Katolsk betyder världsvid kristen tro, som finns uttryckt i ekumeniska trosbekännelser, och den universala Kristi kyrka som bekänner denna tro.

Enligt den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen är kyrkan ”en, helig, allmännelig (katolsk) och apostolisk”. Katolicism betyder att kyrkan har hela frälsningen i sin tro, att den har spridits överallt i hela världen och att kyrkans uppgift riktar sig mot hela mänskligheten. Kristus grundade en kyrka för hela mänskligheten.

I Athanasius trosbekännelse sägs att man måste hålla sig till den katolska tron för att bli räddad, utan den blir man förtappad. Katolicismen är definitionen på den frälsande tron.

Kyrkan är inte bara lokal fastän den består av gudstjänstgemenskaper, det vill säga lokalförsamlingar. Den överskrider tidsgränserna bakåt till apostlarna och framåt till evigheten och den omfattar alla kristna över geografiska, nationella och kulturella gränser.

De lokala församlingarna och kyrkorna fogas samman i en stiftsstruktur och av biskopsämbetet. En kyrka eller församling kan inte gå in för lösningar som strider mot universaliteten. Den kan inte leva i isolation eftersom den katolska tron sammanför den med andra kyrkor.

Att Kristi kyrka har splittrats i kyrkosamfund och sekter är mot kyrkans katolicism och en följd av synden. Man strävar efter att reparera skadorna genom ekumeniskt arbete, läromässiga överläggningar samt ett gemensamt vittnesbörd, gemensam tjänst och gemensam bön.

Den romersk-katolska kyrkan

Katolsk hänvisar också ofta till kristenhetens största kyrkosamfund, den romersk-katolska kyrkan, vars medlemmar kallas katoliker. Ordet hänvisar också till de epistlar, brev, i Nya testamentet som inte är riktade till någon speciell mottagare, utan är allmänna, katolska brev (1 och 2 Petri brev, 1 Johannes brev, Judas brev).

Läs mer om den romersk-katolska kyrkan:

Tillbaka till toppen