Alla nyheter

5.5.2022

Kyrkomötet beviljade halv miljon euro för att stöda offren för kriget i Ukraina

Kyrkomötet beslöt i enlighet med kyrkostyrelsens förslag att bevilja 500 000 euro för att via Kyrkans Utlandshjälp hjälpa offren för anfallskriget i Ukraina. Understödet görs som en ändring i Kyrkans centralfonds budget för 2022. 

Kyrkomötets ekonomiutskott konstaterar att Kyrkans centralfond behöver kunna anvisa ekonomiskt stöd i den exceptionella och plötsliga krissituationen som berör hela världen på olika sätt. Utskottet är övertygat om att understödet kan användas ändamålsenligt och ha stor effekt. 

Kyrkomötet beviljade 493 576 euro för att utveckla kyrkans system för personalförvaltning, rapportering, och resor och övriga kostnader (projektet Kipa 2) då det inte genomfördes 2021. Kyrkomötet beslöt att den summa av den statliga finansieringen på 196 777 euro som blivit oanvänd 2021 överförs till 2022 som understöd till församlingarna för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Till stiften beviljas drygt 200 000 euro i tilläggsbudget.

Kyrkomötet beviljade också Kyrkostyrelsen 45 000 euro för församlingarnas momsguide, 35 100 euro för anställning av projektchef för församlingsvalet och 50 000 euro för kommunikationens behov. 

Ekonomiutskottets betänkande 3/2022   

Kyrkomötet fastställde bokslutet för Kyrkans pensionsfond

Kyrkomötet fastställde också Kyrkans pensionsfonds bokslut för 2021. Räkenskapsperiodens överskott på närmare 61 miljoner bokförs som ökning i det egna kapitalet. 

Placeringsverksamheten gav en nettoavkastning på 14,3 procent. Portföljens realavkastning på 10,7 procent överskred rejält det mål på 3 procent som ställts upp i placeringsplanen. Pensionsfondens förmögenhet var 31.12.2021 sammanlagt 1972 miljoner euro. 

I presentationen av ekonomiutskottets betänkande konstaterade ordförande Tapio Tähtinen att 2021 var ett mycket positivt år då nettoavkastningen på den långsiktiga placeringsverksamheten var 8,2 procent.  

Ekonomiutskottet anser att det är viktigt att Kyrkans pensionsfond har fått en klimatstrategi och att målen är ambitiösa, eftersträvansvärda och i linje med motsvarande aktörers klimatstrategier. 

Kyrkans pensionsfond fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen. 

Ekonomiutskottets betänkande 1/2022

Kyrkomötet fastställde Kyrkans centralfonds bokslut för räkenskapsåret 2021 

Kyrkomötet antecknade för kännedom Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och personalbokslut för 2021. Mötet fastställde centralfondens bokslut för 2021. 

Resultatet för Kyrkans centralfond var cirka 0,7 miljoner euro positivt. Resultatet påverkades av en försäljningsvinst från biskopsgården i Åbo och att kostnaderna för resor, bespisning, utbildning och experttjänster sjunkit betydligt. Av spetsprojektens budgetmedel överfördes cirka 1,2 miljoner euro till 2022. 

Ekonomiutskottets betänkande 2/2022 

Kyrkomötet vill utveckla och stöda miljökonsekvensbedömningen i församlingarna 

Kyrkomötet beslöt om åtgärder för att stöda församlingarnas miljökonsekvensbedömning. Enligt förvaltningsutskottet upplevs miljö- och klimatarbetet viktigt i kyrkan men man behöver fortsättningsvis utveckla lättanvända verktyg till stöd för församlingarnas miljökonsekvensbedömning. 

Kyrkomötet beslöt att ge Kyrkostyrelsen i uppgift att utveckla verktygen i kyrkans nya fastighetsstrategimodell. Modellen ger församlingarna möjlighet att utvärdera miljökonsekvensbedömningen inom fastighets- och markanvändning. Kyrkostyrelsen ska också vidareutveckla fastighetsstrategimodellen så att den förutom byggnader beaktar församlingens alla fastigheter. 

Kyrkostyrelsen ska också ge församlingarna en stark rekommendation om att göra miljökonsekvensbedömning då de fattar beslut om fastighetsverksamheten och markanvändningen. På det sättet kan församlingarna målmedvetet främja och följa upp konkreta mål och åtgärder utgående från lokala behov. 

Besluten fattade på basen av förvaltningsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ (3/2021) som lämnades in till kyrkomötet 2021. Två av utskottsmedlemmarna lämnade avvikande mening till betänkandet. 

Förvaltningsutskottets betänkande 1/2022

Kyrkomötet gjorde ändringar i arbetsordningen – kyrkomötesombuden redogöra för bindningar 

Kyrkomötet gjorde tre ändringar i arbetsordningen för kyrkomötet. Till arbetsordningen för kyrkomötet fogas en ny paragraf om anmälan om bindningar. De som ska anmäla om bindningar är kyrkomötesombud, personer med närvaro- och yttranderätt i plenum, dvs. ledande tjänstemän och avdelningschefer på Kyrkostyrelsen, lagfarna sakkunniga och medlemmar i kyrkostyrelsens plenum. Också kyrkomötets generalsekreterare, utskottens sekreterare och elektorernas sekreterare anmäler om bindningar. Det är ändå frivilligt att anmäla om bindningar. 

Öppenheten kring bindningar har som mål att göra det möjligt att utvärdera objektiviteten i beredningen av ärenden och beslutsfattandet. Det kan också öka öppenheten i förvaltningen och öka förtroendet för kyrkomötets verksamhet. 

Mötet kommer i fortsättningen besluta om arvoden och ersättning för kyrkostyrelsens plenum. Till arbetsordningen fogas också en paragraf som möjliggör gemensamma sammanträden för kyrkomötets utskott. 

Förvaltningsutskottets betänkande 2/2022

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)

Tillbaka till toppen