Alla nyheter

22.3.2024

Kyrkornas ledare vädjar för medmänsklig invandringspolitik

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) har publicerat en vädjan för en medmänsklig invandringspolitik. I en gemensam vädjan uttrycker en grupp kyrkoledare djup oro över försöken att lagstiftningsvägen försvaga ställningen för dem som anhåller om och har beviljats internationellt skydd i Finland.

Kyrkoledarnas vädjan i sin helhet:

Vi undertecknare vill uttrycka vår djupa oro över försöken att lagstiftningsvägen försvaga ställningen för dem som har beviljats internationellt skydd i Finland.

En bärande princip i den kristna tron är uppfattningen att varje människa har ett omistligt värde som Guds avbild. Ur en kristen etisk synvinkel leder detta till en omsorgsplikt, särskilt om de svagaste, oberoende av bakgrund. Den kristna synen på människans okränkbara värde och omsorgen om de svagaste har haft en betydande inverkan på utformningen av den finska värdegrunden.

Sedan början av året har flera olika reformförslag gällande invandringsfrågor skickats på remiss inom en kort tidsperiod. Dessa reformförslag försvagar ställningen hos dem som flyttat till Finland, speciellt för dem som är i behov av internationellt skydd.

Vi vädjar till beslutsfattarna att lösa de problem som är förknippade med införandet av gränsförfarande.  Den planerade reformen ingriper i människors rätt att röra sig fritt och ökar den psykiska och fysiska risken för övergrepp för personer som redan befinner sig i en utsatta situation. Gränsförfarandet bör inte tillämpas på minderåriga barn eller deras familjer eller andra särskilt sårbara grupper. Det påskyndade förfarandet i gränsförfarandet hotar också att försvåra identifieringen av icke-synliga asylskäl.

Planerna att förhindra Rysslands hybridpåverkan och instrumentalisering av invandring står i strid med flera mänskliga rättighetsavtal, EU-lagstiftning och Finlands grundlag. Vi uppmanar beslutsfattare att hitta andra lösningar istället för att trycka tillbaka (push back) eventuella asylsökande.

Vi vädjar till beslutsfattare att ompröva sin syn på att kringgå stadgandena gällande invandring. Speciellt måste papperslösa även i framtiden ha möjlighet att legalisera sin vistelse. Familjeåterförening, särskilt rätten för ensamkommande barn att återförenas med sin familj, bör inte ytterligare försvåras, och möjligheten för asylsökande att byta till att ansöka om arbetsrelaterat uppehållstillstånd bör bibehållas.

Vidare vädjar vi som kyrkliga ledare för att behålla det tidiga mottagningsstödet under asylprocessen. Att minska stöd såsom mottagningsstödet underminerar välfärdssamhället.

Vi som kyrkliga ledare vädjar att uppehållstillstånden för personer som beviljats internationellt skydd inte förkortas, eftersom internationella kriser ofta är långvariga och situationerna inte förändras snabbt.  Ifall att internationellt skydd övervägs att avskaffas, vädjar vi till att bibehålla rättvis och rättmätig utredning i rätt tid med tanke på individens rättsskydd i beslutsprocessen. Principen om återsändningsförbud bör följas i alla situationer. Vi vädjar att personer som inte kan återsändas ska beviljas arbetstillstånd i stället för tillfälligt uppehållstillstånd.

Vi vädjar också till att beviljandet av medborgarskap för personer som har internationellt skydd och statslösa förverkligas i enlighet med internationella avtal för att underlätta deras integrering. Den förlängda uppehållstiden för personer som beviljats internationellt skydd hindrar dem från att delta fullt ut i samhällsfunktioner.

Även om denna vädjan riktar sig till de planerade förändringarna i invandringsfrågor, uppmanar vi beslutsfattarna att utifrån en kristen människosyn behandla alla utsatta och sårbara människor likvärdigt och med respekt för människovärdet, oavsett deras bakgrund.

Fredagen den 22 mars 2024

ärkebiskop Tapio Luoma, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
ärkebiskop Leo, Ortodoxa kyrkan i Finland
biskop Raimo Goyarrola, Katolska kyrkan i Finland
biskop Christian Alsted, United Methodist Church Nordic & Baltic Area
distriktsföreståndare Soile Kasi, Suomen metodistikirkko
distriktsföreståndare Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka
kyrkoherde Tuomas Mäkipää, Anglikanska kyrkan i Finland
kommendör för territoriet Finland och Estland, överstelöjtnant Saga Lippo, Frälsningsarmén
kyrkoledare Aimo Helminen, Adventkyrkan i Finland
kyrkoledare Jari Portaankorva, Suomen baptistikirkko
samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund
samfundsledare Roger Andersson, Missionskyrkan i Finland
kväkare Lari Junkkari, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Mera information:
Sakkunnig Ulla Siirto, Kyrkostyrelsen (ev.luth.), ulla.siirto@evl.fi, tfn 040 688 1440
Universitetslärare, fader Teemu Toivonen (ort.), teemu.toivonen@uef.fi, tfn 040 511 3846
Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, Ekumeniska Rådet i Finland, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi, tfn 040 163 7798

Tillbaka till toppen