Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den är en samling böcker som har skrivits under cirka tusen år.

Bibeln består av två delar: Gamla och Nya testamentet. Ordet testamente hänvisar till det förbund som Gud har slutit med sitt folk. I Bibeln finns sammanlagt 66 böcker. Av dem hör 39 till Gamla testamentet och 27 till Nya testamentet.

Kyrkan fastställde de heliga böckernas kanon under de första kristna århundradena. Gamla testamentets böcker har skrivits ner ungefär mellan åren 800 och 160 f.Kr. Gamla testamentets kanon, dvs. normativa böcker, hade fått en etablerad ställning ungefär vid år 90 e.Kr. Nya testamentets äldsta böcker är från omkring 50-talet (Paulus brev) och de yngsta från omkring 150-talet (Petri brev). Också Nya testamentets böcker fick småningom ställning av kanon. De slutgiltiga besluten i den frågan fattades först på kyrkomötena på 390-talet.

Enligt de lutherska bekännelseskrifterna är Bibeln det enda rättesnöre utgående från vilket alla läror och lärare ska prövas och bedömas. Enligt katekesen talar Gud själv i Bibeln på människors språk. Bibeln innehåller Guds särskilda uppenbarelse som inte finns någon annanstans.

Händelserna i Bibeln utspelar sig i Palestina vid Medelhavets östkust. Gamla testamentet berättar om det forntida Israel och olika skeden i det judiska folkets historia. Nya testamentet berättar om Jesus och hans undervisning, gärningar, död och uppståndelse, samt om de första kristna församlingarnas liv.

Gamla testamentet innehåller lagen (Tora), profeterna och skrifterna. I Nya testamentet finns fyra evangelier, Apostlagärningarna, brev till församlingarna och den apokalyptiska Johannes Uppenbarelse (Uppenbarelseboken). Bibeln innehåller många olika litterära stilarter såsom myter, historia, dikter och sånger, aforismer, förkunnelse, noveller, förutsägelser och brev.

Gamla testamentet skrevs på hebreiska (delar av framför allt Esra och Daniels bok på arameiska) och Nya testamentet på grekiska. I den tidigaste översättningen av Gamla testamentet, den grekiska Septuaginta, införlivades även andra böcker vid sidan av dem som godkänts som Bibelns kanon, de s.k. gammaltestamentliga apokryferna. På medeltiden etablerades Vulgata, en latinsk översättning av Bibeln, som den västliga kyrkans officiella bibel. I samband med reformationen av kyrkan i väst började man översätta Bibeln till folkspråk.

Nya testamentet på finska utkom 1548 i en översättning av Mikael Agricola. Hela Bibeln utkom på finska år 1642. De följande bibelöversättningarna till finska är från åren 1776, 1938 och 1992.

På svenska utkom Nya testamentet 1526 och den första översättningen av hela Bibeln 1541 (under Gustav Vasas tid). Nya översättningar har gjorts 1703 (Karl XII), 1917 (Gustav V) och 2000.

Läs mer om kyrkans böcker

Tillbaka till toppen