Alla nyheter

28.5.2024

Biskopsmötet behandlade medlemsavgifter och understöd till internationella organisationer

Biskopsmötet beslöt vid sitt möte 28.5.2024 att föreslå för kyrkostyrelsens plenum att de i budgeten för 2025 reserverar sammanlagt 658 900 euro för medlemsavgifter och specialunderstöd till kyrkornas internationella samarbetsorganisationer. I år har motsvarande summa varit 627 500 euro.

De största summorna går till Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd. Deras medlemsavgifter grundar sig på beräkningar där man beaktar medlemskyrkans medlemsantal och landets bruttonationalprodukt.

Biskopsmötet föreslår också för kyrkostyrelsen att de medel som återbördas till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i samband med att samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen upphävs riktas till fonden för kyrkans internationella och ekumeniska relationer. Samarbetsrådet för kyrkorna i Barentsregionen är en ekumenisk organisation inom vilken lutherska och ortodoxa stift från Finland, Sverige, Norge och Ryssland har samarbetat. Efter att Ryssland inledde anfallskriget mot Ukraina i februari 2022 var det inte längre möjligt att fortsätta med samarbetsrådets verksamhet.

Biskopsmötet beviljade 70 000 euro till ekumeniska institutet i Strasbourg ur fonden för kyrkans internationella och ekumeniska relationer. På grund av nedskärningar i sin budget 2023 har kyrkan inte kunnat ge institutet understöd under 2023 och 2024. Den beviljade summan motsvarar det uteblivna stödet. Institutet hade ansökt om stöd för sin basverksamhet och för planeringen av 500-årsjubiléet för Ausburgska bekännelsen 2030.

Mera information: ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, kimmo.kaariainen@evl.fi 

Jolkkonen och Hintikka representerar biskoparna i kyrkostyrelsens plenum

Biskopsmötet utsåg biskoparna Jari Jolkkonen (Kuopio) och Kaisamari Hintikka (Esbo) till medlemmar i kyrkostyrelsens plenum för tiden 1.6.2024–31.5.2028.

Biskopsmötet tillsatte kommittéer för mandatperioden 2024–2028

Biskopsmötet tillsatte kommittéer och arbetsgrupper för mandatperioden 1.6.2024–31.5.2028.

Biskopsmötet utsåg biskop Jari Jolkkonen till ordförande för kommittén för kyrkans mission. Till medlemmar utsågs sekreterare för mission och internationellt arbete Menni Nousiainen (Esbo stift), sakkunnig inom mångfaldsarbetet Dora Puhakka (Helsingfors stift), församlingspastor Taneli Ala-Opas (Åbo ärkestift), kaplan Riitta Hepomäki (Lappo stift), missionssekreterare Tommi Nikki (S:t Michels stift), kyrkoherde Kirsti Tapanainen (Kuopio stift), sekreterare för mission och internationellt Minna Lempiälä (Uleåborgs stfit), koordinator för mission och internationellt arbete Matti Mäkinen (Tammerfors stift)  och kyrkoherde Kristian Willis (Borgå stift).

Biskopsmötet utsåg följande personer till medlemmar i kommittén för religionsmöten: studentpräst Heikki Hesso, äldre universitetslektor Anni Maria Laato, verksamhetsledare Marja Laine, doktorand, pastor Heidi Rautionmaa, församlingspastor Aaro Rytkönen och församlingspastor Tuomas Vaura.

Biskopsmötet utsåg till arbetsgruppen för kyrkan och judendomen sakkunnig Anu Antikainen, doktorand Ilona Blumgrund, doktorand, pastor Jussi Ikkala, universitetslektor Pekka Lindqvist (ordförande), församlingspastor Christian Seppänen, lektor i religionspsykologi Eija Suokko och koordinator för Ansvarsveckan, pastor Sarah Tiainen.

Biskopsmötet tillsatte arbetsgruppen för Mellan- och Östeuropa 1.6.2024–31.5.2028. Till ordförande för arbetsgruppen utsågs biskop Mari Parkkinen och till medlemmar forskningskoordinator, docent Kaarina Aitamurto, universitetsforskare, TD pastor Heta Hurskainen, specialforskare, pol. dr Veera Laine, notarie, TD, pastor Antti Luoma, universitetslektor, docent Maija Penttilä, kyrkoherde, TD Niilo Pesonen, sakkunnig, pastor Riikka Porkola, verksamhetsledare Antero Rasilainen, redaktör, prosten Jussi Rytkönen och sakkunnig, TD, pastor Ari Ojell (sekreterare).

Biskopsmötet utsåg biskop Mari Parkkinen och kanslichef Pekka Huokuna till medlemmar för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i delegationen för samarbetet med Evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern.

Biskopsmötet sände frågan om att uppdatera rekommendationerna om stöd till missionen och den internationella diakonin till vidare beredning.

Biskopsmötet antecknade för kännedom ett antal reserapporter och protokoll.

Biskopsmötets protokoll sätts ut i webbtjänsten domus.evl.fi inom en vecka.

Biskopsmötet samlas nästa gång 3–4 september på Åland.

Mera information:
Biskopsmötets webbplats (på finska)
Kari Kopperi, biskopsmötets generalsekreterare, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317 
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270

Bifogat finns ett fotografi av biskoparna Hintikka och Jolkkonen. Foto: Åsa Holmvik

Tillbaka till toppen