Alla nyheter

10.4.2024

Biskopsmötet sände förslaget om två parallella äktenskapssyner i kyrkan till kyrkomötet

Biskopsmötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beslöt på onsdag 10 april att sända en framställning om att göra ändringar i kyrkoordningen så att det skulle bli möjligt också för par av samma kön att få kyrklig vigsel. Vid sitt möte i mars godkände biskopsmötet innehållsmässigt förslaget om att foga en bestämmelse om två parallella äktenskapssyner till kyrkoordningen. Enligt den ena synen är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna, enligt den andra synen ingås äktenskap mellan två personer.

Dessutom föreslår biskopsmötet att det fogas ett nytt moment till kyrkoordningens bestämmelse om prästens uppgifter som ger präster möjlighet att verka i enligt med båda äktenskapssynerna.

Kyrkans laggranskningskommitté har granskat förslaget till ändringar i kyrkoordningen. Ändringen i kyrkoordningen kräver tre fjärdedelars majoritet för att godkännas i kyrkomötet. Kyrkomötet samlas nästa gång 13–17 maj i Åbo.

En av biskopsmötets medlemmar lämnade avvikande åsikt till förslaget. Dessutom fogade en medlem egna motiveringar till beslutet till protokollet.

Biskopsmötet vill inleda arbetet med att förnya handboken för kyrkliga förrättningar

Biskopsmötet beslöt att sända en framställning om förnyelse av Handbok för kyrkliga förrättningar (del tre i kyrkohandboken) till kyrkomötet. Förrättningshandboken ska göras på finska, svenska och till de delar som det är ändamålsenligt även på de samiska språken. Biskopsmötet anser att förnyelsearbetet ska göras stegvis.

Biskopsmötet beslöt i oktober 2021 att utreda teologin kring kyrkliga förrättningar och tillsatte en styrgrupp som skulle göra en helhetsbedömning av behovet av att förnya kyrkohandboken. Styrgruppen har utvärderat behovet av att förnya de kyrkliga förrättningarna (till exempel dop, konfirmation, välsignelse, vigsel, jordfästning). Arbetet har resulterat i utgivning av boken Kasteessa kaiken perusta (ung. Allt har sin grund i dopet) som ska fungera som grund för förnyelsearbetet.

I bokens slutsatser lyfter man fram flera frågor som motiverar en förnyelse av handboken. En viktig sak är att beakta människors olika livssituationer och behov. En annan viktig sak handlar om förrättningarnas mångfald, det vill säga språket, bönerna, musiken, gester och symboler som används vid förrättningarna. En tredje iakttagelse är behovet av tydlighet och konsekvens i teologin kring förrättningarna. Förrättningarna och deras praktiska genomförande ska återspegla kyrkans tro i relation till och teologiska förståelse av ifrågavarande förrättning.

Uppdaterad bok om bikthemlighet och tystnadsplikt i kyrkan på kommande

Biskopsmötet behandlade och kommenterade den nya boken Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa, på svenska Bikthemlighet och tystnadsplikt i kyrkan. Boken har utarbetats av en tjänstemannaarbetsgrupp vid Kyrkostyrelsen sedan augusti 2023 och ska ersätta kyrkans publikation Tid att tala – tid att tiga: bikthemlighet och tystnadsplikt i kyrkan som utkom 2011.

I den uppdaterade boken beaktas den förändrade lagstiftningen och verksamhetsmiljön. Den nya boken beaktar också olika grupper av anställda i kyrkan. Boken definierar begreppet själavård och klargör i vilka situationer bikthemligheten gäller. När boken har färdigställts publiceras den på nätet i Kyrkans publikationsserie.

Brev till kyrkomötet om åtgärder för att stärka bönelivet i kyrkan

Biskopsmötets beslöt att sända ett brev till kyrkomötet om hur arbetet med frågan om att stärka bönelivet i kyrkan framskridit. Kyrkomötet gav biskopsmötet hösten 2021 i uppdrag att arbeta med frågan utifrån ett ombudsinitiativ att stärka bönelivet i kyrkan. Av brevet framkommer att biskopsmötet i oktober 2023 gav ut ett biskopsbrev med titeln Bön och längtan. Biskopsmötet hade samtidigt på gång ett arbete med att förnya böner som hör samman med kyrkliga förrättningar (bland annat dop, konfirmation, äktenskap, vigsel, välsignelse och jordfästning). Bönerna utkom på finska i februari 2024.

