Alla nyheter

4.5.2022

Kyrkomötets beslöt att kyrkostyrelsen utarbetar operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för kyrkan

Kyrkomötet beslöt på onsdag att be kyrkostyrelsen göra upp en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för att främja jämställdhet och likabehandling inom kyrkan. Planen ska också inkludera en modell för församlingarna. Beslutet fattades på basen av allmänna utskottets betänkande om ett ombudsinitiativ som undertecknats av 29 ombud.

Kyrkan har redan med många åtgärder främjat likabehandling och jämställdhet. Utskottet konstaterar att mycket ändå behöver göras för att förverkliga en övergripande likabehandling och jämställdhet för olika grupper i kyrkan. Församlingarna fattar självständiga beslut om sin verksamhet inom ramen för allmänna lagar, kyrkolagen och kyrkoordningen. Kyrkostyrelsen ger församlingarna verktyg, anvisningar och rekommendationer för främjande av verksamheten. Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen gäller inte religionsutövning.

Allmänna utskottet ser det som viktigt att likabehandlingen främjas genom aktiva åtgärder. Det är viktigt att varje församling har utarbetat och använder en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan. Planen ska beakta såväl anställda som medlemmar.

Enligt allmänna utskottet sammanfaller den plan som föreslås i initiativet på ett naturligt sätt med uppgifterna för Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling som tillsattes i november 2021. Utskottet konstaterar att initiativet stöder arbetsgruppens målsättningar och att en eventuell modell eller ett verktyg för församlingarna passar in i arbetsgruppens uppgiftsbeskrivning.

Enligt allmänna utskottet innefattar religionsutövning förutom förrättningar och gudstjänster även en omfattande individuellt definierad religionsutövning. Utskottet anser man inte behöver inkludera någon utredning över religionsutövningen i jämställdhets- och likabehandlingsplanen, och inga undantag till den religionsutövning som nämns i diskrimineringslagen bör heller läggas fram.

I den diskussion som kyrkomötet förde på onsdag förmiddag gjordes närmare 20 inlägg. Fem av utskottsmedlemmarna hade anmält avvikande åsikt till betänkandet eftersom de menar att slutsatsen i betänkandet, att religionsutövningen ska utelämnas från likabehandlingsplaneringen, är problematisk. Det var också det som diskussionen i plenum långt handlade om.  Kyrkomötet godkände slutligen betänkandet utan omröstning.

Allmänna utskottets betänkande 1/2022 om en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för kyrkan

Kyrkomötet vill utveckla kyrkans strategiarbete

Kyrkomötet beslöt att kyrkostyrelsen ska bereda en framställning för att synkronisera kyrkans framtidsdokuments tidscykler. Kyrkostyrelsen ska i större utsträckning än nu involvera kyrkomötet i beredningen av kyrkans gemensamma strategi och då man fastställer riktlinjer för strategin. Mötet ber kyrkostyrelsen att också i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid att beredningen av strategin är mångsidig och att olika intressentgrupper hörs på bred front.

Kyrkomötet behandlade frågan på basen av framtidsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ som påtalat att man behöver tydliggöra förhållandet mellan behandlingen av kyrkans strategi och kyrkans framtidsdokument. Utskottet konstaterar att kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ och att det därför ska ges en mer central roll än för närvarande i kyrkans strategiprocess och i beredningen av strategin.

Kyrkans strategi är inte ett dokument som förpliktar församlingarna men den har en speciell roll eftersom den granskar kyrkans arbete på ett övergripande sätt, och strävar efter ett mera långsiktigt och enhetligt arbetssätt i kyrkan. Strategin sätter fokus på de viktigaste helheterna och på val och prioriteringar som är gemensamma för alla aktörer. På lokal nivå bedömer man hur man bäst kan främja de gemensamma målen.

Framtidsutskottets betänkande 1/2022 om ombudsinitiativ 7/2021 

Ombudsinitiativ om åtgärder mot sexuella trakasserier i kyrkan till utskottsbehandling

Kyrkomötet beslöt att sända ett ombudsinitiativ om att stärka åtgärderna mot sexuella trakasserier i kyrkan till allmänna utskottet för behandling.

Initiativtagarna konstaterar att det inte finns någon statistik om förekomst av sexuella trakasserier i församlingarnas verksamhet. Däremot visar kyrkans akademikers undersökning från 2019 att nästan en tredjedel (31 procent) av personalen utsatts för trakasserier under året innan. Andelen är högre än inom jämförbar kommunal och statlig statistik.

I initiativet sägs att det är viktigt att identifiera trakasserier som sker såväl i arbetsgemenskapen som i verksamheten. Initiativtagarna påpekar att kyrkans verksamhet numera också sker på nätet och att det utöver fysiska trakasserier kommit nya former av trakasserier. Det kräver att också kyrkan utvecklas.

I initiativet önskar man att kyrkans arbete för att motverka trakasserier knyts allt närmare såväl småbarnspedagogiken som annan verksamhet. Initiativtagarna betonar behovet av kunskap och utbildning för att kunna ingripa vid trakasserier. De önskar att kyrkostyrelsen utreder hur man kan öka kunskapen för att ingripa mot trakasserier i såväl församlingarnas arbetsgemenskap som i verksamheten. De föreslår att centralförvaltningen utvecklar redskap för uppföljning och rapporteringsmodeller för hur man ingriper mot sexuella trakasserier.

Sammanlagt 24 kyrkomötesombud har undertecknat initiativet.

Ombudsintitiativ 2/2022 (på finska) 

Initiativ om att producera material för en mångsidig andlighet till handboksutskottet

Kyrkomötet förde remissdiskussion om ett initiativ om att producera material till stöd för en allt mångsidigare andlighet och sände initiativet till handboksutskottet för beredning.

Enligt initiativtagarna strävar man efter att svara mot ett allt mera mångsidigt andligt liv och sätt att söka sig till Gud. De hänvisar bland annat till Kyrkans forskningscentrals publikation om spiritualiteten i Finland på 2020-talet. För att kunna svara mot den allt mångsidigare andligheten behövs relevant material.

Initiativtagarna föreslår att kyrkomötet ska ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att utgående från forskningscentralens teologiska analys samla material som stöder den allt mångsidigare andligheten som en del av kyrkoåret. 

Ombudsinitiativet hade undertecknats av 23 ombud i kyrkomötet.

Ombudsinitiativ 1/2022 (på finska) 

Tillbaka till toppen