Missionen är kyrkans grundläggande uppgift som den har fått av den uppståndne Kristus i dop– och missionsbefallningen (se t.ex. Matt. 28:18–20).

På finska används ofta det latinska ordet missio om kyrkans missionsuppgift.

Uttrycket ”att sända (ut)” förenar Gamla testamentet med Nya testamentet. Både i Gamla och Nya testamentet förekommer uttrycket hundratals gånger och ofta är Gud subjekt i satsen. Enligt den ekumeniska trosbekännelsen är kyrkan en apostolisk, utsändande kyrka. Att kyrkan är apostolisk betyder att kyrkan är en gemenskap, ett samfund, som är sänd att slutföra ett uppdrag (mission) i världen.

Den klassiska texten för kyrkans missionsuppdrag finns i den uppståndne Jesus ord till sina lärjungar: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh. 20:21).

Enligt en definition är mission ”kyrkans övergripande arbete med att predika, undervisa, hela och påminna kristna samfund om att bära vittnesbörd om Guds rike som ett rike som främjar rättvisa och betjänar mänskligheten” (James A. Schreiter).

Läs mera om mission och internationell diakoni

Tillbaka till toppen