Tillbaka till ordlistans förstasida

Ekumenik, den ekumeniska rörelsen

Ekumenik kommer från det grekiska ordet oikumene som betyder hela den bebodda världen eller världsomfattande. Ekumenik är all den verksamhet som syftar till att öka samhörigheten mellan de kristna kyrkorna och synliggöra den världsvida kyrkans enhet.

Ekumenik är också beteckningen på den gren inom teologin som forskar i hur samarbetet mellan kristna och mellan olika kyrkor ser ut, samt hur enheten tar sig uttryck i Bibeln, i kyrkornas tradition och lära.

Den ekumeniska rörelsen

Kristus grundade en enda kyrka men på grund av människans synd har den splittrats och skingrats. Den ekumeniska rörelsen strävar efter att, i enlighet med Jesus ord (Joh 17:21), samla de skingrade kyrkorna så att de kan lära känna varandra, be för varandra och tillsammans vittna om Kristus för världen.

I närmare tusen år var Kristi kyrka odelad. Efter det har den ständigt splittras på grund av läromässiga tvister. De mest centrala meningsskiljaktigheterna handlar inte om administrativa kyrkliga frågor, utan om lärofrågor kring synen på dopet, nattvarden och kyrkliga ämbeten.

Historia

Den moderna ekumeniska rörelsen grundades som resultat av en världsmissionskonferens som ordnades i Edinburgh 1910. Rörelsen eftersträvade gemenskap och enhet inom kristenheten. Det internationella missionsrådet grundades år 1921 och år 1961 införlivades det med Kyrkornas världsråd (KVR).

Enskilda kyrkor inom samma konfessionella samfund har också grundat internationella samarbetsorganisationer. Ett av dem är Lutherska världsförbundet som grundades 1947. Ekumeniskt samarbete mellan enskilda kristna har skett inom ramarna för t.ex. Evangeliska alliansen, KFUM, KFUK, den kristna studentrörelsen och vissa missionssällskap.

Läs mer om det ekumeniska arbetet som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland deltar i.

Tillbaka till toppen