Alla nyheter

5.4.2024

Kyrkans pensionsfonds placeringar gav god avkastning 2023

Kyrkans pensionsfonds avkastning var mycket god 2023. Placeringsportföljen gav en avkastning på 6,1 procent. Pensionsfondens långsiktiga nettoårsavkastning (1991–2023) är fortsättningsvis god och var vid slutet av året 7,6 procent p.a. År 2023 var ett starkt år både inom aktieplaceringar och ränteplaceringar. Aktiekurserna steg både i USA och Europa tack vare draghjälp av teknologisektorn. Ränteinvesteringarna hade en fin utveckling speciellt tack vare en stark avslutning på året.

– Investeringsåret 2023 avslutades starkt tack vare de två sista månadernas starka utveckling. Både aktie- och ränteinvesteringarna steg under november-december när räntornas stigande trend och inflationen tappade i fart, säger Kyrkans pensionsfonds placeringschef Ira van der Pals.

Bland Kyrkans pensionsfonds investeringar avkastade illikvida aktieplaceringar bäst, en avkastning på 13 procent. Likvida aktieplaceringar gav en avkastning på 10,7 procent och avkastningen på likvida ränteplaceringar var 6,7 procent. Avkastningen från icke-likvida ränteplaceringar var 4,5 procent. Placeringen i realförmögenheter gav en negativ avkastning på -3,7 procent.

Kyrkans pensionsfond fick det bästa betyget i den årliga utvärderingen från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar PRI

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placering. Genom ansvarsfull placeringsverksamhet säkerställer pensionsfonden en god avkastning på placeringarna och kontrollerar placeringsriskerna effektivt. Pensionsfonden tar ESG-aspekterna, det vill säga frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i beaktande i all placeringsverksamhet.

Den FN ledda investerarorganisationen PRI (Principles for Responsible Investment) utvärderar årligen sina undertecknares ansvarsfulla placeringsverksamhet. Utgående från denna heltäckande rapportering bedömer PRI undertecknarorganisationens framsteg i ansvarsfull placeringsverksamhet.

Pensionsfonden fick den högsta stjärnklassificeringen inom alla rapporterade delområden 2023. De redovisade delområdena omfattar innehållet i strategier och principer för ansvarsfull placeringsverksamhet samt praktiska handlingssätt i olika tillgångsklasser. Bakgrunden till de utmärkta resultaten ligger i pensionsfondens långsiktiga historia att integrera tidigare feedback i utvecklingen av verksamheten inom ansvarsfull placeringsverksamhet.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för placeringen av kyrkans pensionsmedel och för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och jämnar ut utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter.

Mera information:
Kyrkans pensionsfond
Ira van der Pals, placeringschef, tfn 050 301 7980 
Anna-Stina Wiklund, portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering, tfn 040 726 2072

Tillbaka till toppen