Hyppää sisältöön
En vit gravlykta och en liten änglastatyett på en kyrkogård.
Foto: Tinca Björke

Begravning

Ett dödsfall tär på de anhörigas krafter och känslor. Det kan vara tungt att samtidigt tänka på arrangemang för begravningen.

Om arrangemangen känns tunga kan en begravningsbyrå ta hand om en stor del av dem. Man får också stöd av prästen som ska jordfästa den avlidna. Det handlar inte bara om jordfästningen, man kan också tala om annat i samband med avskedet.

Vad gör en begravningsbyrå?
Kan man anlita vilken begravningsbyrå som helst?

Om man är flera närstående behöver man komma överens om vem eller vilka som förbereder begravningen. Det ska visserligen göras ganska snart, men utan onödig brådska. I vanliga fall hålls jordfästningen två till tre veckor efter dödsfallet.

Vem besluter om begravningen?
Vad står i begravningslagen?

Vad händer när ett dödsfall skett utomlands?

Dödsattest och begravningstillstånd

Läkaren utfärdar en dödsattest för befolkningsregistret. De anhöriga får ett begravningstillstånd.

Kan den som inte hört till kyrkan bli jordfäst?
Kan ett dödfött barn bli jordfäst?

Den avlidnes önskan

Den avlidna hade kanske beskrivit sina önskemål om begravningen. De önskemålen ska man följa om det går. Det är ingen skillnad om önskemålen finns nedskrivna, eller bara muntligt berättade för någon anhörig eller vän.

Om det funnits önskemål som inte går att förverkliga blir man tvungen att avstå från just dem. Det kan vara en svår situation för de anhöriga. Tala om saken med prästen.

Den avlidna ville kanske att en bestämd person ska ordna begravningen. Då tar den personen hand om arrangemangen. Om den avlidna inte har haft några önskemål faller uppgiften på maken eller sambon och de närmaste arvingarna. Också om äktenskapet har ingåtts eller samboförhållandet har inletts i ett sent skede är det så. 

Men om det inte finns någon efterlevande make eller sambo ska de närmaste arvingarna ta hand om uppgiften. Så är det också om maken eller sambon inte vill eller kan ordna begravningen.

Om man inte kan enas om begravningen eller var gravläggningen ska ske förs frågan till tingsrätten.

Om ingen av de nämnda tar hand om arrangemangen kan de skötas av en annan närstående. Går det inte heller övertar den avlidnes hemkommun uppgiften.

En medlem av kyrkan har alltid rätt att bli jordfäst. Att de närmaste kanske inte vill ordna en jordfästning saknar betydelse. Jordfästningen ska hållas.

Kistbegravning eller kremering

Man kan välja mellan kistbegravning eller kremering. Båda begravningssätten har samma värde sett ur kristen synvinkel. Vid kremering bränns den avlidnes stoft till aska under hög värme i en ugn. Askan lämnas senare ut åt de anhöriga i en urna, för att begravas.

I Finland finns ca 25 krematorier. Alla utom ett ägs av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Begravningsbyrån sköter formaliteterna kring kremeringen, och transporterar kistan till krematoriet i en begravningsbil.

Att välja kista eller urna

Begravningsbyrån har kataloger med fotografier av kistor och urnor i olika utförande och till varierande pris. Ibland har man också ett urval kistor och urnor till påseende. En beställd kista eller urna levereras snabbt, för att inte fördröja begravningen.