Alla nyheter

16.4.2024

Kyrkostyrelsen beviljade understöd för församlingarnas byggnadsreparationer – nästan en miljon euro till kyrkan i Heinävesi

Kyrkostyrelsens plenum beviljade 16.4.2024 sammanlagt 8,5 miljoner euro i understöd ur statsfinansieringen för skötseln av kyrkans kulturarv. Ur Kyrkans centralfond beviljades sammanlagt ca 1,5 miljoner euro i understöd. Sammanlagt hade det lämnats in ansökningar från 72 olika församlingsekonomier. Ansökningarnas sammanlagda värde uppgick till 28,7 miljoner euro.

I år har det varit möjligt att bevilja understöd för byggnadsreparationer bara till församlingar som har varit berättigade till det på basen av beräkningsgrunderna, ett undantag är det andra byggnadsskedet i reparationen av Kinnula kyrka. Kinnulan seurakunta beviljades 494 200 euro för skötsel av kyrkans kulturarv.

Liperin seurakunta beviljades 908 100 euro för skötsel av kyrkans kulturarv. Församlingen renoverar och målar Heinävesi kyrka utvändigt. Imatran seurakunta fick 761 300 euro för reparation av ytterhöljet på De tre korsens kyrka. Taipaleen seurakunta fick 487 100 euro för skötsel av kyrkans kulturarv då församlingen reparerar Lemi kyrka.

Det största enskilda understödet till reparationer i församlingar i Borgå stift (som inte ingår en finsk samfällighet) var ett bidrag på 79 000 euro för skötsel av kyrkans kulturarv till Vörå församling för reparationen av Vörå kyrka.

Understöd beviljades i enlighet med bilagan som bifogas nyheten. Först i bilagan kommer stöd till Borgå stift (på svenska).

Mera information: överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Förnyelse av fördelningsgrunderna för statsfinansieringen framskrider

På begäran av kyrkomötet har kyrkostyrelsen utrett hur fördelningen av statsunderstödet till församlingarna ser ut. Målet är att förnya fördelningsgrunderna så att de blir mera precisa och rättvisa. Den nuvarande fördelningsgrunden beaktar inte församlingarnas olika ansvar för till exempel skydd av kulturhistoriska föremål och byggnader eller begravningsväsendet. Målet är att finansieringen riktas till församlingsekonomierna på ett sätt som motsvarar deras samhälleliga förpliktelser.

Plenum beslöt vid sitt möte 16.4 att sända ett meddelande och en promemoria till kyrkomötet som underlag för diskussion. I promemorian granskas olika modeller där fördelningsgrunden för stöden som delas till församlingsekonomin, vid sidan av eller i stället för invånarantalet, skulle vara antalet döda eller begravda på församlingsekonomins eller kommunens område, och ett kulturarvsindex som bygger på antalet kulturhistoriska objekt.

Det egentliga förslaget till förnyelse av fördelningsgrunderna för statsfinansieringen görs i samband med budgeten för 2025, alltså på hösten.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för lagstadgade uppgifter som begravningsväsendet, folkbokföringen och upprätthållandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål. Den statliga finansieringen uppgår till ca 120 miljoner euro i året. Stödet utbetalas till Kyrkostyrelsen och kyrkomötet besluter om dess användning i samband med behandlingen av Kyrkostyrelsens budget.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728

Kyrkostyrelsen föreslår ändring i Kyrkans centralfonds budget 2024

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att föreslå för kyrkomötet att det godkänner en första ändring i Kyrkans centralfonds budget för 2024.

Enligt ändringsförslaget beviljas ett tillägg på 23 800 euro för att inleda Åbo ärkestiftets 750-årsjubileum. Domkapitlet har verkat sedan 1276 och var det första permanenta organet i Finland med ett kollegium som bestod av utbildade yrkespersoner. Därför kan domkapitlet i Åbo ärkestift ses som Finlands äldsta ämbetsverk och grunden för den finländska offentliga förvaltningen. Jubileumsåret lyfter fram god förvaltning, vikten av demokrati, och bildning och kultur. Jubileumsåret firas tillsammans med nationella aktörer.

KIPA2-projektet som ska förbättra användarvänligheten i kyrkans personal- och ekonomisystem föreslås få ett tillägg på 864 500 euro. Ändringarna skulle innebära att Kyrkans centralfonds budget 2024 får ett underskott på -1 350 924 euro.

