Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om erfarenhetstillägg

 

Det allmänna lönesystemet – erfarenhetstillägg

 

Erfarenhetstilläggets storlek när anställningsförhållandet blir deltidsarbete

En arbetstagares anställningsförhållande blir deltidsarbete vid ingången av 2020. Ska vi som erfarenhetstillägg betala föregående års årsbundna lönedel för heltidsarbete eller minskar den i förhållande till den nya arbetstiden?

Svar:

Erfarenhetstillägget är en del av den ordinarie lönen. Till en deltidsanställd betalas erfarenhetstillägg i proportion till hans eller hennes arbetstid (KyrkTAK 14 §). Erfarenhetstillägget betalas alltså enligt deltidsprocenten, men som beräkningsgrund för den deltidsanställdas erfarenhetstillägg används beloppet av den årsbundna lönen i slutet av 2019, av vilket man beräknar det belopp som motsvarar den nya deltidsprocenten.

Ett undantag från detta är en situation där den årsbundna lönedelen enligt full arbetstid vid utgången av året är mindre än erfarenhetstillägget enligt erfarenhetstilläggstabellen i bilaga 1.1 i KyrkTAK, vilken träder i kraft 2020.

Erfarenhetstilläggets belopp när en ny årsbunden lönedel skulle ha betalats 1.1.2020 (eller därefter)

Arbetstagaren har tjänat in sammanlagt 8 år i årsbunden tid före 31.12.2019. Om den årsbundna lönedelen inte hade slopats i avtalet, skulle en ny årsbunden lönedel ha betalats från och med 1.1.2020. Har arbetstagaren rätt att få ett belopp enligt bestämmelserna om den årsbundna lönedelen i sitt erfarenhetstillägg fr.o.m. 1.1.2020?

Svar:

Bestämmelserna om erfarenhetstillägg träder i kraft 1.1.2020, så från och med det kan bestämmelserna om den årsbundna lönedelen inte längre tillämpas. Därför får arbetstagaren inte en sådan årsbunden lönedel som skulle ha betalats till honom eller henne 1.1.2020 eller därefter. Från årsskiftet fastställs erfarenhetstillägget enligt de nya avtalsbestämmelserna.

Erfarenhetstilläggets belopp när en visstidsanställning förnyas i början av 2020

Arbetstagarens visstidsanställning upphör 31.12.2019. Anställningsförhållandet fortsätter omedelbart med ett nytt anställningsförhållande fr.o.m. 1.1.2020. Bestäms erfarenhetstillägget utifrån den årsbundna lönedel som gällde vid utgången av 2019 eller enligt den erfarenhetstilläggstabell som träder i kraft vid ingången av 2020 (KyrkTAK bilaga 1.1)?

Svar:

När anställningsförhållandet fortgår oavbrutet över årsskiftet är tolkningen att det som erfarenhetstillägg ska betalas ett belopp som motsvarar den årsbundna lönedel som gällde vid årsskiftet (förutom när erfarenhetstillägget enligt erfarenhetstilläggstabellen är större än den gällande årsbundna lönedelen). I ett sådant fall tolkas anställningsförhållandet alltså som oavbrutet med tanke på löneutbetalningen.

Erfarenhetstilläggets belopp när en visstidsanställning förnyas under 2020 efter ett avbrott

Arbetstagarens visstidsanställning upphör 31.12.2019. Arbetstagaren anställs i motsvarande uppgifter genom ett nytt arbetsavtal fr.o.m. 1.3.2020. Hur bestäms erfarenhetstillägget; utifrån den årsbundna lönedel som gällde vid utgången av 2019 eller enligt den erfarenhetstilläggstabell som träder i kraft vid ingången av 2020 (KyrkTAK bilaga 1.1)?

Svar:

I detta fall fortsätter anställningsförhållandet inte utan avbrott över årsskiftet. Därmed betalas ett erfarenhetstillägg enligt erfarenhetstilläggstabellen. Även om arbetstagaren ”återvänder” till en liknande uppgift som han eller hon hade under 2019, betraktas anställningsförhållandet som nytt, varvid erfarenhetstillägget bestäms enligt erfarenhetstilläggstabellen.

