Rasism

En debatt om rasism blossade upp sommaren 2023 och debatten har varit het. Rasism är en del av ett större fenomen, nämligen diskriminering. Rasism lever och förändras över tid. Det är ett sätt att bekämpa olikheter. Men det finns sätt att utmana rasismen. För att bygga ett gott samhälle eller en god gemenskap krävs ömsesidig respekt, konstruktiv dialog och förmåga att leva tillsammans.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förbereder för närvarande en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan som ger verktyg för att identifiera och analysera diskriminering och för antidiskrimineringsarbete inte bara inom kyrkan utan också i resten av samhället.

Ett jämlikt Finland

Regeringen bereder ett meddelande om att främja likabehandling, jämlikhet och motverka diskriminering i det finländska samhället. Arbetsgruppen har hört bland andra ärkebiskop Tapio Luoma, biskopen i Borgå stift Bo-Göran Åstrand och chefen för Kyrkostyrelsens enhet Diakoni och samhälle Kalle Kuusimäki (augusti 2023).

Ärkebiskop Tapio Luoma konstaterar bland annat:

“Följderna av strukturell ojämlikhet syns framför allt i de grupper där det finns rasism som grundar sig på religiös eller kulturell bakgrund och där bristen på strukturell dialog och stödåtgärder har lett till att grupper har isolerats. Vid sidan av förenklade och diskriminerande antaganden om nationalitet och/eller etnicitet är det nödvändigt att identifiera diskriminering som grundar sig på flera olika faktorer.

Det finns en risk för att den samhälleliga diskussionen blir fientlig och att olika/vissa åsikter inte tolereras. Statsledningen och myndigheterna utövar en betydande makt bland annat som i att skapa och upprätthålla den samhälleliga debattkulturen. Med olika politiska och administrativa åtgärder är det nödvändigt att stöda en debattkultur som möjliggör dialog, inte hatretorik som tystar ner olika röster.

Ett demokratiskt samhälle förutsätter varje människas omistliga människovärde och ur det följer att mänskliga rättigheter förverkligas. “

Läs ärkebiskopens svar i sin helhet

Biskop Bo-Göran Åstrand konstaterar i sitt svar:

“Det är av stor vikt att identifiera och bekämpa den strukturella ojämlikheten och rasismen. Att bli likabehandlad i mötet med utbildningsanordnare, arbetsgivare, institutioner och myndigheter är en lagenlig rättighet och bidrar på ett avgörande sätt till upplevelse av delaktighet.

Det behövs ytterligare åtgärder för att medvetandegöra hur strukturell rasism och ojämlikhet tar sig uttryck samt tydliga handlingsmodeller för att avvärja den.

Eftersom rasismen också ofta innehåller en religiös dimension (t.ex. islamofobi, antisemitism) vore det viktigt att främja såväl den samhälleliga som religiösa läskunnigheten. Det kunde ske genom ökad satsning på faktabetonade program och offentliga samtal. En mångsidig religionsundervisning och tillräckligt bred livåskådningskunskap har stor betydelse som kunskapsförmedling och attitydfostran.”

Läs biskop Åstrands svar i sin helhet

Chefen Kalle Kuusimäkis svar:

“Genom att öka medvetenheten om rasism och dess olika former på olika nivåer i samhället blir det möjligt att förebygga och ta itu med den. Att avskaffa diskriminerande metoder och främja mångfald kräver kontinuerligt arbete och utvärdering. Att minska de sociala klyftorna mellan olika grupper av människor kommer att minska otryggheten och rasismen. Det behövs politiska åtgärder som gör det möjligt för olika grupper av människor att mötas, arbeta och agera tillsammans.

Rasism måste diskuteras offentligt och gränser måste sättas. Dessutom måste en respektfull och konstruktiv dialog främjas mellan alla sektorer i samhället, för att på så sätt främja goda relationer mellan människor och förmågan att leva tillsammans. Det är särskilt viktigt att se till att barn och ungdomar växer upp i ett Finland som är så icke-diskriminerande som möjligt.

Det bör också säkerställas att de berörda personernas röst inkluderas i regeringens information.”

Läs Kalle Kuusimäkis svar i sin helhet

Den gyllene regeln

Jesus har uppmanat oss att att älska vår nästa som oss själva (Matt. 22:39).

I alla större religioner finns det en gyllene regel som påminner oss om att behandla andra som vi själva skulle vilja bli behandlade.

  • Kristendom: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem (Matt. 7:12).
  • Islam: Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv (Hadith 13).
  • Judendom: “Gör inte mot andra, det som är förhatligt mot dig själv. Det är summan av Torah och allt annat är oväsentligt” 
  • Zoroastrianism: “Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv” (Dadistanidinik 94:5).
  • Brahmanism: Gör inte mot andra det som, när det görs mot dig själv, kommer att orsaka dig smärta.
  • Buddhism: “Plåga inte andra med det som pinar dig själv” (Udanavarga 5:18).
  • Hinduism: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig” (Mahabharata 5:17).
  • Konfucianism: Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig” (Analekterna 15:23).
  • Taoism: Se på Din nästas vinning, som om det var din egen och din nästas förlust som om det var din egen.

Ställningstaganden i medier:

Professor Björn Vikström utmanar den rasism som ser förbi (Kyrkpressen 15.8.2023)

Ärkebiskop Tapio Luoma: Rasism är synd (Vbl och ÖT 5.8.2023)

Biskop Bo-Göran Åstrand: Endast tillsammans är vi starka (Hbl 20.7.2023)

Tillbaka till toppen