Alla nyheter

2.3.2022

Kyrkan förbereder sig för att ta emot ukrainska flyktingar

Finland förbereder sig för att ta emot en stor mängd ukrainska flyktingar. Även församlingarna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har påbörjat förberedelserna.

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för att bemöta storskalig invandring. Kyrkostyrelsen ingår i en grupp som Inrikesministeriet inrättat för att samordna migrationen till Finland. Förutom flera ministerier är åtminstone Migrationsverket, Finlands Kommunförbund och Finlands Röda Kors representerade i gruppen.

Samtidigt som församlingarna genomför sina planer, till exempel när det gäller att i bruk församlingslokaler, kan privatpersoner om de vill också erbjuda sin egen bostad för privat inkvartering. I så fall lönar det sig att vara i kontakt med Nätverket för heminkvartering r.f. För privat inkvartering utbetalas inga ersättningar. Nätverket för heminkvartering r.f. ordnar inte i större omfattning brådskande heminkvartering i krissituationer. Detta eftersom det inte är till fördel för personer i utsatta situationer.

Kyrkostyrelsens riktlinjer till församlingarna påminner även om att ryssar i Finland inte får diskrimineras av den anledningen att Ryssland är den attackerande parten. ”Ryssarna bor i vårt land och är en del av våra gemenskaper. Det ryska folket och i förlängningen alla ryssar lider till följd av krigshandlingarna. Nu är det viktigt att verka för fred på det lokala planet.”

”Nu behöver vi satsa på konsten att leva tillsammans och att medvetet arbeta för den saken. Som brobyggare på lokalplanet är församlingarna i nyckelposition”, säger Ulla Siirto, sakkunnig vid Kyrkostyrelsen.

Förberedelser i full gång

Flera församlingar och kyrkliga samfälligheter kommer denna eller nästa vecka fatta beslut om att ge katastrofhjälp till Ukraina genom olika organisationer. På det sättet kan den kyrkoskatt som medlemmarna betalar användas för att stöda krigsoffer både i Ukraina och i närområdena, och också krigsflyktingar som kommer till Finland. På många orter kommer församlingarna att ordna bössinsamlingar. Församlingarna informerar om sin verksamhet via sina webbplatser och olika kanaler.

I t.ex. Helsingfors församlingar utreder man möjligheten att erbjuda kyrkor och lokaler för nödinkvartering av flyktingar. Man lovar ordna 500–1000 platser och som bäst kartläggs vilka utrymmen som är mest fungerande. Också i bl.a. Esbo, Vanda och Joensuu förbereder församlingar att ta i bruk lägergårdar för inkvartering av flyktingar.

Också Uleåborgs kyrkliga samfällighet förbereder att ta emot flyktingar genom att erbjuda inkvartering i sina fem lägergårdar. I dem kan man inkvartera ca 250 personer. Därtill samlar samfälligheten in medel via Ouluilo-insamlingen för att stöda diakoniarbetet. I Åbo har staden, församlingar, hjälporganisationer och andra aktörer samlats och är beredda att ta emot flyktingar till sina lägergårdar. Tammerfors stad och Tammerfors församlingar ordnar söndag 6.3 kl. 15 en stödaktion i Kiovaparken och i Gamla kyrkan öppnar man Huolikahvila (ung. Café för bekymmer).

I Kuopio undersöks möjligheter till nödinkvartering och ekonomisk hjälp, till exempel genom Kyrkans utlandshjälp. Kuopio domkyrkoförsamling ordnade 1.3 en insamling till Kyrkans utlandshjälp. Nästa lördag ordnas det stödkonserter i Kuopio domkyrka och i kyrkan i Maaninga för att hjälpa ukrainska familjer genom Kyrkans utlandshjälp.

Andligt stöd och konkret hjälp genom hjälporganisationer

Varje församling kan fortsättningsvis ordna bönestunder för situationen i Ukraina och för att komma ihåg dem som lider i kriget samt ge ekonomisk hjälp till krigets offer, t.ex. via Kyrkans Utlandshjälp eller missionsorganisationerna.

Förutom att ge akut nödhjälp och hjälp med att ta emot flyktingar har Kyrkans Utlandshjälp också beredskap att hjälpa till att hantera de långsiktiga effekterna av konflikten, såsom livsmedelssäkerhet, hygien, psykosocialt stöd, försörjning och akut skolgång, i samarbete med sina ACT Alliance-systerorganisationer. Kyrkans Utlandshjälp meddelade i går (1.3) att de använder de första 500 000 € av de mer än 1 miljon € som hittills samlats in för att täcka de grundläggande behoven hos krigsdrabbade familjer, såsom mat, varma filtar och sovsäckar.

Människornas behov av psykiskt och andligt stöd ökar i takt med att krigshandlingarna utvidgas. Det är viktigt att stödja både de ukrainare som bor i landet och alla andra som drabbats av ångest på grund av kriget, i synnerhet barn och unga. Förutom att hjälpa ansikte mot ansikte i kyrkan och i församlingens lokaler erbjuder kyrkan hjälp också via Kyrkans samtalstjänsts chatt och telefonjour.

Kyrkostyrelsens cirkulär om mottagande av flyktingar från Ukraina i församlingar

Mera information:
Ulla Siirto, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1440, ulla.siirto@evl.fi

Nyheten uppdaterad 4.3.2022 kl. 9.27 med kompletterande information om Nätverket för heminkvartering r.f.

Tillbaka till toppen