Alla artiklar

7.5.2024

“Medborgarinitiativet om förbud av omvändelseterapier är viktigt”

Jarmo Kokkonen.

Kyrkans sexualundervisning har utvecklats och uppdaterats i takt med att forskningsbaserad kunskap och teologisk förståelse har ökat.

– Vi har ändå arbete framför oss i kyrkan, det gå inte att förneka. Kampen med frågor om kön och sexualitet stoppar upp och lamslår arbetet med andra viktiga frågor, menar Jarmo Kokkonen som handhar frågor om könssensitivitet på Kyrkostyrelsen.

Det kan vara skadligt för hälsan att ”hela” någon till heterosexualitet.

– Om man granskar frågan utifrån forskningen är det svårt att hitta något positivt med omvändelseterapier som har som mål att ändra på en människas köns- eller sexuella identitet, säger Kokkonen.

Kokkonen menar att konsensusen bland sakkunniga är bred, omvändelseterapi är inte bra och inte ett accepterat sätt att handla. Han hänvisar till publikationen Hur mår unga hbtq-personer i församlingarna? (2021) där man klart slår fast att unga hbtq-personer ”hotas av allvarliga risker” om föräldrar, terapeuter, själavårdare eller medlemmar i trossamfundet försöker förändra deras sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan leda till depression och självskadebeteende. Det finns heller inga bevis på nyttan av sådan verksamhet.

Människan är hel – förbjud omvändelseterapier

I slutet av januari hördes teologie doktor och politices magister Kokkonen av riksdagens lagutskott. Han berättade om hur Kyrkostyrelsens sakkunniga ser på medborgarinitiativet Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot (på svenska Människan är hel – förbjud omvändelseterapier).

Syftet med medborgarinitiativet är att förbjuda terapier som syftar till att så att säga ”omvända” eller ”hela” personer som hör till sexuella och könsminoriteter så att de blir heterosexuella och/eller cispersoner. Enligt kyrkostyrelsens sakkunnigutlåtande fäster det i tillräcklig utsträckning uppmärksamhet vid verksamhet som leder till kräkning av människovärdet och vid psykiskt och andligt våld. Kyrkostyrelsen understöder allmänt medborgarinitiativets syfte.

I initiativet har man uttryckt vikten av individens självbestämmanderätt i fråga om såväl sexuell identitet och könsidentitet som religiös övertygelse.

Kyrkan anser att det är viktigt med kvalitativ köns- och sexualundervisning som stöder utvecklingen av en ung människas individuella identitet.

– I lutherska kyrkan är det en viktig utgångspunkt och fint inslag att vi värdesätter forskningskunskap om människan och världen, säger Kokkonen. Han tillägger att omvändelseterapier är utmanande att forska i och att det tills vidare finns för lite forskning men den som finns visar på att terapierna är skadliga.

Regnbågsmänniskor får inte diskrimineras

I kyrkostyrelsens utlåtande sägs att omvändelseterapier ses som en del av en lång historia av diskriminering av regnbågsmänniskor. Det är metoder som äventyrar de mänskliga rättigheterna och de kan få allvarliga följder för dem som utsätts.

Kokkonen säger att omvändelseterapier är en mycket marginell och ovanlig verksamhet inom lutherska kyrkan i Finland. Men att de ändå har förekommit inom vissa kretsar och väckelserörelser där man bara får utöva sin sexualitet och uttrycka sitt kön bara som heterosexuell cisperson – allt annat är synd.

I vissa kretsar går det hand i hand med andligt våld menar Kokkonen: auktoritet, en- eller fåvälde, ett hierarkiskt styre. Problematiskt blir det också då det förekommer exklusivitet där den egna rörelsen står för den rätta läran och det rätta sättet att leva.

– Det krävs mycket energi av personer som upplever att de inte kan vara sig själva att komma ut. Att avslöja sin sexuella identitet är en stor social risk och kräver ofta att man sätter allt på spel. Att inte gå med på omvändelseterapi kan betyda att man utesluts.

Vi måste förebygga våld

En människas sexuella och könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Kokkonen slår fast att om en människa inte godkänns med sina egenskaper, sin identitet och person bryter man mot den människan.

Lutherska kyrkan förbinder sig vid principen att bemöta varje medmänniska med respekt, värdighet och kärlek. I praktiken är det här något som vi som kristna hela tiden måste jobba med.

I kyrkan har man förorsakat onödigt mycket mänskligt lidande inom det sexuella området. Kyrkan vill ändå idag på många sätt verka för att synliggöra och ta tag i all diskriminering.

– Det räcker inte att vi förbjuder skadlig verksamhet utan kyrkan måste verka för att lindra och förebygga mänskligt lidande.

Trygga rum och konstruktiv dialog

Kokkonen påminner om att folkkyrkan alltid måste sträva efter att skapa trygga gemenskaper som andas utåt och tillåter mångfald. Under det här årtusendet har det gjorts mycket såväl teoretiskt som praktiskt arbete för att skapa sådana gemenskaper.

