Ordet församling (grek. ekklesia) kan antingen betyda hela den universella kristenheten (den allmänneliga kyrkan) eller en del av en lokal kyrka, den förvaltningsmässiga lokalförsamlingen.

I den första bemärkelsen är församlingen helig, ett särskilt “för Herren avskilt” samfund och en “helig gemenskap” till skillnad från världsliga organisationer och sammanslutningar. Enligt den kristna tron är församlingen en gemenskap som har sitt ursprung i Gud. Församlingen är en gemenskap som leder till frälsning eftersom den i grund och botten är andlig till sin natur, den är av den heliga Anden samlad, ledd och levandegjord.

En församling i ordets andra bemärkelse är ett offentligt-rättsligt samfund. I kyrkolagen (3 kap. 1 §) definieras församlingens uppgift på följande sätt: “Församlingen fullgör kyrkans uppgift genom att sköta förrättandet av gudstjänster och förvaltandet av sakramenten samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni, missionsarbete och andra uppgifter som grundar sig på det kristna budskapet och avser förkunnelse och tjänst.”

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är indelad i geografiskt avgränsade församlingar och stift. En medlem i kyrkan hör till den lokalförsamling på vilkens områden han eller hon bor. I regel följer församlingsindelningen kommunindelningen. Ifall det finns flera församlingar på en och samma kommuns område (vilket är vanligast i städer) bildar dessa församlingar en kyrklig samfällighet.

Församlingarna är finskspråkiga, svenskspråkiga eller tvåspråkiga. Församlingarna har en omfattande självständighet med avseende på verksamhet, ekonomi och administration. Inom församlingarna verkar vid sidan av tjänsteinnehavarna och övriga arbetstagare ett stort antal frivilliga som deltar på många olika sätt i församlingens andliga tjänst.

Församlingsmedlemmarna verkar också som förtroendevalda inom olika former av verksamhetsorgan. Den högsta beslutsfattande makten utövas av kyrkofullmäktige, och i samfälligheter av gemensamma kyrkofullmäktige, vilka har valts av församlingsmedlemmarna via församlingsval.

Tillbaka till toppen