Hyppää sisältöön

Aktuellt

 

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A5/2021 har utkommit

4.5.2021

Cirkulär innehåll:

 1. Avtal om grupplivförsäkring 2021‑2022
 2. Ändring av tillämpningsanvisningen för § 88 i KyrkTAK 2020–2022
 3. Tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannautbildningen ändras

Läs cirkulär A5/2021

Hur informeras säsongsarbetare om prestationstillägg?

29.4.2021

Det finns nu en ny fråga med svar på sidan Vanliga frågor:

I vår församling anställs under den kommande sommaren tiotals månadsavlönade säsongsarbetare på begravningsplatsen. Jag har fått respons från chefen för säsongsarbete att målsamtalen i anslutning till prestationstillägget är mycket arbetsdryga. Finns det någon lösningsmodell för detta?

Svar:

Arbetsprestationen hos tjänsteinnehavare eller arbetstagare i anställningsförhållande som gäller tills vidare bedöms i utvecklingssamtalet och vid samma tillfälle ställs målen för följande år upp för den anställda.  När det är fråga om en visstidsanställning ställs målen upp i början av anställningsförhållandet och arbetsprestationen bedöms innan anställningsförhållandet avslutas. I synnerhet stora församlingar och kyrkliga samfälligheter anställer många personer för viss tid till begravningsplatserna under sommaren. Då kan det vara betungande att föra diskussioner om prestationstillägg med varje sommarjobbare i början och slutet av anställningsförhållandet. För sådana situationer har kyrkans avtalsparter gett gemensamma anvisning.

Läs också: Betalning av prestationstillägg i tidsbundna anställningsförhållanden

Sommarjobbssedel för anställning av en ung sommararbetare

27.4.2021

Församlingarna har möjlighet att av Kyrkostyrelsen ansöka om tilläggsfinansiering för kortvarig anställning av unga arbetstagare. Kyrkans arbetsmarknadsverk har gjort upp anvisningar för anställning av en ung sommararbetare.

Korrigering till cirkulär A3/2021

31.3.2021

Till skillnad från vad som i cirkulär A3/2021 sägs om lönejusteringarna i punkt 1.2 Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna, ansvarar församlingen för genomförandet av lönejusteringen för den högsta ledningen fr.o.m. 1.5.2021 också när justeringen av grundlönen genomförs i form av en allmän höjning på 1,6 procent.

Läs cirkulär A4/2021

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2021 har utkommit

31.3.2021

Cirkulär innehåll:

 1. Lönejusteringar 1.5.2021
 2. Att avtala om utbytesledighet
 3. Coronavaccinationer

Läs cirkulär A3/2021

Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

19.3.2021

Läs mer i cirkuläret A2/2021.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2021 har utkommit

12.1.2021

Cirkulär innehåll:

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2021
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2021

Läs cirkulär A1/2021

Extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

21.12.2020

Denna jul tillämpas första gången bestämmelsen som ger tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid möjlighet att få en extra ledig dag för arbete som utförts under en söckenhelg. Här ser du hur den nya bestämmelsen tillämpas.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A13/2020 har utkommit

15.12.2020

Cirkulär innehåll:

 1. Förtroendemannautbildning 2021
 2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2021
 3. Kirteko-möten 2021

Läs cirkulär A13/2020

Aktualitetsenkäten 2020

26.11.2020

Med Aktualitetsenkäten 2020 utreder Kyrkans arbetsmarknadsverk hur församlingarna som arbetsgivare och arbetsgemenskaper har klarat av detta år, vilka utmaningar coronapandemin har medfört och vilka åtgärder som vidtagits för att svara på utmaningarna. Enkäten har i dag skickats per e-post till de löneombud som sköter arbetsgivarkontakterna mellan KyA och församlingarna. Vi ber om ett svar per församlingsenhet och hoppas att det löneombud som besvarar enkäten även utreder synpunkterna hos de övriga i ledningsgruppen. Enkäten kan besvaras till 7.12.2020. Enkätresultaten publiceras i början av 2021. Mera information om enkäten: kit@evl.fi

Maximiantalet arbetstimmar enligt den nya arbetstidslagen

24.11.2020

I den nya arbetstidslagen har regleringen av maximiantalet övertidstimmar slopats. I stället anges arbetstagarens maximala totalarbetstid. Arbetstagarens arbetstid inbegripet övertidsarbete får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av 4 månader. Läs mer i cirkuläret A12/2020.

Förkortningen av arbetstiden vid årsskiftet

24.11.2020

Förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet slopas vid kommande årsskifte. Den nya arbetstiden blir i allmän arbetstid 38 timmar 15 minuter och i kontorsarbetstid 36 timmar 15 minuter. För deltidsanställda förkortas arbetstiden enligt deltidens förhållande till full arbetstid. Den nya arbetstiden börjar tillämpas från den period som inleds före årsskiftet och sträcker sig över årsskiftet till 2021. Läs mer i cirkuläret A12/2020.

Kompetens och examina för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete

30.10.2020

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan säkerställa den kompetens som behövs för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete genom att vid valet av personer till tjänster eller uppgifter prioritera sådana som har en lämplig yrkesinriktad examen på andra stadiet.

Cirkulär A11/2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A10/2020 har utkommit

29.10.2020

Cirkulär innehåll: Rekommenderade examina för barnledare

Cirkulär A10/2020

Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma anvisningar om extra ledig dag

26.10.2020

Den nya bestämmelsen om extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid trädde i kraft 1.8.2020. I praktiken kommer bestämmelsen att tillämpas för första gången julen 2020. Eftersom bestämmelsen till sin karaktär är ny för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid, har kyrkans avtalsparter ansett det ändamålsenligt att utfärda gemensamma anvisningar för tillämpandet av bestämmelsen.

Läs cirkulär A9/2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A8/2020 har utkommit

23.9.2020

Cirkulär innehåll: Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

Cirkulär A8/2020

KyrkTAK 2020-2022 har publicerats

16.9.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 har publicerats och kan beställas via länken nedan.

Beställ avtalsbok. Obs! Länken fungerar inte med Internet Explorer.

KyrkTAK 2020-2022

28.8.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020-2022 har publicerats i pdf-format. Avtalsboken publiceras i september.

Nytt bland vanliga frågor

28.8.2020

Till de vanliga frågorna har vi lagt till en fråga och ett svar om presentationen av den nya avtalslösningen för förtroendevalda beslutsfattare och om den avtalsenliga höjningen för den högsta ledningen 1.5.2021.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A7/2020 har utkommit

18.8.2020

Cirkulär innehåll: Tidpunkten och arrangemanget för förtroendemannautbildningen har ändrats

Cirkulär A7/2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A6/2020 har utkommit

1.7.2020

Cirkulär innehåll: Ändring av tidpunkten/formen för förtroendemannautbildningar

Cirkulär A6/2020

Arbetsmarknadsverkets kanslis öppethållning under sommaren

26.6.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli håller semesterstängt 13–26 juli 2020. Kontaktbegäran kan under tiden lämnas per e-post på adressen kit@evl.fi. Vi besvarar e-posten fr.o.m. 27 juli 2020.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A5/2020 har utkommit

18.6.2020

Cirkulär A5/2020 innehåll: Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

KyrkTAK 2020–2022 har godkänts

18.6.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Lönerna höjs med sammanlagt 3 procent under avtalsperioden (1.8.2020 och 1.5.2021). Den förlängda arbetstiden slopas fr.o.m. 1.1.2021. I avtalet preciserades definitionen av personer som inte har arbetstid. För dem har avtalats om extra ledighet, som träder i kraft 1.8.2020. Se mer under följande länkar: