Det finns tre olika vägar till att bli medlem i Evangelisklutherska kyrkan i Finland:

a) Genom dopet. Den som döps kan vara barn eller vuxen.

b) De som tidigare blivit rätt döpta i ett annat kristet samfund kan bli medlemmar av Finlands evangelisk-lutherska kyrka genom att avlägga kyrkans bekännelse. De döps inte på nytt.

c) Den som utträtt ur kyrkan kan återinträda via en webbtjänst eller genom att ta kontakt med sin lokala församling.

En medlem i evangelisk-lutherska kyrkan hör till en lokalförsamling enligt sin bostadsort.

Kyrkans medlem har rätt att bli delaktig av kyrkans andliga liv: av sakramenten och de kyrkliga förrättningarna och församlingens övriga verksamhet. Den som är medlem har rösträtt i församlingsvalen och rättighet att bli fadder. Kyrkan ålägger sina medlemmar en medlemsavgift i form av kyrkoskatt, vars storlek bestäms av den enskilda församlingen.

Mer information om medlemskap i kyrkan

Information om webbtjänsten Bli medlem i kyrkan

Tillbaka till toppen