Alla nyheter

16.5.2024

Biskopsmötets framställning om parallella äktenskapssyner väckte lång debatt i kyrkomötet

Kyrkomötet förde på onsdag och torsdag en livlig remissdebatt om biskopsmötets framställning om att göra ändringar i kyrkoordningen så att det skulle bli möjligt också för par av samma kön att få kyrklig vigsel. I remissdiskussion gjordes närmare 70 inlägg.

I sin framställning föreslår biskopsmötet att en bestämmelse om två parallella äktenskapssyner fogas till kyrkoordningen. Enligt den ena synen är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna, enligt den andra synen ingås äktenskap mellan två personer. Dessutom föreslår biskopsmötet att det fogas ett nytt moment till kyrkoordningens bestämmelse om prästens uppgifter som ger präster möjlighet att verka i enligt med båda äktenskapssynerna.

Många ombud tackade biskopsmötet för deras förslag men en del såg ändå problem i kompromissen i form av risk för diskriminering. Andra förhöll sig kritiskt till att det kan finnas två äktenskapssyner i kyrkan.

Kyrkomötet sände biskopsmötets framställning till lagutskottet. Konstitutionsutskottet ska ge utlåtande i frågan.

Ombudsinitiativ om ändringar i församlingsstrukturen engagerade

Till vårens kyrkomöte hade ombuden gjort tre ombudsinitiativ som kyrkomötet behandlade på torsdagen. Också diskussionerna kring ombudsinitiativen var livliga. Framför allt väckte ett initiativ om församlingsstrukturen känslor men också ett initiativ om majoritetsbestämmelsen i kyrkomötets beslutsfattande engagerade. Inte heller ombudsinitiativet om ungas möjligheter att påverka beslutsfattandet i församlingar sändes till utskottsbehandling utan livlig diskussion.

I ett ombudsinitiativ föreslog initiativtagarna att kyrkomötet ber kyrkostyrelsen bereda ett förslag till ändringar i församlingsstrukturen. Initiativet var undertecknat av 52 ombud. I initiativet hänvisade man till såväl ekonomiska som rekryteringsmässiga utmaningar som församlingarna står inför.

I initiativet sägs att de regionala, verksamhetsmässiga och ekonomiska skillnaderna mellan församlingarna växer och initiativtagarna bekymrar sig för polariseringen mellan församlingarna. I förslaget betonas att kyrkostyrelsen ska göra beredningen i nära samarbete med kyrkomötet.

Kyrkomötet remitterade ombudsinitiativet till förvaltningsutskottet.

Edustaja aloite 1/2024 kirkolliskokoukselle: Aloite seurakuntarakenteen muuttamiseksi / Ändring av församlingsstrukturen

Ombudsinitiativ förslår ändring i kyrkomötets majoritetsbestämmelse

I ett ombudsinitiativ föreslår 25 ombud att kyrkomötet ber kyrkostyrelsen bereda ändringar i kyrkomötets majoritetsbestämmelse.

Enligt initiativet skulle det krävas majoritetsbeslut endast i frågor som rör kyrkans tro, bekännelse och lära, förutsättningar för medlemskap, gudstjänst, sakrament och präst- och biskopsämbetet. Vid behov skulle utvidgade talmanskonferensen ge utlåtande om ifall behandlingen av en fråga kräver kvalificerad majoritet. För majoritetsbeslut skulle det räcka med två tredjedelar i stället för nuvarande tre fjärdedelar.

I motiveringarna till förslaget skriver initiativtagarna att den nuvarande majoritetsbestämmelsen på tre fjärdedelars majoritet försvagar effektiviteten och trovärdighet i kyrkomötets arbete. Initiativet drar också paralleller till det samhälleliga beslutsfattandet där det räcker med två tredjedelars majoritetsbeslut.

Tanken med den nuvarande bestämmelsen om tre fjärdedels majoritet har varit att skydda kyrkan från för snabba och radikala förändringar. Initiativtagarna menar att den stränga majoritetsbestämmelsen lamslår kyrkans verksamhet på ett sätt som inte varit avsikten med bestämmelsen.

Kyrkomötet sände ombudsinitiativet till allmänna utskottet.

Edustaja-aloite 2/2024 kirkolliskokoukselle: Määräenemmistösäännöksen muuttaminen / Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet

Unga påverkansgruppers deltagande i församlingarnas beslutsfattande

I ett initiativ föreslår 22 ombud att man ger representanter för ungas påverkansgrupper närvaro- och yttranderätt i församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas beslutsorgan. I initiativet föreslås en bestämmelse om detta i kyrkoordningen.

Enligt kyrkoordningen från 2023 ska församlingen garantera att unga har möjlighet till delaktighet och inflytande genom att församlingen inrättar en påverkansgrupp för unga. Enligt kyrkoordningen kan flera församlingar också ordna en gemensam påverkansgrupp. De som väljs till påverkansgruppen ska vara konfirmerade, under 29 år och medlemmar i församlingen.

I initiativet sägs att många församlingar i sin förvaltningsstadga har gett representanter för ungas påverkansgruppper närvaro- och yttranderätt i församlingens förvaltningsorgan medan andra församlingar har bedömt att detta inte är möjligt och att man behöver göra det inför varje möte. Därför föreslår initiativtagarna att närvaro- och yttranderätt för representanter för ungas påverkansgrupper i församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas beslutsfattande organ ska tas in i kyrkoordningen.

Kyrkomötet sände ombudsinitiativet till allmänna utskottet.

Edustaja-aloite 3/2024 kirkolliskokoukselle: Kirkkojärjestykseen kirjataan nuorten vaikuttajaryhmien edustajille läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksentekoelimiin / Initiativ om att närvaro- och yttranderätt för företrädare för påverkansgrupper för unga i församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas beslutsfattande organ ska tas in i kyrkoordningen 

Följ kyrkomötet:

En preliminär arbetsplan för kyrkomötesveckan och en förteckning över ärenden under behandling finns på kyrkomötets webbplats. Där kommer också mötets dagordningar, det vill säga vilka ärenden som behandlas under plenum, att publiceras i den takt de blir klara.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och strömningarna blir kvar på nätet och textas senare. Länk till direktströmningen finns på kyrkomötets webbplats.

kandidatgalleriet kan man bekanta sig med kandidaternas presentation av sig själva (om kandidaten gjort en presentation i samband med valet i februari).
Kyrkomötesombuden i alfabetisk ordning

Följ kyrkomötet via X (tidigare Twitter) på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Bilder från vårens kyrkomöte finns i kyrkans mediebank. Sökord “kyrkomötet våren 2024”.

Information om kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Tillbaka till toppen