Alla artiklar

29.1.2024

Insamlingen Gemensamt Ansvar samlar medel för ökat psykosocialt stöd till unga – ensamheten drabbar allt flera

På söndag 4 februari 2024 inleds insamlingen Gemensamt Ansvar 2024. Insamlingen stöder unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras och förlora kontrollen över sitt liv eller sina möjligheter till ett bättre liv.

Av intäkterna styrs 40 procent till HelsingforsMission och församlingarna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och deras arbete bland unga. 60 procent går till att hjälpa unga i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp.

Esbobiskopen Kaisamari Hintikka är den av biskoparna som är förgrundsfigur för Gemensamt Ansvar 2024. Hon betonar de vuxnas ansvar när det gäller att minska ungas ensamhet och marginalisering. Hon säger att det är viktigt att förhindra att mobbning och utfrysning blir vanligare bland unga och att identifiera situationer där en ung människa blir utanför.

För närvarande upplever cirka 14 procent av högstadieeleverna och studerande på andra stadiet ensamhet. Var fjärde ung människa upplever sig inte tillhöra någon grupp och har inte en enda nära vän.

– Allt flera unga har ångest och känner sig utmattade. Stora förändringar i världen, såsom klimatkrisen och krig i vår närhet, gör såväl nuet som framtiden skrämmande. Samtidigt har många unga ännu inte återhämtat sig från pandemitiden. De har varit tvungna att gå i skola eller studera utan stöd från trygga vuxna och kompisar. Erfarenheterna tär på självförtroendet och gör sociala situationer tunga, säger Hintikka.

– I globala södern blir unga utan utbildning trots att de skulle ha både iver och intresse för att gå i skola. Brist på utbildning ökar utsattheten och möjligheterna på arbetsmarknaden krymper då konkurrensen är mycket hårdare än i vårt samhälle.

– Att stöda ungas välmående och motverka utslagning borde prioriteras högt av hela samhället – inte bara som princip utan också förverkligas i praktiken. För att göra det behöver olika aktörer samarbeta – till exempel kommuner, skolor, organisationer och församlingarna. Förutom barn och unga behöver också deras familjer stöd så att man ingriper inte bara i symtomen utan också i orsakerna till illamåendet och marginaliseringen. Unga behöver stöd som unga, inte då de i framtiden är vuxna, säger Hintikka.

HelsingforsMissionens krisjour för unga erbjuder samtalshjälp

Av de medel som samlas in under Gemensamt Ansvar styrs 20 procent till HelsingforsMission, vars riksomfattande program School to Belong hjälper skolgemenskaper runt om i Finland att identifiera och lindra den ensamhet som unga upplever. Programmet erbjuder också verktyg för att ingripa i ensamheten. Att minska ensamheten blir en gemensam angelägenhet för hela skolan via programmet. HelsingforsMissionens krisjour för unga erbjuder professionell samtalshjälp med låg tröskel. Unga kan få samtalshjälp ansikte mot ansikte i Helsingfors och på distans runt om i Finland på finska, svenska och engelska. Ingen remiss eller diagnos krävs för att få hjälp.

Utbildning och stöd till unga i krisområden

Via Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete stöder insamlingen de allra mest utsatta mitt bland världens katastrofer. Orsakerna till hjälpbehovet är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga storolyckor.

I årets insamling presenteras särskilt det hjälparbete Kyrkans Utlandshjälp utför i Uganda som är ett av de länder som har flest flyktingar i världen. I Uganda bor totalt 1,5 miljoner människor som kommit till landet som flyktingar. Av dem kommer cirka en tredjedel från Demokratiska republiken Kongo som härjats av konflikter i decennier.

Gemensamt Ansvars öppningsmässa televiseras från Olars kyrka i Esbo. I den finskspråkiga mässan predikar biskop Kaisamari Hintikka. Mässan sänds söndag 4 februari klockan 10 i Yle TV1.

gemensamtansvar.fi
helsinkimissio.fi/sv
kirkonulkomaanapu.fi/sv

Tillbaka till toppen