Hyppää sisältöön

Krav inom personalledningen

En framgångsrik verksamhet på församlingarnas arbetsplatser och personalens välbefinnande förutsätter god personalledning. I arbetarskyddslagen föreskrivs det om arbetsgivarens allmänna ansvar för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Enligt lagen ska arbetsgivaren beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar.

God personalledning förutsätter att arbetsgivaren är målmedveten: uppställande av personalpolitiska mål och utvärdering och uppföljning av hur målen uppnås samt fungerande växelverkan och samarbete med arbetstagarna och deras representanter, förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige. För detta ändamål ska det utarbetas arbetsplatsspecifika planer eller program och fastställas verksamhetssätt eller verksamhetsmodeller som anger praxis för genomförandet av personalpolitiken på arbetsplatsen.

Det finns bestämmelser eller föreskrifter som är förpliktande för arbetsgivaren om utarbetandet av vissa planer. Varje församling ska åtminstone ha

Vissa församlingar ska dessutom utgående från antalet anställda ha

  • en utbildningsplan. I avtalet om utveckling av yrkeskompetensen hos kyrkans personal förutsätts att församlingar/kyrkliga samfälligheter som regelbundet har minst 20 anställda har en utbildningsplan. Avtalet grundar sig på lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen.
  • en personalplan. I kyrkans samarbetsavtal förutsätts på motsvarande sätt som i bestämmelserna om personal- och utbildningsplan i samarbetslagarna för andra områden att församlingar/kyrkliga samfälligheter vars personal regelbundet uppgår till minst 20 personer fastställer principer och förfaranden för personalutveckling. Avtalet förutsätter inte att någon egentlig personalplan utarbetas.
  • en jämställdhetsplan. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter att det utarbetas en jämställdhetsplan som särskilt gäller lön och andra anställningsvillkor för arbetsgivare vars personal regelbundet uppgår till minst 30 personer.
  • en likabehandlingsplan. Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Dessutom kan församlingarna

Främjande av gott uppförande och förebyggande av osakligt bemötande

  • främja att man tar upp frågor och tar tag i dem för att bevara arbetsförmågan genom att bereda och godkänna modellen/verksamhetssättet för aktivt stöd. Arbetssättet inbegriper tidigt stöd vid arbetsenheten, intensifierat stöd när det behövs flera aktörer för att lösa problem, t.ex. företagshälsovården, samt stöd för återgång efter långa frånvaroperioder. Församlingarna kan få stöd för att utveckla metoden för aktivt stöd från KevaÖppna länk i ny flik

Kevas arbetslivstjänsterÖppna länk i ny flik
Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkalunaÖppna länk i ny flik (endast på finska), Arbetarskyddscentralens publikation

  • främja likabehandling av personer i olika åldrar på arbetsplatsen och stödja arbetstagaren i hanteringen av belastningsfaktorer som hänför sig till olika livsskeden genom att bereda och godkänna livscykelmodellen för arbetslivet och anvisningar. Arbetsmarknadens centralorganisationer har utarbetat en handbok (på finska) om detta som finns på Arbetarskyddscentralens webbplats. Där finns också en enkät om livscykelmodellen med hjälp av vilken man kan utreda praxis som främjar åldersledningen på arbetsplatsen.

Arbetarskyddscentralens webbplatsÖppna länk i ny flik