Plenum antecknade för kännedom revisionsrapporten och revisionsberättelsen för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond för 2023 och Finansinspektionens årliga rapport om Kyrkans pensionsfond.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728

Kyrkans program för kommunikation och växelverkan fram till år 2026 godkändes

​​Plenum godkände det uppdaterade kommunikationsprogrammet Öppna dörrar – Program för kommunikation och växelverkan för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2026​. Det var på förhand överenskommet att programmet uppdateras i mitten av strategiperioden då helhetskyrkans kommunikationsutredning blir klar.

Kyrkans program för kommunikation och växelverkan ska vara ett stöd för alla aktörer i kyrkan och inspirera till kommunikation och växelverkan.

I uppdateringen av programmet som godkändes 2021 har bland annat fogats till en summering som definierar tonfallet i kyrkans kommunikation. Dessutom har programmet fått aktuella preciseringar om till exempel den förändrade språkmiljön, artificiell intelligens, kommunikationens effekt, och ekumenik och religionsdialog. Helhetskyrkans kommunikationsutredning har lett till att olika aktörer i kyrkan uppmanas att samarbeta mer än förr och att dela gemensamt innehåll.

Programmet uppmuntrar också olika aktörer i kyrkan att använda kyrkans gemensamma förnyade visuella uttryck. Plenum godkände det första skedet i förnyelseprojektet (Mot ett gemensamt visuellt uttryck) som innehåller en tillgänglig färgpalett, en samling piktogram och riktlinjer för hur man använder bakgrundsbilder.

Mera information: kommunikationsdirektör Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@ev.fi, tfn 040 688 1421 

Kyrkolagsenligt tillstånd för bygge av kyrka i Rautjärvi

Kyrkostyrelsen beviljade Ruokolahden seurakunta tillstånd i enlighet med kyrkolagen för att bygga en ny kyrka i Rautjärvi. Rautjärvi korskyrka i trä från 1881 förstördes i en brand 25.12.2022.

Kyrkofullmäktige i Ruokolahden seurakunta godkände i mars 2024 planerna för byggande av Rautjärvi nya kyrka och klockstapel. Den nya kyrkans arkitektur följer traditionell kyrkoarkitektur med ett högt sadeltak men är samtidigt modern. Byggnaden förutsätter också tillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen som församlingen ansöker om hos byggnadstillståndsmyndigheterna.

Mera information: överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Gemensamt Ansvar fyller 75 år – insamlingsmedlen styrs till utsatta unga

Plenum antecknade till kännedom uppgifter om insamlingen Gemensamt Ansvar som firar 75-årsjubileum 2025. Styrelsen för Kirkkopalvelut – Kyrktjänst har beslutat att styra intäkterna från insamlingen under jubileumsåret till de unga som är mest utsatta för att stöda deras drömmar, delaktighet och framtidshopp, såväl i Finland som i utlandet.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry har valts till insamlingens finländska samarbetspartner under jubileumsåret.

Under 2025 går 50 procent av insamlingsmedlen till internationellt katastrofarbete via Kyrkans Utlandshjälp. Församlingen som genomfört insamlingen får 30 procent av intäkterna för att användas i det lokala hjälparbetet och Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry får 20 procent av intäkterna till nationellt hjälparbete.

Mera information: ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543

Understöd till kyrkliga organisationer

Kyrkostyrelsens plenum fördelade sammanlagt 80 000 euro i understöd till kyrkliga organisationer.

Ansökningarna hade bedömts utifrån verksamhetens omfattning, mångsidighet och i jämförelse med andra liknande ansökningar. De största understöden gick till Kansan Raamattuseuran Säätiö (9 000 euro), Förbundet Kyrkans Ungdom rf (8 000 euro) och Romano Missio ry (6 000 euro). 

Understöden beviljades i enlighet med föredragningslistan som finns i webbtjänsten domus.evl.fi.

Mera information: ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543

Övrigt

Kyrkostyrelsen utsåg Vilhelm Kankkonen till ordinarie medlem i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk till utgången av mandatperioden, alltså till utgången av 2025. Borgå stifts tidigare representant i delegationen har avgått från uppdraget som ordinarie medlem.

Mötesprotokollet sätts ut om ungefär en vecka på webbadressen domus.evl.fi.

Bilagor:
reparationsunderstodsbeslut_alla_stift_2024.pdf

Tillbaka till toppen