Alla nyheter

18.6.2024

Nordiska kyrkor samarbetar i beredskapsfrågor

De lutherska kyrkorna i Sverige, Norge och Finland skrev i måndags under en gemensam avsiktsförklaring om ett närmare samarbete i beredskapsfrågor och krisplanering. Avsiktsförklaringen undertecknades av de ledande tjänstemännen för de tre kyrkorna, generalsekreterare Helén Ottosson Lovén, Svenska kyrkan, direktör Ingrid Vad Nilsen, Den norske kirke, och kanslichef Pekka Huokuna, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

– Beredskapsfrågor har sedan länge varit en naturlig del av församlingarnas arbete i Finland. Det är fint att frågan nu också har aktualiserats i de andra nordiska länderna så att vi kan samarbeta inom detta med våra systerkyrkor, säger kanslichef Pekka Huokuna på Kyrkostyrelsen.

En arbetsgrupp har inrättats med representanter för de tre kyrkorna som kommer att mötas regelbundet. Fokus ligger på att dela goda exempel och dra nytta av varandras erfarenheter i de olika nationella sammanhangen. Men kyrkorna ska också kunna agera och ge varandra konkret stöd i ett akut krisläge. 

– Våra kyrkor samverkar kontinuerligt i olika frågor, också inom beredskapsområdet.  Nu har vi tagit steget att ytterligare formalisera och fördjupa det arbetet, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan. 

– Även om vi i nuläget inte ser någon specifik hotbild mot våra kyrkor, så behöver vi mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden stärka beredskapen. Våra kyrkor har kommit olika långt inom olika områden. Med den här avsiktsförklaringen ger vi varandra gemensam draghjälp att lyfta nivån, säger Ottosson Lovén. 

Sakkunnig och beredskapschef vid Kyrkostyrelsen Petri Patronen uppskattar det nystartade samarbetet.
– Den gemensamma beredskapsarbetsgruppens arbete har börjat utmärkt. Våra kyrkors etos och kultur är mycket liknande och det har skapat ett naturligt ömsesidigt förtroende i arbetsgruppen och mellan våra kyrkor. Just nu satsar kyrkorna stort på beredskapsarbete och varje kyrkas unika styrkor har erbjudit värdefulla möjligheter att lära av varandra redan nu, säger Patronen.

Bifogat finns ett fotografi där de tre ländernas kyrkoledare undertecknar avsiktsförklaringen. Från vänster direktör Ingrid Vad Nilsen, kanslichef Pekka Huokuna och generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Mera information: sakkunnig och beredskapschef vid Kyrkostyrelsen Petri Patronen, tfn 040 4842 622, petri.patronen@evl.fi 

Tillbaka till toppen