Dataskyddet i kyrkans psykiska och andliga stöd

Kuvassa henklön kädessä paperi, johon kirjoittaa. Toinen henkilö näkyy  osittain taustalla.

En stark förtroendefullhet är grunden för all själavård som sker i kyrkan. Anställda och frivilliga binds av tystnadsplikten. För prästernas del gäller den ännu strängare bikthemligheten.

– Kyrkans själavård har yrkeskunnig personal, och de samtal vi för och våra själavårdare berörs inte av skyldigheterna för registerföring. Styrkan i själavårdssamtal och även i kyrkans samtalstjänst är att vi inte för digitala anteckningar över samtalens innehåll. Den som tar kontakt med kyrkans samtalstjänst är anonym, varken telefonnummer eller IP-adress syns i systemet, säger sakkunniga på Kyrkostyrelsen.

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst finns till för alla som har ett behov av andligt eller psykiskt stöd. Det går att ta kontakt med Kyrkans samtalstjänst på båda språken via olika kanaler; telefonjouren, chatten och nätjouren. De jourhavande är frivilliga eller anställda som utbildats för uppgiften och har undertecknat att de förbinder sig till tystnadsplikt.

Det är bara allmänna fakta som statistikförs, såsom ämnet för samtalet och en uppskattning av åldern på den som tar kontakt. Inga personliga eller känsliga uppgifter antecknas.

Oberoende av om man tar kontakt via telefon, chatten eller nätjouren är man alltid anonym. Varken telefonnummer eller IP-adressen syns i systemet.

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkan har 41 familjerådgivningscentraler och vid dem jobbar 180 anställda. Vid familjerådgivningscentralerna kan man samtala med en professionell om svårigheter i parrelationen och i familjen, eller svårigheter man själv kämpar med. Det går att ta kontakt ensam, med sin partner eller med någon annan närstående. Man behöver inte vara medlem i kyrkan för att ta kontakt och tjänsten är gratis för kunden.

Ledande sakkunnig Sari-Annika Pettinen berättar att man tagit allvarligt på dataskyddet i kyrkans familjerådgivning. I de anvisningar som finns om familjerådgivningen har den praxis som tangerar dataskyddslagstiftningen definierats noggrant. Enligt anvisningarna ska besöken vid familjerådgivningen inte sparas och diskussionerna ska inte skrivas ut. Den anställda förstör sina anteckningar direkt då kundrelationen avslutas.

Enligt anvisningarna sparas personuppgifter i kyrkans familjerådgivning i den utsträckning det är nödvändigt för kundrelationen. Sådana uppgifter är bland annat kundens namn, orsaken till besöket, samtalsform och hur långt samtalet varit. För att spara uppgifter behövs alltid kundens medgivande, och samtidigt berättar man vilka uppgifter som sparats, var de sparas och för hur lång tid.

Tillbaka till toppen