Alla nyheter

5.4.2022

Riktlinjerna för kyrkans mission diskuteras med missionsorganisationerna

Biskopsmötet behandlade vid sitt möte 5.4.2022 riktlinjerna för kyrkans mission Ett gemensamt vittnesbörd (2023) och beslöt att diskutera dokumentet med kyrkans missionsorganisationer och delegationen för kyrkans mission. Enligt planerna ska diskussionerna föras under våren och sommaren 2022. Biskopsmötet ska sedan godkänna dokumentet slutgiltigt.

I den uppdaterade version av dokumentet har man beaktat kyrkans strategi Öppna dörrar, de styrsamtal som förts med missionsorganisationerna under 2021 och de behov som kyrkans missionscentral observerat. Biskopsmötet har diskuterat dokumentet två gånger under hösten 2021. De tidigare riktlinjerna är från 2018.

Grundavtalet med missionsorganisationerna görs för en bestämd tidsperiod och nuvarande avtalsperiod utgår i juni 2023. Avtalsparter är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, i praktiken kyrkostyrelsens plenum, och kyrkans missionsorganisationer. I avtalet konstateras att avtalsorganisationerna i sin verksamhet följer evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse och beslut, och förverkligar de riktlinjer och verksamhetsprinciper som kyrkan godkänt i dokumentet.

Mera information: chefen för Kyrkans missionscentral Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

Beredningen av prästernas klädsel fortsätter

Biskopsmötet förde remissdiskussion om ett initiativ om prästernas tjänstedräkt och beredningen av ärendet fortsätter. Biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka och biskopen i Åbo Mari Leppänen hade gjort initiativet och föreslår att anvisningarna för hur präster klär sig i tjänsten uppdateras och förenklas. De föreslår att prästernas klädsel definieras utgående från de kännetecknen för prästämbetet som finns i nuvarande anvisningar (som till exempel kaftan, dräkten Vuokko eller Valonsäde med tillhörande kors, prästskjorta med mörk dräkt).

I nuvarande anvisningar från 2010 definieras prästernas vardagsklädsel, mörk kostym och festklädsel utgående från kön. Biskopsmötet är den instans som ger anvisningar om prästernas klädsel.

Mera information: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270 

Fortsatt beredning av dokument om evangelisation

Biskopsmötet diskuterade ett dokument om evangelisation som delegationen för andligt liv och evangelisation har gjort. Biskopsmötet bad delegationen fortsätta beredningen av dokumentet.

I dokumentet betonas att frågan om evangelisation är nära anknuten till kyrkans uppdrag. Materialet granskar hur evangelisationen tog sig uttryck tidigare, tar sig uttryck i dagens läge och i framtiden, och man konstaterar att det finns många olika uppfattningar om vad evangelisation är. Målet är ett dokument där man bland annat definierar vad kyrkan avser med evangelisation.

Just nu behandlar också kyrkomötet ett ombudsinitiativ om att stärka evangelisationsverksamheten i kyrkan. 

Delegationen för andligt liv och evangelisation leds av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317  

Biskopsmötet utsåg sakkunnig inom diakoni och samhälle Ulla Siirto och pastorn för det ryskspråkiga arbetet Anna Lewing till representanter för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vid generalförsamlingen för de europeiska kyrkornas flyktingkommission (Churches Commission for Migrants in Europe) 15.6.2022. 

Biskopsmötet antecknade för kännedom en uppdatering av planen för hur präster avlägger pastoralexamen och Kyrkans teologutbildningskommittés verksamhetsberättelse för 2021.

Biskopsmötet samlas nästa gång 1.6.2022.

Mera information: 
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317  
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270 
Biskopsmötets webbplats (på finska, med en del dokument på svenska) 

Tillbaka till toppen