Missionsarbete är den uppgift i kyrkan som grundar sig på den missionsbefallning som Jesus gav: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28:19–20) Till missionsarbetet hör vittnesbörd i ord och handling, arbete för utveckling och rättvisa, samt samarbete mellan olika kyrkor i världen.

Den evangelisklutherska kyrkan i Finland inledde sitt missionsarbete på 1860-talet då Martti Rautanen och hans arbetskamrater reste till Amboland (nuvarande Namibia). Rautanen var bland annat chef för missionsstationen, bibelöversättare och lärare. Han var också en begåvad psalmdiktare och nationalekonom som respekterade invånarnas egen kultur i Amboland.

Idag är missionsarbetet inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland organiserat via kyrkans missionsorganisationer. 1800-talets missionsiver ledde till att man 1859 grundade Finska Missionssällskapet. Den är fortfarande den största av kyrkans missionsorganisationer.

En missionär är en person som församlingen sänder ut till missionsarbete via någon kyrklig organisation. Som missionsarbetare verkar bland annat präster, diakoni– och ungdomsarbetare, personal inom hälsovården, lärare samt experter på teknik och jordbruk. Man gör vanligtvis upp tidsbundna avtal med missionärerna. Efter den överenskomna tiden återvänder de anställda till hemlandet.

Läs mera om mission och internationell diakoni

Tillbaka till toppen