Alla nyheter

9.11.2023

Kyrkomötet godkände centralfondens budget – återuppbyggnaden av Kiihtelysvaara kyrka fick en halv miljon euro

Kyrkomötet behandlade på torsdag kyrkans centralfonds budget för 2024 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2024–2026.

Centralfondens budget täcker Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhet, och de understöd och avskrivningar som betalas ur centralfonden. Kyrkomötet har förutsatt att intäkterna från församlingarnas centralfondsavgift ska räcka för att täcka verksamhetens nettokostnader och avskrivningar. Spetsprojekt finansieras med finansiella intäkter. Kyrkomötet godkände budgeten 2024 med ett underskott på drygt 0,46 miljoner euro.

Ekonomiutskottet uppmanade Kyrkostyrelsen i sitt betänkande 2/2023 att bedöma om det behövs en utredning av en utomstående part till stöd för balanseringen av ekonomin, prioriteringen av verksamheter och gallrandet av överlappningar. Den externa utredningen torde bli klar våren 2024. De beslut som fattats utifrån utredningen är tillgängliga senast då budgetförslaget för 2026 utarbetas.

Kyrkomötet fastställde att grundavgiften till centralfonden bestäms på basis av den kalkylerade kyrkoskatten och att grundavgiften nästa år är 6,5 procent.

Kyrkomötet godkände Kyrkans centralfonds budget för 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för 2024‒2026 med vissa ändringar i kyrkostyrelsens förslag till budget för 2024. För domkapitlens gemensamma utgifter reserveras 70 000 euro utöver de enskilda stiftens budgeter. Kyrkomötet reserverade i det här skedet ännu inte medel för Åbo domkapitels 750-årsjubileum i budgeten för 2024.

Ekonomiutskottet hade i sitt ursprungliga betänkande föreslagit att kyrkomötet reserverar 333 000 euro för återuppbyggnaden av Kiihtelysvaara kyrka istället för 500 000 euro som kyrkostyrelsen föreslagit. Kyrkomötet förde livlig diskussion om anslaget för återuppbyggnaden av kyrkan. Efter omröstning beslöt kyrkomötet att reservera 0,5 miljoner till kyrkan i Kiihtelysvaara. Hela 75 ombud stödde höjningen av anslaget.

Den gamla korskyrkan i trä i Kiihtelysvaara från 1770 förstördes i en brand i september 2018. Gemensamma kyrkofullmäktige i Joensuu kyrkliga samfällighet beslöt enhälligt i december 2018 att bygga en ny kyrka på samma plats som den gamla.

Kyrkomötet fastställde fördelningen av den statliga finansieringen till Kyrkans centralfond 2024. Summan uppgår till drygt 124 miljoner euro och 113,8 miljoner euro delas till församlingarna enligt fördelningsgrunden euro/kommuninvånare. Drygt 7,88 miljoner euro används till underhåll av församlingarnas byggnader och kulturhistoriska föremål. Summan som används till församlingarnas byggnadsunderstöd är 7,57 miljoner euro medan 260 000 euro går till fastighetsregistret Basis och 50 000 euro till Petäjävesi gamla kyrka. Administrationen och utvecklingen av medlemsdatasystemet Kirjuri får 2,44 miljoner euro.

Kyrkans servicecentrals avgifter bygger på självkostnadsprincipen

Kyrkomötet fastställde att serviceavgifterna för Kyrkans servicecentral 2024. Kyrkomötet beslöt att prissättningen bygger på självkostnadsprincipen, och att de kundspecifika serviceavgifterna bildas av en fast avgiftsandel och en rörlig avgiftsandel som baserar sig på utförda prestationer. Den fasta avgiftsandelen består av en grundläggande del och en del som bestäms utifrån antalet medlemmar i den ekonomiska församlingsenheten.  Då man fastställer den rörliga avgiften eller prestationer används uppdaterade uppgifter från systemen eller arbetstimmar enligt arbetstidsuppföljningen och enhetspriserna vid fakturering på basis av prestationer är desamma för alla kunder. Tjänster som orsakar separata tilläggskostnader för servicecentralen och separat överenskomna kundprojekt debiteras kunder enligt de verkliga kostnaderna.

Ekonomiutskottets betänkande 6/2023

Ekonomiutskottets betänkande 6a/2023

Kyrkomötet godkände ekumeniskt avtal – jämställer Nordamerikas anglikansk-lutherska avtal med Borgådeklarationen 

Kyrkomötet godkände att det anglikansk-lutherska ekumeniska avtal som ingåtts i Kanada och USA jämställs med Borgåöverenskommelsen och Borgådeklarationen. Beslutet fattades utgående från ett betänkande av konstitutionsutskottet. 

