Ett bön

Vänförsamlingsverksamhet

Vänförsamlingsverksamheten är

  • lokal samverkan som baserar sig på ett avtal mellan två eller flera församlingar
  • en viktig kanal för att stöda det praktiska partnerskapet mellan lokalförsamlingar och den internationella interaktionen mellan kyrkorna
  • en betydande del av vår kyrkas internationella relationer
  • ett led i församlingarnas fostran till internationalism
  • en form av internationell diakoni

Vänförsamlingsverksamheten bärs upp av vanliga församlingsmedlemmar och medarbetare och sker genom praktiska kontakter.

Största delen av våra lutherska församlingars vänförsamlingsavtal har slutits med församlingar i de lutherska kyrkorna i Estland, Ingermanland och Ungern – men vänförsamlingar finns över hela världen. Bland vänförsamlingarna finns också anglikanska och ortodoxa församlingar.

Vänförsamlingsregister: Vänförsamlingar med andra evangelisk-lutherska kyrkor

Facebookgrupp: Ystävyysseurakuntatoiminta

Evenemang om vänförsamlingsverksamhet på de finska kyrkodagarna 2019

Under de finska kyrkodagarna i Jyväskylä ordnar utrikesavdelningen lördagen den 18.5.2019 evenemanget "Naapurit, ystävät, sisarukset:  Viron, Inkerin ja Suomen seurakuntayhteydet". Tillfället är öppet för alla.

Nästan alla församlingar i vår kyrka har missions- och vänförsamlingsrelationer med församlingar i våra grann- och systerkyrkor i Estland och Ingermanland. Bakom dagens omfattande relationer ligger ett arbete som sträcker sig över en hel generation, och det finns därför otaliga historier som vävs samman. Vilken historia berättar biskoparna Tiit Salumäe, Aarre Kuukauppi och Seppo Häkkinen – och vilka tankar har de kring utmaningarna och möjligheterna för den gemensamma framtiden? Huvudredaktör Heli Karhumäki intervjuar.

Riksomfattande Vänförsamlingsdagar i Tammerfors 2018 

De riksomfattande Vänförsamlingsdagarna som utgick från Tammerfors (5.-6.4.2018) ordnas vartannat år i olika stift. Dagarna riktar sig till både anställda och lekmän som ansvarar för församlingarnas vänförsamlingsverksamhet.

Arrangörer är Kyrkostyrelsen utrikesavdelning i samarbete med det stift som står i tur att ordna arrangemangen och programmet planeras tillsammans med de lokala aktörerna.

Evenemanget ersätter de rådplägningsdagar som tidigare ordnades i samband med kyrkodagarna. På kyrkodagarna ordnas härefter inom ramen för kyrkodagarnas program ett kortare evenemang som berör vänförsamlingsverksamheten, nästa gång på lördagen 18.5.2019.

Seminarium om vänförsamlingsverksamhet 2017

Inom ramen för Kyrkodagarnas program ordnades ett seminarium i Åbo där vi diskuterade aktuella frågor och framtidsutsikter för vänförsamlingsarbetet. Vid seminariet inleddes också arbetet med att ta fram riktlinjer för vänförsamlingsverksamheten.

Seminariets material (på finska)

Anvisningar för vänförsamlingsarbete

Nya vänförsamlingsavtal ska ingås och gamla ska uppdateras i enlighet med de allmänna anvisningarna för vänförsamlingsarbete som fastställts av Kyrkans utrikesråd. Det lönar sig att också bekanta sig med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrkas samarbetsprinciper. Mera information och rådgivning får du från utrikesavdelningen.

Allmänna anvisningar för vänförsamlingsarbete

Anvisningar för vänförsamlingsarbete med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka (på finska)

Utbildning för ansvariga

Utrikesavdelningen koordinerar vänförsamlingsarbete och utbildar ansvariga i de församlingar som har ett vänförsamlingsavtal med de evangelisk-lutherska församlingarna i Ingermanland, Lettland, Rumänien, Ungern, Estland och Ryssland. Utrikesavdelningen uppehåller också en förteckning över vänförsamlingsrelationerna och kontaktpersonerna.

Mera information:

Ari Ojell, sakkunnig för teologi och ekumenik