Katekesen är en kort presentation av kyrkans lära. Ordet katekes kommer från det grekiska katekhismos, som betyder undervisning. Ordet syftar speciellt på undervisning som sker genom frågor och svar.

Katekesen uppstod från hustavlor, väggtavlor, från vilka man lärde ut kristendomens sanningar. De lästes och kunde bytas ut med regelbundna mellanrum. Katekesen har använts bland annat vid husförhör och i konfirmandundervisning.

Luthers katekeser

Lilla katekesen och Stora katekesen som Martin Luther skrev år 1529 hör till de lutherska bekännelseskrifterna. De översattes till olika språk.

På 1570-talet utvecklades katekesen från de läseböcker som fanns i de finländska hemmen, till ett rättesnöre för tron, vilket lästes och förklarades från predikstolarna. Lilla katekesen innehåller fem huvudavsnitt i form av frågor och svar, samt särskilda avsnitt om bikt, bön och hustavla. Huvudavsnitten innehåller budorden, trosbekännelsen, bönen Fader vår samt dopets och nattvardens sakrament med Luthers förklaringar. Stora katekesen är mera omfattande än Lilla katekesen och är en utläggning av den kristna tron som vänder sig till prästerskapet.

Katekeser har även publicerats av kalvinister och anglikaner, likaså av den katolska kyrkan (Cathechismus Romanus). De ortodoxa fick sin katekes sist, först på 1800-talet. Den romersk-katolska kyrkans nya katekes är från år 1993.

Katekesen idag

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har senast gett ut en katekes år 1999. Den lilla boken innehåller de tio budorden, trosbekännelsen, bönen Fader vår, sakramenten, samt förklaringar om Bibeln, bikten, bönen och välsignelsen. Förklaringarna utarbetades av biskop Eero Huovinen, tillsammans med en arbetsgrupp, och biskop Erik Vikström översatte katekesen till svenska. Den här katekesen delades ut till alla hem i Finland hösten 2000 då kyrkorna firade Jubelår.

Tidigare finländska katekeser

Den förra kristna läran (katekes med förklaringar) var skriven av biskop Eino Sormunen år 1948. Innan den fanns Erkki Kailas version från år 1923.

Den äldsta svenska katekesen är Olaus Petris översättning av Luthers lilla katekes från 1537. År 1689 utgav Olov Svebilius en katekes med förklaringar (Enfaldig förklaring öfver dr. Martin Luthers lilla cateches, stäld genom frågor och svar).

Den äldsta finländska katekesen anses vara den som Mikael Agricola gav ut år 1543 Alkuoppi uskoon (Alcu Opista Wskoon). Biskopen i Åbo, Paulus Juusten, redigerade en ny katekes 1574. Dessa är förstörda. 1580 gav Jaakko Suomalainen ut en katekes och 1614 Erik Sorolainen. Johan Gezelius den äldre redigerade katekesförklaringarna Yxi lasten paras tavara 1666. Daniel Juslenius översatte år 1745 Olaus Svebilius katekes till finska. Det finns flera katekesvarianter från 1700- och 1800-talen.

Katekesen: katekesen.fi

Tillbaka till toppen