Biskopsmötet har tidigare föreslagit att vår kyrka jämställer de anglikansk-lutherska ekumeniska avtal som ingåtts i Kanada och USA med Borgåöverenskommelsen och Borgådeklarationen.

Konstitutionsutskottet anser att de nordamerikanska avtalen till sitt teologiska innehåll motsvarar Borgådeklarationen och därmed är likvärdiga. Teologiskt sett har de nått en tillräcklig samstämmighet om evangeliet, rättfärdiggörelsen (frälsningsläran), sakramenten och kyrkans ämbete. Avtalet möjliggör alltså nattvardsgemenskap och innebär att man godkänner varandras ämbeten. 

Konstitutionsutskottets betänkande 2/2023 om biskopsmötets framställning 3/2023 till kyrkomötet Erkännande av likställighet mellan Nordamerikas anglikansk-lutherska avtal och Borgådeklarationen 

Kyrkomötet vill stärka lekmannarepresentationen i församlings- och kyrkoråden 

Kyrkomötet beslöt att ge Kyrkostyrelsen och stiften i uppgift att aktivt informera församlingarna om möjligheten att en förtroendevald som valts till vice ordförande, kan leda ordet vid kyrko- och församlingsrådets sammanträden.  

Kyrkomötet beslöt efter omröstning att ge Kyrkostyrelsen i uppgift att utreda de juridiska och teologiska aspekterna av en ändring av ordförandeskap i kyrkorådet och församlingsrådet.  

Efter omröstning beslöt kyrkomötet att låta den tredje beslutsklämmen förfalla. 

Förvaltningsutskottet anser det viktigt att lyfta fram att det – enligt gällande kyrkoordning – är möjligt att låta en förtroendevald som valts till vice ordförande verka som ordförande för viss tid eller under hela mandatperioden. 

Förvaltningsutskottets betänkande utgick från ett ombudsinitiativ om att församlingarnas verksamhet i alltför hög grad vilar på de anställda. 

Förvaltningsutskottets betänkande 5/2023 om ombudsinitiativ 4/2023 till kyrkomötet 
Stärkande av lekmannarepresentationen i församlings- och kyrkoråden 

Kyrkomötet ändrade bestämmelser i kyrkoordningen 

Kyrkomötet ändrade kyrkoordningen så att det i biskopsmötets arbetsordning ges möjlighet att bestämma vilka tjänsteinnehavare och anställda vid kyrkostyrelsen som har närvaro- och yttranderätt i biskopsmötet. Kyrkomötet godkände också en ändring i kyrkoordningen om att bokslutet för Kyrkans centralfond ska göras upp före utgången av mars, i stället för före utgången av februari.  

Kyrkomötet godkände ändringen av en bestämmelse i kyrkoordningen där det står att delområdesdirektions behörighet att välja ledande präst på församlingsområdet bestäms i direktionens reglemente. Bestämmelsen strider mot kyrkolagen, enligt vilken bestämmelser om detta ska finnas i förvaltningsstadgan. 
 
Med ändringarna vill kyrkomötet möjliggöra god förvaltningspraxis vid biskopsmötet, göra kyrkans centralfonds bokslut smidigare och korrigera motstridigheter i kyrkolagen och kyrkoordningen. 

De tre ändringarna i kyrkoordningen som kyrkomötet godkände träder i kraft 1.1.2024. 

Lagutskottets betänkande 5/2023 om Kyrkostyrelsens framställning 9/2023 
Ändring av bestämmelserna i kyrkoordningen om närvaro- och yttranderätt för biskopsmötet, om tidtabellen för upprättandet av kyrkans centralfonds bokslut och om val av kaplan för ett delområde i församlingen 

Kyrkomötet godkände förslag till ändringar i kyrkolagen 

Kyrkomötet föreslår att bestämmelser i kyrkolagens kapitel 3 och 8 förtydligas.

Genom att ändra bestämmelser i kapitel 3 vill kyrkomötet förtydliga den kyrkliga samfällighetens förvaltning och rätta till felaktiga bestämmelser. 

Ändringen i kapitel 8 gäller behandling av personuppgifter inom diakoniarbete. Med ändringen vill kyrkomötet hålla bestämmelserna om behandlingen av personuppgifter inom diakoniarbete kongruent med annan motsvarande lagstiftning och trygga behandlingen av klientuppgifter inom diakoniarbetet. 

Ändringarna sänds till riksdagen som stiftar kyrkolagen. 

Lagutskottets betänkande 6/2023 om Kyrkostyrelsens framställning 11/2023 
Framställning om ändring av 3 och 8 kap. i kyrkolagen 

Mera information:
Bilder från kyrkomötet hösten 2023 finns i kyrkans mediebank
Följ kyrkomötet via mötets webbplats 
Kyrkomötesombud  

Kommunikationen från kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Tillbaka till toppen