyrkans invigning en stor händelse i församlingen. Också i dag kan församlingen fira den dag då kyrkan invigdes.

Ordet kyrka betyder också ett kristet samfund som verkar inom ett begränsat område och vars verksamhet har definierats enligt vissa stadgar (till exempelEvangelisklutherska kyrkan i Finland). Man kan också kalla en gruppering utgående från en bekännelse för kyrka, dvs. ett kyrkosamfund, som till exempel den lutherska kyrkan eller den anglikanska kyrkan.

Enligt kyrkolagen bekänner evangelisk-lutherska kyrkan i Finland den kristna tro som grundar sig på Bibeln och som finns uttryckt i den gamla kyrkans tretrosbekännelser samt i de lutherska bekännelseskrifterna. Kyrkans uppgift är att i enlighet med sin bekännelse förkunna Guds ord, utdela sakramenten, samt i övrigt verka för det kristna budskapets utbredning och för att kärleken till medmänniskan ska förverkligas.

Tillbaka till toppen