Kyrkan har gett ut ett flertal olika dokument som rör sexualitet och som främjar jämlikhet och mänskliga rättigheter. På nätet finns dokumenten Trygg församling (2019), Kirkko ja hengellisen väkivallan ratkaisut (2020) och Öppna dörrar för alla – En operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för kyrkan och församlingarna. Enligt riktlinjerna i Trygg församling betyder sexuell trygghet att man kan lita på att man tillsammans med andra människor kan vara såväl fysiskt som andligt trygg, och skyddad och respekterad som den man är.

Idag har kyrkan kontaktpersoner för diskriminering och trakasserier, mer kunskap och beredskap att ingripa.

Kokkonen anser att kyrkan kunde inbjuda till gemensamma samtal med grupper och trossamfund där det finns risk för diskriminering. Ett kännetecken för en sund gemenskap är en verklig dialog, förmåga att diskutera och samtala.

– Man kan ha olika åsikter men ändå lyssna på hur den andra tänker och vad tanken grundar sig på. Det föder gemensam förståelse och respektfull debatt.

Kyrkans avståndstagande till omvändelseterapi kan väcka kritik men Kyrkostyrelsen är förberedd på det och att svara på frågor är en del av tjänsteuppgifterna menar Kokkonen. Han betonar att man inte ska vara rädd för diskussion.

– Vi förstår att det finns olika kulturer och människor. Det betyder inte likgiltighet inför innehållet i det kristna budskapet.

Lutherska kyrkan borde göra bättre ifrån sig

Frågor kring omvändelseterapier, sexualitet och kön har en djup förankring i den kristna teologin.

– Sexualiteten väcker stora känslor. Det är känsliga frågor som har en helig dimension.

Vår lutherska folkkyrka är snabb att utifrån ökad vetenskaplig kunskap och teologisk förståelse utveckla och korrigera sin riktning i jämförelse med många andra äldre kyrkosamfund. I kyrkostyrelsens utlåtande konstateras att det lidande som orsakas av föråldrad kunskap och missförstånd kan lindras och korrigeras genom att dela tillförlitlig kunskap.

Kokkonen säger att det är allvarligt då föråldrad heteronormativitet begränsar individens självbestämmanderätt, verkliga frihet och rörelsefrihet.

Han menar att den lutherska kyrkan borde göra bättre ifrån sig och påminner om kyrkans teologiska förståelse av Guds nåd och vikten av att visa nåd gentemot varandra.

– Man kommer inte till himlen eller får del av nåden genom ett klanderfritt leverne, goda vanor och ett lyckat liv utifrån normer som andra skapat.

Respektera Guds avbilder och acceptera hela människan

Kokkonen på minner om att varje människa är Guds avbild och att likheten med Gud tar sig individuella och personliga uttryck. Genom att med aktiva åtgärder främja likabehandling respekterar kyrkan rikedomen i Guds skapelse.

– Varje människa är Guds ögonsten som Gud håller kär.

I sin bok Huomenna kaikki on paremmin. Kirkon kasvatus toivon mahdollistajana (Kirjapaja 2023) skapar Kokkonen en vision av en stark och levande kyrka som erbjuder barn och unga stöd också då de känner förvirring i sin sexualitet. Kokkonen säger att de som jobbar med fostran i kyrkan till stor del förstår att alla människor är jämlika.

Kokkonen betonar att människans sexualitet inte kan skiljas från hennes personlighet.

– Acceptans, tillit och respekt är holistiska, antingen finns de eller så finns de inte.

En trygg gemenskap är könssensitiv

Jarmo Kokkonen har tidigare jobbat som ungdomspräst och är en av de ledande sakkunniga inom könssensitivitet i lutherska kyrkan. Könssensitivitet innebär känslighet att beakta alla kön och olika uttryck för sexualiteten. I kyrkan finns det plats för alla barn och unga oberoende av hur de definierar sig.

– Vi ger alla rum att på ett känsligt sätt i lugn och ro fundera på sin identitet utan styrning utifrån.

Sensitivitet är också det att kyrkans anställda uppmärksamt granskar egna uppfattningar och handlingsmönster. Kyrkans undervisning och liv är fortgående utveckling och insikter.

– Gud skapar ständigt nytt och vi lär oss också hela tiden nytt om människan.

Då friheten, toleransen och alternativen har ökat erbjuds de unga mindre färdiga identiteter. Det skapar förvirring och belastar såväl unga som föräldrar.

– Unga behöver trygga vuxna vid sin sida och sådana gemenskaper som församlingen erbjuder. Där kan man andas lugnt och vara sig själv.

I konfirmandarbetsplanen Ett stort under (2019) som är godkänd av biskopsmötet konstateras att en trygg konfirmandgrupp är en gemenskap där de unga får lita på att de är respekterade och älskade precis sådana som de är. En trygg skriftskola förutsätter en tillräcklig förståelse för könssensitivitet. Det är viktigt att medvetet beakta att de unga, deras familjer och deras realiteter är av många olika slag. Kyrkan vill inte utestänga någon.

Intervjun är en förkortad översättning av den finska artikeln ”Kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi on kannatettava” av Janne Villa.

Kyrkostyrelsens utlåtande om medborgarinitiativet Människan är hel – förbjud omvändelseterapier i svensk översättning.

Tillbaka till toppen