Alla artiklar

1.12.2023

Diakoniarbetare: Psykiska problem och behovet av utkomststöd ökar

Diakoniarbetare har förstahandsinformation om människors vardag och just nu är de framför allt bekymrade för framtiden för de människor som har en utsatt livssituation. Det framgår av enkät som gjorts bland diakoniarbetare den här hösten.

Sakkunniga vid Kyrkostyrelsens enhet för Diakoni och samhälle genomförde enkäten bland diakoniarbetarna i slutet av oktober. Svaren gavs anonymt. Målet med enkäten var att synliggöra diakoniarbetarnas tysta kunskap om människor som lever i utsatta situationer.

Över 90 procent av de diakoniarbetare som besvarade enkäten uppskattade att antalet kunder med psykiska problem och utkomststöd ökar i framtiden, likaså ojämlikheten.

Fattigdom leder till allvarliga samhälleliga problem

Diakoniarbetarna är speciellt oroliga för barn som inte själva kan påverka familjens ekonomiska situation. Diakoniarbetarna ser att fattigdomen orsakar många allvarliga samhällsproblem, såsom ökning i oroligheter, våld och kriminalitet.

– Diakoniarbetarna befarar att fattigdomen ger problem vars kostnader är större än de inbesparingar som nedskärningarna ger, sammanfattar sakkunnig i diakoni Tiina Saarela på Kyrkostyrelsen enkätsvaren.

Ett plock ur svaren: ”Redan nu har kunderna det tufft. Det finns inget utrymme för att öka deras ekonomiska svårigheter. Det kommer att få mycket långtgående konsekvenser i framtiden och det blir mycket dyrare. Inom diakoniarbetet har jag aldrig träffat en människa som skulle vilja leva på stöd från samhället för att stöden är så bra.”

Diakoniarbetarna förutspår att antalet kunder med utkomststöd och bostadslösa kommer att öka som en följd av regeringens åtgärder. De tror att ångest, depressioner och hopplöshet ökar och att tilliten till framtiden försvagas.

Diakoniarbetarna talar framför allt för de partiellt arbetsföra. De anser att möjligheterna till deltidsarbete borde ökas.

Diakoniarbetet är det arbete som kyrkans sakkunniga inom social- och hälsovård gör. Det stärker delaktigheten och mildrar ensamheten. Kärnan i diakoniarbetet är att möta människor, att se och höra dem, utan brådska och ur ett helhetsperspektiv.

Tillbaka till toppen