Kyrkan som arbetsplats

Kantor, ADB, Kyrkvaktmästare, familjerådgivare, kommunikation, ekonomi, sjukhuspräst, datanom, ...

Välkommen på arbete i kyrkan!

Ungefär 20 000 personer arbetar på olika områden inom kyrkan. De kan vara anställda i andligt arbete i en församling, men också i uppgifter inom ekonomi, förvaltning, information och fastighetsservice.

Församlingsarbetarna möter mänskor i vardagen och vid festliga tillfällen. Arbete kan en del därför ha både kvällstid och under veckoslut. Arbetet innebär rätt långt att man gör något tillsammans med andra anställda och frivilliga medarbetare i församlingen. I arbetet behövs färdighet i relationsfrågor, inriktning på samarbete och villighet att ingå i nätverk. 

En förutsättning för att få kyrklig tjänst är att man är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och konfirmerad. Det gäller också vissa jobb som inte betecknas som tjänster.

I fråga om de flesta av kyrkans arbetsplatser motsvarar behörighetskraven rätt långt vad som gäller på andra liknande arbetsplatser. Liknande arbetsuppgifter kan man hitta framförallt inom förvaltningen, i kontorsarbete, och på IT-arbetsplatser. Detsamma gäller uppgifter inom fastighets- och uteområdesservicen och kosthållet.

Examina som berättigar till andligt arbete erbjuder också en möjlighet att arbeta på annat håll i samhället och inte bara med kyrkliga uppgifter.

Prästerna utbildas vid universiteten, och kantorerna vid Sibelius-Akademin och vid vissa yrkeshögskolor. Diakoniarbetarna (diakonerna och diakonissorna), de kyrkliga ungdomsarbetsledarna, missionssekreterarna och ledarna för kyrkans barnverksamhet utbildas vid yrkeshögskolorna. Vid yrkesinstitut utbildar man barnledare och kyrkvaktmästare.