Aktuellt

Meddelande

20.8.2019

Kyrkans arbetsmarknadsverk har i samförstånd med huvudavtalsorganisationerna kommit överens om att den separata arbetstidsarbetsgruppen inte längre fortsätter sitt arbete hösten 2019. Tillsammans ansåg vi det ändamålsenligt att överföra arbetstidsfrågorna till huvudgruppen. Den har befogenhet att fortsätta förhandlingarna om det nya avtalet även i frågor som gäller arbetstiden.

Kyrkans arbetsmarknadsverks ståndpunkt om den nya arbetstidslagens tillämpningsområde är oförändrad.

Meddelande

25.6.2019

Arbetet om arbetstidslagen i kyrkans arbetsgrupp avslutades för den här gången.

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans arbetstagarorganisationer avslutade arbetsgruppens arbete. Målsättningen med arbetet var att hitta en gemensam ståndpunkt om hur arbetstidslagen, som träder i kraft den 1 april 2020, ska tillämpas inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Arbetsmarknadsverkets och organisationernas ståndpunkter har skiljt sig från varandra ända sedan den nya lagen godkändes i riksdagen och samförstånd uppnåddes tyvärr inte.  

Läs mer

Meddelande

3.6.2019

Delegationen för Kyrkans arbetsmarknad sammanträdde 28.5.2019. Vid mötet behandlades bland annat den nya arbetstidslagen. Delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk framför som sin ståndpunkt att lagstiftarens avsikt inte har varit att ändra arbetstidslagens tillämpningsområde för tjänsteinnehavare i andligt arbete. I regeringens proposition konstateras uttryckligen att de föreslagna ändringarna inte ändrar lagens tillämpningsområde på ett betydande sätt. Därmed kan frågor som rör användningen av arbetstiden för tjänsteinnehavare i andligt arbete även i fortsättningen skötas fritt genom förhandlingar och avtal med huvudavtalsorganisationerna.

Delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk

Kyrkans huvudavtalsparter överlägger tillsammans om den nya arbetstidslagen

18.4.2019

Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma arbetsgrupp, som ska utreda hur den nya arbetstidslagen ska tillämpas inom den kyrkliga sektorn, har inlett sitt arbete. Parterna har i detta skede olika uppfattning om hur den nya arbetstidslagen ska tillämpas på kyrkans anställda. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.

Ny arbetstidslag godkändes i riksdagen - ställningen för kyrkligt anställda som utför andligt arbete utreds

18.3.2019

Riksdagen har godkänt en ny arbetstidslag den 13 mars 2019. Riksdagen ändrade regeringens proposition med förslag till ny arbetstidslag till den del det gäller arbetstagare som utför religiösa uppgifter. Regeringen hade föreslagit att tjänsteinnehavare (präster och kantorer) som tjänstgör vid religiösa förrättningar fortfarande skulle undantas från arbetstidslagens tillämpningsområde. Utöver detta föreslog regeringen som en ny bestämmelse att också de som utför religiösa uppgifter (utöver präster och kantorer även traditionella tjänsteinnehavargrupper i kyrkan som utför andligt arbete, exempelvis tjänsteinnehavarna inom diakonin och ungdomsarbetsledarna) skulle falla utanför arbetstidslagen och därmed även tillämpningen av arbetstid. Dessa grupper omfattas för närvarande inte av arbetstidsbestämmelserna med stöd av kyrkans arbetstidsförordning.

Läs mer

De anställda i den offentliga sektorn upplever sitt arbete som meningsfullt

13.12.2018

De anställda i den offentliga sektorn upplever i regel sitt arbete som viktigt och de är entusiastiska över det. Enligt de nyaste undersökningarna har den positiva utvecklingen av påverkningsmöjligheterna avstannat i kommunsektorn och inom kyrkan och allt färre anställda anser att de har resurser för bemötande av förändringar i arbetet.

Läs mer