Det är därmed möjligt att arbetstagarens ordinarie lön minskar jämfört med det tidigare anställningsförhållandet. Å andra sidan bör det beaktas att han eller hon har möjlighet att få ett prestationstillägg på basis av sin arbetsprestation. Genom avtalsändringen har man uttryckligen strävat efter att överföra pengar från erfarenhetstillägget till prestationstillägget, vilket leder till att erfarenhetstilläggets belopp i nya anställningsförhållanden i allmänhet är mindre än den tidigare årsbundna lönedelen.

Hur påverkas erfarenhetstillägget när ett vikariat upphör?

Församlingspastorn i vår församling vikarierar för kaplanen. Vikariatet inleddes 1.8.2019. Församlingspastorn återgår till sin egen uppgift som församlingspastor 1.4.2020. Grundlönen är högre i kaplanens uppgift än i den egna uppgiften. Hur stort erfarenhetstillägg betalas till församlingspastorn 1.1.2020, när denna är vikarie för kaplanen, och fr.o.m. 1.4.2020 när hen återgår till sin uppgift?

Svar:

I detta fall har arbetstagaren samtidigt två anställningar med olika grundlöner. Detta innebär att det vid årsskiftet också finns två olika stora årsbundna lönedelar, även om han eller hon naturligtvis endast får en årsbunden lönedel som ingår i kaplanens grundlön.

Vid årsskiftet ska det för församlingspastorn fastställas två erfarenhetstillägg; ett som betalas för tiden 1.1 –31.3.2020 då personen vikarierar för kaplanen och ett som betalas när personen återvänder till sin tjänst som församlingspastor. Grundlönen för en kaplan är 3 200 euro och grundlönen för en församlingspastor är 2 700 euro. Församlingspastorns årsbundna lönedel på basis av tjänstgöring över 13 år är 15 %, vilket innebär att den årsbundna lönedelen för en kaplan är 480 euro och för en församlingspastor 405 euro. Från och med årsskiftet får personen ett erfarenhetstillägg på 480 euro, och när han eller hon återgår till sin egen tjänst som församlingspastor 1.4.2020 minskar erfarenhetstillägget till 405 euro.

Godkännande av arbetspraktik i erfarenhetstillägg

Kan man godkänna arbetspraktik i erfarenhetstillägget? Det är fråga om en arbetstagare som arbetat också långa tider i församlingen, bl.a. i arbetsmarknadspolitisk praktik, men inte i anställningsförhållande utan inom ramen för olika sysselsättningsåtgärder.

Svar:

När erfarenhetstillägget för arbetstagare med månadslön, liksom för timavlönade, fastställs är utgångspunkten anställningsförhållandet till någon arbetsgivare (församling eller annan arbetsgivare). Om t.ex. arbetspraktiken har baserat sig på ett anställningsförhållande beaktas den således, annars inte.

Godkännande av överlappande uppdrag i erfarenhetstillägg

Vår informatör har under flera år varit ordinarie medarbetare på församlingstidningen. Personen har samtidigt haft flera motsvarande uppdrag (ordinarie medarbetare) hos andra arbetsgivare. Personen har skrivit artiklar till olika tidningar och publikationer. Medarbetaren har inte fungerat som självständig företagare, utan uppdragen har skötts med skattekort på arvodesbasis.

Dessa uppdrag torde på goda grunder anses vara till väsentlig fördel vid skötseln av den nuvarande tjänsten på viss tid, men kan de beaktas på något sätt vid beräkningen av ett eventuellt erfarenhetstillägg? Det har inte förekommit några motsvarande fall tidigare, så det har därför inte funnits några riktlinjer för detta.

Vid beräkningen av bisysslor har vi haft som praxis att en del av tiden, t.ex. hälften, kan beaktas i anställningstiden, om uppgiften har varit arbete som klart anknyter till den nuvarande arbetsuppgiften/tjänsten och är till väsentlig fördel.

