Alla nyheter

8.11.2023

Kyrkomötet godkände kyrkans pensionsfonds budget 2024 – pensionsavgiften fortsättningsvis på samma nivå

Kyrkomötet godkände på onsdagen kyrkans pensionsfonds budget för 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för 2024–2026.

Kyrkomötet fastställde storleken på nästa års kyrkoskattebaserade pensionsfondsavgift till 5,0 procent. Den lönebaserade pensionsavgiften för församlingarna fastställdes till 28,7 procent. Pensionsavgiften innefattar även arbetstagarens pensionsavgift som tas ut av arbetstagarna enligt lagen om pension för arbetstagare.

Kyrkomötet fastställde den lönebaserade pensionsavgiften för Kyrkans centralfond och de kyrkliga föreningarna 2024 till 34,5 procent. Pensionsavgiften innefattar också arbetstagarens lagstadgade pensionsavgift. Kyrkomötet fastställde att ingen självriskandel tas ut på invalidpensionerna 2024.

Kyrkans pensionsfonds pensionsansvar uppgick till 5,224 miljarder euro i december 2022. Det täcker ungefär en tredjedel av kyrkans pensionsansvar, vilket motsvarar den allmänna nivån i Finland. Ekonomiutskottet anser att Kyrkans pensionsfonds nuvarande årliga realavkastningsmål på 3,0 procent kan höjas.

I sitt betänkande lyfte utskottet fram kravet på kompetensnivån för direktören för Kyrkans pensionsfond. Idag är det direktören för kyrkans ekonomiavdelning som också är chef för pensionsfonden. Utskottet anser att man behöver omvärdera det ansvar, den kompetens och den resursfördelning som krävs för att leda Kyrkans pensionsfond. Den ökande regleringen och en eventuell höjning av realavkastningsmålet medför högre krav på befattningen i framtiden. Det skulle förutsätta en ändring i lagen om evangelisk-luthersk kyrkans pensionsfond. Ekonomiutskottet anser att beredningen av ändringsarbetet ska inledas utan dröjsmål.

Ekonomiutskottet påpekar att nuvarande bestämningsgrund för pensionsfondsavgiften upplevs som orättvis ur församlingarnas synvinkel. Utskottet anser att pensionsfondsavgiften bör bestämmas på basis av den kalkylerade kyrkoskatten, enligt samma modell som avgiften till kyrkans centralfond. Det kräver ändring i lagen om pensionsfonden. Utskottet anser att det behövs en grundligare utredning om intäkterna från avgifterna till pensionsfonden och hur de bevaras på en tillräcklig nivå när bestämningsgrunden ändras.

Ekonomiutskottets betänkande 5/2023

Kyrkomötet sände förslag till samarbetslag för kyrkan till riksdagen

Kyrkomötet godkände ett förslag till samarbetslag för evangelisk-lutherska kyrkan och ändringsförslag i ett antal lagar som hör samman med lagen, och sände lagförslaget till riksdagen för behandling. Lagen kommer att ersätta kyrkans gällande tjänste- och arbetskollektivavtal om samarbete inom kyrkan och avtalet om utveckling av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda.

Den nya lagen ska öka och stärka personalens möjligheter att påverka och få information. Representanter för arbetsgivaren och personalen ska bland annat föra lagenlig dialog i större utsträckning än enligt nuvarande avtal.

Den föreslagna lagen ska tillämpas på de kyrkliga myndigheter som är arbetsgivare och som har minst 20 tjänsteinnehavarare eller arbetstagare i sin tjänst.

Lagutskottet förutsätter att Kyrkostyrelsen, Kyrkans arbetsmarknadsverk och domkapitlen stöder församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna när den nya lagstiftningen tas i bruk.

I behandlingen i kyrkomötets plenum föreslog ombudet Lauri Palmunen från Åbo ärkestift att lagförslaget förfaller med motiveringen att det skulle öka administrationen och dela församlingarna. Kyrkomötet godkände lagförslaget med rösterna 84–18. Två ombud röstade blankt.

Lagförslaget har beretts av en arbetsgrupp där arbetsmarknadsparterna är representerade. Arbetsgruppen har bett om utlåtanden från församlingar, domkapitel, ministerier och arbetsmarknadsparter.

Lagutskottets betänkande 4/2023

Nolltolerans mot mobbning i församlingarna – dokumentet Trygg församling ska vägleda

Kyrkomötet behandlade på onsdag församlingarnas roll i arbetet mot mobbning och betonade nolltolerans mot mobbning i kyrkan. Till grund för behandlingen låg förvaltningsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ om församlingarnas arbete mot mobbning, där initiativtagarna bland annat frågat efter anvisningar för att motarbeta mobbning.

Förvaltningsutskottet anser att det inte är ändamålsenligt att utarbeta nya separata anvisningar för att motarbeta mobbning. Utskottet anser att antimobbningsarbetet ska beaktas då kyrkostyrelsen uppdaterar dokumentet Trygg församling. Tanken är att fördjupa de kyrkligt anställdas kunskap för att identifiera, förebygga och ingripa i mobbning. Avsikten är också att utveckla verktyg för uppföljning och modeller för rapportering i syfte att ingripa i mobbning.

Kyrkomötet beslöt att be Kyrkostyrelsen beakta de synpunkter förvaltningsutskottet lyfter i betänkandet då de uppdaterar dokumentet Trygg församling. Dokumentet finns numera som webbpublikation.

Målet är att församlingarna aktivt använder Trygg församling i sitt arbete mot mobbning så att alla kan känna sig trygga i kyrkan. Kyrkan måste ha nolltolerans för mobbning och alltid ingripa i mobbning.

Förvaltningsutskottets betänkande 4/2023

Mera information:
Bilder från kyrkomötet hösten 2023 finns i kyrkans mediebank
Följ kyrkomötet via mötets webbplats 
Kyrkomötesombud  

Kommunikationen från kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Tillbaka till toppen