Synodalmöte är ett möte för stiftets präster och lektorer sammankallat av biskopen. Biskoparna kallar prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte minst vart sjätte år. Syftet med synodalmötet är att behandla teologiska frågor samt frågor som rör församlingarnas skötsel och annan kyrklig verksamhet och administration.

Synodalmötena har en hundraårig tradition. Förr hade synodalmötena viktiga administrativa funktioner men i dag är mötena snarare av utbildningskaraktär. Under mötena diskuteras aktuella teologiska frågor och frågor som gäller kyrkans verksamhet. Målet är att stärka och stöda deltagarnas lutherska prästidentitet.

Tillbaka till toppen