Alla nyheter

19.3.2024

Ny generalsekreterare och nya lagfarna sakkunniga för kyrkomötet

Kyrkostyrelsens plenum valde vid sitt möte 19 mars juris magister, teologie magister och tradenom Mika Sirelius till generalsekreterare för kyrkomötet från 22.4.2024. Tjänsten finns vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning. Tjänsten som generalsekreterare för kyrkomötet blev vakant då den tidigare generalsekreteraren valde att häva sitt tjänsteavtal under prövotiden.

Kyrkostyrelsens generalsekreterare ansvarar för verksamheten vid kyrkomötets kansli, föredrar de ärenden som hör till hens verksamhetsområde, deltar i lagberedning och är sekreterare för kyrkans laggranskningskommitté.

Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet utser dekan, professor, juris doktor Janne Salminen och medlemmen av högsta förvaltningsdomstolen, rättsrådet, juris doktor Eija Siitari till lagfarna sakkunniga i kyrkomötet för perioden 1.5.2024-30.4.2028. De lagfarna sakkunniga har närvaro- och yttranderätt vid kyrkomötets plenum.

Kyrkostyrelsens plenum fördelade elektorsplatserna i kyrkomötet mellan grupperna. Grupperna för Åbo, Tammerfors och Uleåborgs stift, likaså de officiella representanterna, får tre elektorsplatser var. Grupperna för S:t Michel, Borgå, Kuopio, Lappo och Esbo får två elektorsplatser var.

Enligt kyrkomötets arbetsordning har kyrkomötet 25 elektorer som väljs av grupperna då kyrkomötet samlas till sitt första plenum efter valet. Fördelningen mellan grupperna görs på förhand av kyrkostyrelsen.

Det nya kyrkomötet inleder sin mandatperiod med vårsession i Åbo 13–17 maj. De som valdes till ombud i kyrkomötet finns listade i webbtjänsten evl.fi/plus och man kan bekanta sig med dem i kandidatgalleriet som gjordes inför valet av kyrkomöte.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi
Mera information om valet av kyrkomötets generalsekreterare: förvaltningschef Asta Virtaniemi, asta.virtaniemi@evl.fi, tfn 050 318 8608
Mera information om fördelningen av elektorsplatser: kyrkomötets sekreterare Olli Salomaa, olli.salomaa@evl.fi, tfn 040 1873 292

Kyrkans pensionsfond och Kyrkans centralfond bokslut går vidare till kyrkomötet

Kyrkostyrelsens plenum godkände Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och bokslut och Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut för 2023. Plenum föreslår för kyrkomötet som samlas i maj att Kyrkans pensionsfonds resultat på 29,0 miljoner euro flyttas över till Kyrkans pensionsfonds överskott. Plenum föreslår att Kyrkans centralfonds underskott för räkenskapsperioden, 0,3 miljoner euro, bokförs som minskning i det egna kapitalet till tidigare räkenskapsperioders över-/underskott.

Kyrkans centralfonds budget 2023 var gjord med ett underskott på -1,0 miljon. Att resultatet blev bättre än budgeten förutsåg berodde framför allt på sparåtgärder som man kom överens om i samband med omställningsförhandlingarna 2022.

Plenum godkände också Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse för placeringsverksamheten och den skilda verksamhetsberättelsen för ansvarsfull placering 2023. Kyrkans pensionsfond hade en god avkastning under 2023. Det gängse värdet på placeringsverksamheten var 6,1 procent. Realavkastningen på placeringsportföljen var 2,5 procent och nådde inte helt placeringsstrategins mål på tre procent.

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till de av FN understödda PRI-principerna för ansvarsfull placering. Pensionsfonden har de högsta stjärnklassificeringarna inom alla delområden som rapporteras inom PRI och under 2023 lyckades man bättre än medianen för alla svarande.

Mera information:
Ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728
placeringschef Ira van der Pals, tfn 050 301 7980, om pensionsfondens placeringsverksamhet

Dessutom antecknade plenum för kännedom Kyrkans centralfonds personalbokslut för 2023 och beslöt att sända det för kännedom till kyrkomötet.

Mera information:
personalchef Sari Kiili, sari.kiili@evl.fi, tfn 040 688 1418  

Komplettering av urvalskriterierna för kollekter görs 2025

Plenum drog upp riktlinjer för urvalskriterierna för kollekterna 2025. Enligt ett nytt urvalskriterium för kollekterna ska den organisation som tilldelas en officiell eller rekommenderad kollekt i sin verksamhet följa Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands bekännelse och beslut ifall organisationen verkar inom kyrkan. Av ekumeniska och icke-kristna organisationer förutsätts att de verkar på ett sätt som inte står i strid med kyrkans bekännelse och beslut. Det nya urvalskriteriet svarar mot det åtagande som kyrkostyrelsens förutsätter av organisationer som får understöd.

Till övriga delar motsvarar urvalskriterierna tidigare uppställda kriterier (se föredragningslistan, på finska).

Ansökningstiden för de nationella kollekterna för 2025 är 15.4-31.5.2024. I höst besluter plenum om fördelningen av kollekterna för 2025 i enlighet med de uppdaterade urvalskriterierna.

Mera information om kollekterna finns på evl.fi/plus.

Mera information:
kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi  

Samförståndsavtal om beredskapssamarbete mellan lutherska kyrkorna i Finland, Norge och Sverige

Plenum godkände ett samförståndsavtal mellan lutherska kyrkorna i Finland, Norge och Sverige. Syftet med samförståndsavtalet är att främja parternas ömsesidiga intresse av att etablera en öppen och samarbetsinriktad miljö för beredskapsplanering och krishantering. Målet är bland annat att skapa strukturer för vidare samarbete och utveckling av beredskapsplaneringen, samt enas om att inleda en process för beslutsfattande i vart och ett av länderna för att åta sig att bevilja ömsesidigt bistånd i svåra tider.

Samarbetet kring beredskapsfrågorna har sitt ursprung i ett initiativ som Norska kyrkan tog i september 2023.

Mera information:
kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi  

Uppdatering av anvisningen Indikatorer för en församling i kris

Plenum godkände en uppdatering av anvisningen Indikatorer för en församling i kris. Uppdateringen gjordes sommaren 2023 då den nya kyrkolagstiftningen trädde i kraft. Enligt uppdateringen är en ekonomisk indikation på kris att församlingens ekonomi har uppvisat ett negativt resultat två år i följd, då det tidigare var tre år i följd.

Dessutom är rekommendationen att församlingens skattesats är högst 1,9 procent då skattesatsen nu är 2,0 procent i 12 församlingar. I små församlingar har det ingen avgörande betydelse för församlingens ekonomiska situation om kyrkoskattesatsen höjs från 1,9 procent till 2 procent.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi

Församlingsfusion i Askola och Pukkila

Församlingarna Askola seurakunta och Pukkilan seurakunta upphör 31.12.2024. Den nya församlingen Askolan-Pukkilan seurakunta grundas 1.1.2025 och församlingens område motsvarar områdena för de nuvarande kommunerna Askola och Pukkila.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, tfn 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi

Mötesprotokollet sätts ut om ungefär en vecka på webbadressen domus.evl.fi.

Tillbaka till toppen