Församlingsmedlemmarnas skyldighet att bidra till anskaffande av de medel som behövs för att sköta kyrkans uppgifter finns inskriven i kyrkolagen. De här medlen samlas in av medlemmarna i form av kyrkoskatt. Kyrkoskatt eller medlemsavgift uppbärs av medlemmar i de evangelisklutherska och i de ortodoxa församlingarna.

Den kyrkoskatt som församlingarna får beräknas på basen av den inkomst som beaktas i kommunalbeskattningen. Kyrkoskattens inkomstskattesats varierar i församlingarna mellan cirka 1–2 procent.

Medlemmen betalar sin kyrkoskatt till den församling eller kyrkliga samfällighet på vars område personens var bosatt i slutet av det år som föregår beskattningsåret.

Läs mer om kyrkans ekonomi och kyrkoskatten

Tillbaka till toppen