Alla nyheter

27.5.2024

Kyrkan utvecklar sin hållbarhetsrapportering – Malms församling har gjort pilotförsök med modellen

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland satsar på att främja hållbar utveckling. Malms församling och Helsingfors kyrkliga samfällighet har i samarbete med Kyrkostyrelsen utarbetat en modell för hållbarhetsrapportering. Modellen ger församlingarna kunskap och stöd för att upprätta hållbarhetsrapporter och bedöma genomslagskraften. Modellen har sammanställts till en konkret arbetsbok som punkt för punkt ger vägledning i hur församlingen kan bygga upp sin hållbarhetsrapportering.

Modellen för församlingarnas hållbarhetsrapportering baserar sig på FN:s globala handlingsprogram Agenda 2030 för hållbar utveckling som innehåller 17 mål. Målen är bland annat ”ingen fattigdom”, ”ingen hunger”, ”god hälsa och välbefinnande”, ”jämställdhet mellan könen” och ”minskad ojämlikhet”. Enligt rapporteringsmodellen kan församlingarna bland målen välja de mål som är viktigast för dem och fokusera på det i sina egna mål och rapporteringen.

Sakkunnig vid Kyrkostyrelsen Liisa Björklund säger att hållbarhetsmålen är nära anknutna till församlingsarbetet eftersom kristna har en särskild uppgift att främja det goda för människan och hela skapelsen.

– Församlingarna kan i sin verksamhet bidra med mycket för att främja hållbarhet och kunde i betydligt högre grad än nu kommunicera det till exempel till församlingsmedlemmarna. För det behövs ändå mätare som kan verifiera att församlingen uppnår sina mål. Modellen för hållbarhetsrapportering erbjuder ett verktyg för att konkretisera målen och mätare för att följa upp dem.

Arbetsboken för arbetet framåt

Genom att följa arbetsboken med modellen för hållbarhetsrapportering kan församlingarna beskriva hur de arbetar för en hållbar framtid. Församlingarna kan också verifiera hur de bland människor, i samhällen och för miljöns del främjar hållbarhet och välbefinnande. Församlingarna kan bygga upp en egen modell för hur de följer upp de viktigaste målen och anvisar resurser för verksamheten i den egna församlingen.

Till arbetsskedena hör att förstå betydelsen av hållbarhetsmål, engagera ledningen, beskriva församlingens verksamhet, identifiera hållbarhetsmålen och upprätta en hållbarhetsrapport. Målet är att hållbarhetsrapportering blir ett permanent verktyg för att främja hållbar utveckling i församlingen.

Kyrkan har också sedan 2001 haft en egen process för miljödiplomering, Kyrkans miljödiplom. Nästan alla stora församlingar och kyrkliga samfälligheter, och även många små församlingar använder redan kyrkans miljödiplom. Det är ett konkret verktyg för att nå målet i kyrkans energi- och klimatstrategi En kolneutral kyrka 2030.

Erfarenheter av pilotförsöket i Malms församling

Modellen för hållbarhetsrapportering pilottestades hösten 2023 i Malms församling. Kyrkoherde Elina Perttilä säger att församlingen redan under ett par års tid har haft som strategiskt mål att vara påverkare i samhället.

– Ett viktigt inslag i påverkansarbetet har varit vår strävan mot en hållbar församling. Då vi bygger en hållbar församling riktas uppmärksamheten mot olika delområden inom hållbarhet och många av dem har redan varit en naturlig del av församlingens arbete. Till exempel att vi utvecklat konfirmandarbetet så att de unga är starkt delaktiga, att de marginaliserades röst stärks i den samhälleliga diskussionen, betoning på vegetariska rätter i församlingens matservering och att vi bygger en församling med många röster.

