Alla nyheter

31.1.2024

Biskopsmötet förutsätter att två missionsorganisationer korrigerar sin verksamhet före utgången av maj 2024

Biskopsmötet i Helsingfors 30–31 januari behandlade den hörandeprocess som mötet inlett med två av kyrkans missionsorganisationer i oktober 2023. Mötet beslöt vilka korrigerande åtgärder som krävs av Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEY) och Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission med anledning av att organisationerna har brutit mot kyrkans grundavtal om mission.

Missionsorganisationerna har nu tid på sig till 31.5.2024 att korrigera sin verksamhet innan biskopsmötet tar ställning till frågan på nytt. Om organisationerna inte korrigerar sin verksamhet inom den utsatta tiden kan biskopsmötet föreslå för kyrkomötet att organisationerna förlorar sin ställning som kyrkans missionsorganisation.

Prästvigning i evangelisk-lutherska kyrkan i Ingermanland orsak till avtalsbrotten

Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEY) och Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission har brutit mot verksamhetsprinciperna i dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd i och med att anställda i organisationerna har prästvigts i evangelisk-lutherska kyrkan i Ingermanland 3.9.2023. Med avtalsbrottet har organisationerna förorsakat spänningar i relationerna mellan evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan i Ingermanland. I avtalet finns en överenskommelse om att missionsorganisationerna ska informera biskopsmötet om betydande utvidgningar och ändringar i sin verksamhet vilket de inte gjort i det här fallet.

Avtalsbrotten hör samman med den så kallade ämbetsfrågan, då organisationernas anställda valt prästvigning utomlands och därför är det befogat att ställa frågan om det handlar om särvigning, dvs. en prästvigning där inga kvinnor vigs.

Under hörandeprocessen har missionsorganisationerna gett såväl skriftliga som muntliga svar på biskopsmötets frågor om hur man tänker korrigera situationen. Biskopsmötet behandlade frågan på basen av respektive organisations svar.

Biskopsmötet konstaterar att SLEY tidigare har brutit mot avtalet år 2017 med en prästvigning i Kenya och därför anser biskopsmötet att deras avtalsbrott är mera graverande.

Biskopsmötet anser att avtalsbrotten är allvarliga men inte av sådan betydelse att det skulle medföra att biskopsmötet omedelbart föreslår för kyrkomötet att missionsorganisationerna mister sin ställning som kyrkans missionsorganisation.

Biskopsmötet är bekymrat över att avtalsbrotten skett just i Ryssland i en situation då Ryssland för ett olagligt anfallskrig i Ukraina. Av den orsaken är missionsorganisationernas verksamhetsmiljö och situation i Ryssland allvarlig och riskfylld.

Som korrigerande åtgärd förutsätter biskopsmötet att ingendera organisationen främjar prästvigning i evangelisk-lutherska kyrkan i Ingermanland eller i någon annan utländsk luthersk kyrka om den anställda är fast bosatt i Finland eller på någon annan ort än på den vigande kyrkans område och bara sporadiskt besöker kyrkan och/eller bara gör distansjobb i respektive kyrka.

Ett krav är också att alla prästvigningar som de båda organisationerna planerar utomlands ska behandlas i biskopsmötet. I specialfall kan prästvigning av en utsänd anställd genomföras i en samarbetskyrka utomlands. Då ska organisationen skriftligt informera biskopsmötet om en planerad prästvigning innan man skrider till åtgärder inför eller fattar beslut om en prästvigning. Planen ska behandlas av kyrkans delegation för mission som ger biskopsmötet möjlighet att ta ställning till frågan. Organisationerna kan inte kringgå kyrkans ämbetssyn genom att anställda prästvigs utomlands.

Biskopsmötet förutsätter permanent beslut om korrigerande åtgärder

Biskopsmötet förutsätter att missionsorganisationerna ber om prästvigning i ett stift inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, i enlighet med kyrkans praxis, för de anställda som önskar prästvigning. Organisationen ska också stöda sina anställda med att få prästvigning i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Biskopsmötet förutsätter också att de som har vigts till präster utomlands är beredda att samarbeta med alla präster, oberoende av kön, om de verkar i Finland. Att präster i andra kyrkor i enskilda fall kan förrätta gudstjänster eller förrättningar i vår kyrka med lov av församlingens kyrkoherde kan inte tillämpas i de här fallen.

Biskopsmötet förutsätter att respektive missionsorganisations styrelse fattar ett permanent beslut om de korrigerande åtgärderna för avtalsbrottet och tillhandahåller biskopsmötet beslutet senast 31.5.2024.

Ärkebiskopen: Vi hoppas på tydliga åtgärder från organisationerna

Ärkebiskop Tapio Luoma som är ordförande för biskopsmötet menar att mötet förväntar sig att organisationerna under de fyra månaderna ska vidta tydliga åtgärder i linje med biskopsmötets förutsättningar. Han hoppas också att den verksamhet som skett i strid med grundavtalet om mission och verksamhetsprinciperna i dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd korrigeras.

– Beslutet gjorde att vi nu fick en tydligare modell för hur vi går vidare, vilka frågor och på vilket sätt avtalsorganisationerna och kyrkan kommer överens om det samarbete som sker inom ramen för grundavtalet, säger Tapio Luoma.

Mera information:
ärkebiskop Tapio Luoma via specialmedarbetare Meri-Anna Paloniemi, meri-anna.paloniemi@evl.fi, tfn 040 141 6348  

Tillbaka till toppen