Alla nyheter

16.5.2024

Kyrkomötet fastställde boksluten för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond 2023

Kyrkomötet fastställde Kyrkans centralfonds bokslut och godkände resultatet för räkenskapsperioden 2023. Kyrkans centralfonds underskott för räkenskapsperioden, 0,3 miljoner euro, bokförs som minskning i det egna kapitalet till tidigare räkenskapsperioders över-/underskott.

Kyrkans centralfonds budget 2023 gjordes med ett underskott på -1,0 miljon. Att resultatet blev bättre än budgeten förutsåg berodde framför allt på sparåtgärder som man kom överens om i samband med omställningsförhandlingarna 2022.

Ekonomiutskottet konstaterade i sitt betänkande att det kommer att följa hur såväl utvecklings- och anpassningsutredningen för Kyrkans centralfonds verksamhet och ekonomi som det åtgärdsprogram som utarbetas utifrån utredningen framskrider. Utskottet påminner om man noggrant behöver följa upp budgetutfallet också för spetsprojektens del.

Under redogörelseperioden pågick följande spetsprojekt vid Kyrkostyrelsen: En kyrka för millennialerna, Den digitala kyrkan/Arbete på webben och Den digitala kyrkan/Kipa2, Kolneutral kyrka och missionspartnerskonferens.

År 2025 planeras betydande ändringar i grunderna för fördelningen av den statliga finansieringen. Ekonomiutskottet tar ställning till dessa i november 2024.

Kyrkomötet fastställde också bokslutet för Kyrkans pensionsfond. Kyrkans pensionsfonds resultat på 29,0 miljoner euro flyttas över till Kyrkans pensionsfonds överskott.

Kyrkans pensionsfond gav god avkastning 2023. Avkastningen av fondens placeringsverksamhet var 6,1 procent 2023. Portföljens reella avkastning på 2,5 procent låg något under målet på 3 procent som ställts upp i placeringsstrategin.

I sitt betänkande lyfte ekonomiutskottet fram det uppenbara behovet av en ändring av lagen om evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond. Enligt utskottet vore det ur församlingarnas synvinkel mera rättvist att pensionsfondsavgiften bestäms på basis av den kalkylerade kyrkoskatten, på samma sätt som kyrkans centralfondsavgift bestäms. Ekonomiutskottet anser att det är värt att understöda en tydligare åtskillnad mellan Kyrkans pensionsfonds förvaltning och ledning och Kyrkans centralfonds förvaltning och ledning.

Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. KER ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen.

Ekonomiutskottets betänkande 4/2024 Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 2023

Ekonomiutskottets betänkande 3/2024 Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 2023

Kyrkomötet beviljade budgettillägg för firandet av Åbo ärkestift 750 år och projektet Kipa2

Kyrkomötet godkände en första ändring i Kyrkans centralfonds budget 2024 i enlighet med kyrkostyrelsens framställning.

Domkapitlet i Åbo ärkestift beviljades ett budgettillägg på 23 800 euro för att genomföra ett nationellt firandet av stiftets 750-årsjubileum. Domkapitlet i Åbo ärkestift har varit verksamt sedan 1276 och var det första organet i Finland som verkade som bestående kollegium och bestod av utbildade yrkespersoner. Jubileumsåret firas tillsammans med nationella aktörer. Enligt ekonomiutskottet kan kyrkomötet i samband med budgetbehandlingen hösten 2024 bevilja projektet högst 164 000 euro att använda åren 2025–2026.

Kyrkomötet beviljade 864 000 euro för projektet Kipa2 som syftar till att förbättra användningen av kyrkans ekonomi- och personalförvaltningens informationssystem Kipa. Projektet Kipa2 skulle ursprungligen slutföras i slutet av 2023. Enligt den nuvarande planen kommer det förnyade systemet att tas i bruk i augusti 2024. Ekonomiutskottet anser att Kipa2 projektet bör slutföras på ett kontrollerat sätt så snabbt som möjligt.

I och med ändringen uppgår räkenskapsperiodens underskott 2024 till -1 350 924 euro.

Ekonomiutskottets betänkande 2/2024 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2024 till kyrkomötet: Första ändringen i Kyrkans centralfonds budget för 2024

Kyrkomötet valde revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond

I enlighet med Kyrkostyrelsens framställning valde kyrkomötet KPMG Oy som revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond för räkenskapsperioden 2024–2027.

Ekonomiutskottets betänkande 1/2024 om Kyrkostyrelsens brev 3/2024: Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond för den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2024–2027

Följ kyrkomötet

En preliminär arbetsplan för kyrkomötesveckan och en förteckning över ärenden under behandling finns på kyrkomötets webbplats. Där kommer också mötets dagordningar, det vill säga vilka ärenden som behandlas under plenum, att publiceras i den takt de blir klara.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och strömningarna blir kvar på nätet och textas senare. Länk till direktströmningen finns på kyrkomötets webbplats.

kandidatgalleriet kan man bekanta sig med kandidaternas presentation av sig själva (om kandidaten gjort en presentation i samband med valet i februari).

Kyrkomötesombuden i alfabetisk ordning

Följ kyrkomötet via X (tidigare Twitter) på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Bilder från vårens kyrkomöte finns i kyrkans mediebank. Sökord “kyrkomötet våren 2024”.

Information om kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 566 8230
Epost: förnamn.efternamn@evl.fi

Tillbaka till toppen