– Pilotförsöket gav oss ett verktyg som lärde oss att berätta om vårt arbete på ett språk och ett sätt som blev en del av den bredare samhällsdiskussionen om hållbarhet och ansvarstagande. Det utmanar oss som arbetstagare och arbetsgemenskap att granska vårt arbete på ett bra sätt, från en lite annan synvinkel.

Pilotförsöket gjorde det lättare för församlingen att också på samfällighetsnivå föra viktiga diskussioner om målen och hur man kan verifiera att de uppnåtts.

– Pilotförsöket som dokumenterats i rapporten Hållbar kyrka stöder för sin del vår strategi Kyrkan i Helsingfors. I rapporten sägs att de beslut och de val vi gör ska stöda ett gott liv för kommande generationer. Enligt vår strategi ska verksamheten vara ekologiskt, socialt, ekonomiskt och administrativt hållbar – alla dessa är saker som kan mätas och rapporteras med hjälp av hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapporteringen och Kyrkans miljödiplom stöder också varandra, säger Elina Hienonen, miljösakkunnig i Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Kundrelationsansvarig i Helsingfors kyrkliga samfällighet Tiina Haukijärvi var nöjd med pilotförsöket.
– Vi talar mycket om allt det fina församlingen gör men vi har inte riktigt haft verktyg för att visa på och verifiera det. Med hjälp av hållbarhetsrapporteringen kan vi planera vårt arbete och sätta upp mål för det, mäta det vi gjort och berätta om det. Vi kan visa på hur mycket gott som blir till då församlingen samarbetar.

En hållbar livsstil motiverar

Europeiska unionen har tagit i bruk Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dvs. ett direktiv om hållbarhetsrapportering. Det förpliktar företag att rapportera om sitt ansvarstagande i sin årsberättelse. Direktivet gäller stora företag och förpliktar inte kyrkan till hållbarhetsrapportering.

Kyrkans strategi Öppna dörrar lyfter fram hållbar utveckling på ett synligt sätt: ”Vi stöder en ekologiskt, ekonomiskt, samhälleligt och kulturellt hållbar verksamhet i församlingarna och skapar verktyg för detta. Vi följer principerna för hållbar utveckling i vår verksamhet.” Församlingarnas hållbarhetsrapportering ger möjlighet till ett systematiskt tillvägagångssätt där hållbar utveckling är en del av församlingens verksamhet. Rapporteringen ger också kyrkans olika organisationer jämförbar kunskap om hur man främjar hållbar utveckling.

Liisa Björklund vill inspirera församlingarna att kommunicera hållbar utveckling.
– En hållbar livsstil motiverar allt fler stadsbor och särskilt för de yngre generationerna är det är viktigt att främja ekologisk och social hållbarhet. De kristna värderingar som kyrkan representerar kan vara en källa till moralisk motivation och ge en särskild anledning att agera på ett hållbart sätt gentemot medmänniskor och skapelsen.

Informationsmöte för församlingarna om att utarbeta hållbarhetsrapporter

Tisdag 28 maj klockan 14–15 hålls ett informationsmöte för församlingar där man steg för steg berättar hur församlingen går mot hållbarhetsrapportering.

Klicka på knappen Registera dig i den här länken Microsoft Virtual Events Powered by Teams.
Du får sedan e-post med en deltagandelänk. Du kan antingen registrera dig direkt eller innan informationsmötet (på finska) börjar.

Bifogat finns den finska arbetsboken för hållbarhetsrapportering. Arbetsboken kommer att översättas till svenska.

Mer information om arbetsboken för hållbarhetsrapportering och pilotprojektet:
Liisa Björklund, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, liisa.bjorklund@evl.fi
Elina Hienonen, miljöexpert, Helsingfors kyrkliga samfällighet, elina.hienonen@evl.fi
Tiina Haukijärvi, kundrelationsansvarig, Helsingfors kyrkliga samfällighet, tiina.haukijarvi@evl.fi

Bilagor:
kestava-seurakunta_tyokirja-1.0.pdf

Tillbaka till toppen