Svar:

  1. Det väsentligaste i denna helhet är att det för en månad inte kan inflyta mer än en månad tid som berättigar till erfarenhetstillägg. Nu har ju personen haft flera uppgifter samtidigt. Om dessa godkänns ”på varandra”, måste man samtidigt ta hänsyn till denna allmänna princip.
  2. Informatören har varit medarbetare på tidningen sedan 2003. Uppgiften som medarbetare ska uppenbarligen till sin natur betraktas som bisyssla eller högst som medarbetare på deltid i huvudsyssla, eftersom också andra uppdrag har förekommit samtidigt. Arbetsgivaren har prövningsrätt när det gäller hur mycket av denna tjänstgöringstid som godkänns. Det är möjligt att även godkänna allt enligt modellen en månad för en månad, om man kommer fram till det och om det motsvarar de principer som församlingen fastställt. Om man väljer att förfara på detta sätt, skulle de övriga uppgifterna som medarbetare falla bort helt, åtminstone till den del som de infaller under samma tid som tjänstgöringstiden i församlingen, dvs. från och med 2003.
  3. Man kan också bedöma på annat sätt, exempelvis så att ”50 procent” av tjänstgöringen i församlingen godkänns (procentsatsen väljs enligt den linje som ni följer) och därefter separat överväga hur mycket av de övriga tjänsterna som kan beaktas.
  4. Det faktum att uppgiften som medarbetare har varit frilansbaserad utgör inte ett hinder för att beakta perioderna vid beräkningen av erfarenhetstillägget. Också det är ”tjänstgöringstid”, om än i friare form än ett normalt tjänste-/arbetsavtalsförhållande.

Erfarenhetstilläggets belopp när arbetstagarens lön justeras 1.1.2020 eller därefter

Det har beslutats att en arbetstagares kravgrupp från och med 1.1.2020 ska justeras till kravgrupp 502 och grundlönen enligt kravgruppens nedre gräns (2 345,76 €). Hur fastställs erfarenhetstilläggets belopp när personens kravgrupp är 501 den 31.12.2019, grundlönen 2.280 € och den årsbundna lönedelen 342 € (15 %, den årsbundna tiden 17 år 4 mån)?

Svar:

I kravgrupp 502, som tillämpas på arbetstagaren fr.o.m. 1.1.2020, är erfarenhetstillägget 278,84 € enligt erfarenhetstilläggstabellen (bilaga 1.1 till KyrkTAK). Eftersom detta erfarenhetstillägg enligt erfarenhetstilläggstabellen är mindre till sitt belopp än den årsbundna lönedel på 342 euro som personen hade vid årsskiftet, tillämpas som erfarenhetstillägg alltjämt det belopp av den årsbundna lönedelen som betalats vid årsskiftet. Erfarenhetstillägget/den årsbundna lönedelen minskar alltså inte i samband med justeringen av grundlönen.

Samma princip gäller också sådana lönejusteringar som görs efter 1.1.2020. Det erfarenhetstillägg som betalats till arbetstagaren fr.o.m. 1.1.2020 och som baserar sig på den årsbundna lönedel som betalats före årsskiftet minskas inte, även om erfarenhetstillägget enligt erfarenhetstilläggstabellen efter lönejusteringen är mindre än det erfarenhetstillägg som redan betalats. Det fastställda erfarenhetstillägget som baserar sig på den årsbundna lönedelen minskar således inte i samband med lönejusteringar. Denna princip gäller både den lönejustering som föranleds av justeringen av kravgruppen och den justering av grundlönen som görs inom samma kravgrupp.

Erfarenhetstilläggets belopp när arbetstagaren uppnår följande erfarenhetstilläggsnivå efter 1.1.2020

Arbetstagarens kravgrupp 31.12.2019 är 501 och grundlönen 2 280 euro. Personens årsbundna lönedel 31.12.2019 har bestämts enligt en årsbunden tid på 9 år och 10 månader, och den årsbundna lönedelen har därmed varit 8 % av grundlönen (182,40 €). Till arbetstagaren förfaller följande erfarenhetstillägg när erfarenhetstilläggstiden når gränsen på 10 år 1.3.2020. Hur stort erfarenhetstillägg ska fastställas för arbetstagaren?

Svar:

Arbetstagaren behåller 1.3.2020 det belopp (182,40 €) som fastställts för honom eller henne som erfarenhetstillägg fr.o.m. 1.1.2020, eftersom erfarenhetstillägget i kravgrupp 501 enligt erfarenhetstilläggstabellen (KyrkTAK bilaga 1.1) är mindre än detta (dvs. 177,19 €).

När arbetstagaren i sinom tid uppnår gränsen för 15 års erfarenhetstillägg, justeras hans eller hennes erfarenhetstillägg så att det överensstämmer med tabellen över erfarenhetstillägg, eftersom erfarenhetstilläggets belopp enligt tabellen då överstiger det erfarenhetstillägg som betalats till honom eller henne.