Understöd till ekumeniska och internationella kyrkliga organisationer

Biskopsmötet fördelade medel från kyrkans fond för internationella ekumeniska relationer. Från fonden för internationella och ekumeniska relationer beviljades 81 000 euro till Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission. Sedan 2014 har kommissionen fått ett årligt understöd från kyrkan men 2023 betalades inte stödet på grund av Kyrkans centralfonds sparåtgärder. Nu betalas understöd för åren 2023 och 2024 plus ett understöd till den världskonferens som hålls 2025 utanför Alexandria i Egypten.

Biskopsmötet utsåg representanter till USKOT-RESA-forumet

Biskopsmötet utsåg evangelisk-lutherska kyrkans representanter till USKOT-RESA- forumets årsmöte 17 april. Till representanter utsågs biskop Kaisamari Hintikka, ledande sakkunnig Jyri Komulainen (Kyrkans forskning och utbildning), sakkunnig Laura Huovinen (Kyrkostyrelsen) och doktorand Anne Heikkinen

Medlemmar till delegationer och kommittéer för åren 2024–2028

Biskopsmötet utsåg biskop Matti Repo till ordförande för kommittén för ekumeniska frågor och till övriga medlemmar utsågs: TD, kyrkoherde Jouko Ala-Prinkkilä, sakkunnig i missionsteologi Johanna Björkholm-Kallio, TD, docent, specialmedarbetare Minna Hietamäki, TD, pastor Tiina Huhtanen, TD, docent, universitetslektor Pekka Kärkkäinen, TD, universitetslektor Joona Salminen, TD, pastor Johanna Tyynelä-Haapamäki och TD, pastor Matti Väätäinen

Biskopsmötet utsåg lutherska kyrkans medlemmar till en delegation som för samtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan och pingströrelsen i Finland. Biskopen i Lappo Matti Salomäki utsågs till delegationsordförande och till övriga medlemmar kyrkoherde Miika Hämäläinen, docent Pekka Kärkkäinen, TD, pastor Heidi Zitting och pastor Annamari Lehtinen

Biskopsmötet utsåg lutherska kyrkans medlemmar till en delegation som för samtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko. Biskop Bo-Göran Åstrand utsågs till delegationsordförande och till övriga medlemmar TD, sakkunnig Timo Helenius, pastor Marko Sagulin, bibellärare Ulla Saunaluoma och pastor Krista Tiainen

Övriga ärenden

Biskopsmötet förde diskussion om andra kyrkors prästers rätt att i enskilda fall hålla gudstjänster och andra förrättningar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det har skett förändringar i verksamhetsmiljön sedan biskopsmötet i maj 2023 godkände bestämmelser om under vilka omständigheter en annan kyrkas präst kan utföra förrättningar i evangelisk-lutherska kyrkan och därför diskuterade biskopsmötet hur bestämmelsen tolkas.

Biskopsmötet godkände små justeringar i biskopsmötets arbetsordning på rekommendation av kyrkans laggranskningskommitté. Biskopsmötet antecknade för kännedom teologutbildningskommitténs verksamhetsberättelse för 2023–2024. Den visar bland annat att antalet prästvigda har ökat märkbart efter coronapandemin.

Biskopsmötet samlas nästa gång tisdag 28 maj i Helsingfors.

Bifogat finns en bild från biskopsmötet. På bilden biskoparna Jari Jokkonen, Jukka Keskitalo och Matti Salomäki. Med ryggen mot kameran ärkebiskop Tapio Luoma.

Mera information:
Biskopsmötets protokoll sätts ut i tjänsten domus.evl.fi inom en vecka.
Biskopsmötets webbplats (på finska)

Kari Kopperi, biskopsmötets generalsekreterare, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317
Anna-Kaisa Inkala, biskopsmötets teologiska sekreterare, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270
om internationella understöd: ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, kimmo.kaarianen@evl.fi, tfn 040 522 1464  

Tillbaka till toppen