Kyrkostyrelsen är ett ämbetsverk som har hand om kyrkans allmänna administration, ekonomi och verksamhet.

Medlemmar i kyrkostyrelsens plenum är ärkebiskopen som är ordförande, två biskopar som väljs av biskopsmötet samt två präster och nio lekmän, en från varje stift, som väljs av kyrkomötet.

En del av kyrkostyrelsens beslut fattas av ämbetskollegiet som består av sex tjänsteförrättande ecklesiastikråd. Via reglementen har också en del av den beslutsfattande makten överförts till några ledande tjänstemän.

Kyrkostyrelsens ämbetsverk leds av kanslichefen. Organisatoriskt består Kyrkostyrelsen av förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, verksamhetsavdelningen, utrikesavdelningen, samt specialenheter. Varje avdelning leds av ett ecklesiastikråd.

Fördjupad information om kyrkostyrelsen

Allmän information om kyrkans organisation och beslutsfattande

Tillbaka till toppen