Hyppää sisältöön

Utbildningsplan

Med hjälp av utbildningsplanen sörjer arbetsgivaren för att de anställda systematiskt erbjuds sådan utbildning som behövs för att uppdatera kompetensen till att motsvara de krav som arbetet och arbetsuppgifterna ställer och för att kunna hantera förutsägbara förändringar i kompetensbehovet.

Utgångspunkten för planen är arbetsgivarens behov inom produktions- och serviceverksamheten och arbetstagarnas möjligheter till sysselsättning hos arbetsgivaren på lång sikt.

Församlingen ska utarbeta den utbildningsplan som förutsätts i avtalet om utveckling av yrkeskompetensen hos kyrkans personal, om antalet anställda regelbundet är minst 20.

En utbildningsplan kan utarbetas även i mindre församlingar. Planen är inte obligatorisk, men den behövs när man ansöker om eventuell utbildningsersättning. Om någon plan inte utarbetas, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran diskutera frågor som rör utvecklandet av arbetstagarens yrkeskompetens med arbetstagaren.

Vid beräkningen av antalet anställda beaktas heltids- och deltidsanställda. En kyrklig samfällighet och dess församlingar betraktas som en enda arbetsgivare. I praktiken innebär detta att antalet anställda beräknas på den kyrkliga samfällighetens nivå och att den kyrkliga samfälligheten ansvarar för att det finns en utbildningsplan i enlighet med avtalet.

En på förhand uppgjord utbildningsplan krävs när utbildningsersättningÖppna länk i ny flik söks hos Sysselsättningsfonden.


Utbildningsplanen ska innehålla

  • bedömning av hela personalens yrkeskompetens 
  • en bedömning av ändringarna i kraven på yrkeskompetens och orsakerna till dem 
  • en plan som baserar sig på en bedömning enligt personalgrupp eller någon annan ändamålsenlig gruppindelning.  
  • allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet
  • en notering om hur planen avses genomföras och följas upp. 

I utbildningsplanen ska hela personalen, indelad i ändamålsenliga grupper, beaktas. Detta innebär indelning i personalgrupper, eller mindre grupper om det är ändamålsenligt. I planen beaktas också visstids- och deltidsanställda som inte kan försättas i en sämre ställning än andra arbetstagare endast på basis av anställningsförhållandets eller arbetstidens längd, om det inte kan motiveras av sakliga skäl. Beaktandet av planen innebär inte att arbetsgivaren varje år måste erbjuda alla arbetstagare utbildning, utan att beslutet om utbildning fattas utifrån en bedömning som gäller alla arbetstagare.

Det rekommenderas att församlingen ägnar uppmärksamhet åt processen för utarbetande av utbildningsplanen.