Böner

Herrens bön

Fader vår som är i himmelen. 
Helgat varde ditt namn. 
Tillkomme ditt rike. 
Ske din vilja, såsom i himmelen 
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, 
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty riket är ditt och makten och härligheten 
i evighet. 
Amen.

Den ekumeniska formen av Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Bordsbön

I Jesu namn till bords vi går. Välsigna, Gud, den mat vi får. Amen.

Aftonbön

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

Bön i en svår situation

Herre, nu orkar jag inte mer. Därför vänder jag mig till dig med min oro, min rädsla och mina frågor. Nu sätter jag mitt hopp till dig som är större än allt och vet allt.

Herre, du känner mig bättre än någon annan. Du ser min situation och vet vad som är bäst för mig. Nu ber jag att du ser till mig i barmhärtighet och kärlek.

Herre, skänk mig din nåd och mod att vila i din närhet.

Tack för att du hör min bön och är med mig alla dagar.