Hyppää sisältöön
Människor på en scen håller upp skyltar med ordet

Ekumenik är strävan efter kristen enhet

Ekumenik innebär kristnas strävan efter inbördes synlig enhet. Ekumeniken grundar sig på Jesu undervisning om kärlek och enhet mellan de kristna.

Ordet ekumenik kommer från grekiskans oikoumene och betyder hela den bebodda världen. Också orden ekologi och ekonomi härleds från samma ord, oikos, som betyder hus, hushåll.

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. (Joh. 17:31)

Enheten är både ett mål i sig själv och en förutsättning för ett trovärdigt kristet vittnesbörd. Det finns mycket mer som förenar kyrkorna än som skiljer dem åt. Ibland kan uppfattningarna om samma saker vara både förenande och skiljande. Hit hör:

 • Bibeln
 • Bönen
 • Gudstjänstfirandet
 • Dop, nattvard
 • Sång, musik
 • Kyrkoårets högtider
 • Trosbekännelser
 • Diakoni
 • Mission
 • Arbete för fred och försoning
 • Arbete för rättvisa och mänskliga rättigheter

Enligt trosbekännelsen är kyrkan en, helig, apostolisk, allmännelig/universell

Ekumenik är samtal

Genom ekumeniska lärosamtal söker kyrkorna det som förenar dem i tron. Det här sker genom studier av Bibeln och kyrkornas egna traditioner ända tillbaka till de första kristnas tro och liv.

Utgående från gemensamma frågor granskas varje kyrkas olika betoningar. När vi känner igen det som är annorlunda kan vi också motarbeta missförstånd och förstå vad vi menar. Så kan vi finna gemensamma synsätt och fördjupa enheten.

Mellankyrkliga samtal resulterar ofta i gemensamma avtal som belyser i vilken mån kyrkorna kan omfatta varandras tro, vilka steg som bör tas för att konkretisera det gemensamma och hur man kan fördjupa enheten ytterligare.

Målet för ekumeniska samtal är att nå fram till en tillräcklig läromässig enhet så att kyrkornas medlemmar kan delta varandras kyrkors liv och bli erkänd som fullvärdig medlem. Det innebär möjlighet att:

 • delta i gemensamt nattvardsfirande
 • fungera som fadder
 • få kyrklig vigsel
 • fungera i en annans kyrkas tjänst

Ekumenik är attityd

En ekumenisk attityd innebär ett ärligt och kärleksfullt förhållningssätt till andra kristna. Det betyder att vill lära oss om förstå andra kristna, deras tro och liv. Det innebär också att vi vill bygga gemenskap och samarbete med kristna i andra kyrkor och församlingar.  

Ekumenik är handling

Ekumeniken levs och tillämpas lokalt, genom olika församlingar, pastors- och medarbetarträffar och olika ekumeniska aktiviteter. Varje år erbjuds tillfällen till ekumenisk bön och andra aktiviteter.

Länkar: Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18-25 januari, Ekumeniska ansvarsveckan i oktober varje år

Församlingarna kan ordna gemensam verksamhet tillsammans med kristna på samma ort. Till ekumeniken hör också gästfrihet och välkomnande av kristna med vars kyrkor det inte finns gällande läroavtal. Församlingarna bör också vara beredda att tjäna ekumeniska familjer, då familjemedlemmarna tillhör olika kyrkor, och att ställa sina utrymmen till andra kristnas förfogande.  

Ekumenik är vänskap

När kyrkor och samfund möts är det genom enskilda medlemmar, medarbetare och ledare. Vänskap bygger förtroende och kan leda till ekumeniska möten och aktiviteter med tydlig lokal prägel. Erfarenheterna från den lokala ekumeniken kan både utmana och inspirera till lärosamtal och fördjupat samarbete mellan kyrkor.