Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om erfarenhetstillägg

 

Det allmänna lönesystemet – erfarenhetstillägg

 

Godkännande av arbetspraktik i erfarenhetstillägg

Kan man godkänna arbetspraktik i erfarenhetstillägget? Det är fråga om en arbetstagare som arbetat också långa tider i församlingen, bl.a. i arbetsmarknadspolitisk praktik, men inte i anställningsförhållande utan inom ramen för olika sysselsättningsåtgärder.

Svar:

När erfarenhetstillägget för arbetstagare med månadslön, liksom för timavlönade, fastställs är utgångspunkten anställningsförhållandet till någon arbetsgivare (församling eller annan arbetsgivare). Om t.ex. arbetspraktiken har baserat sig på ett anställningsförhållande beaktas den således, annars inte.

Godkännande av överlappande uppdrag i erfarenhetstillägg

Vår informatör har under flera år varit ordinarie medarbetare på församlingstidningen. Personen har samtidigt haft flera motsvarande uppdrag (ordinarie medarbetare) hos andra arbetsgivare. Personen har skrivit artiklar till olika tidningar och publikationer. Medarbetaren har inte fungerat som självständig företagare, utan uppdragen har skötts med skattekort på arvodesbasis.

Dessa uppdrag torde på goda grunder anses vara till väsentlig fördel vid skötseln av den nuvarande tjänsten på viss tid, men kan de beaktas på något sätt vid beräkningen av ett eventuellt erfarenhetstillägg? Det har inte förekommit några motsvarande fall tidigare, så det har därför inte funnits några riktlinjer för detta.

Vid beräkningen av bisysslor har vi haft som praxis att en del av tiden, t.ex. hälften, kan beaktas i anställningstiden, om uppgiften har varit arbete som klart anknyter till den nuvarande arbetsuppgiften/tjänsten och är till väsentlig fördel.

Svar:

  1. Det väsentligaste i denna helhet är att det för en månad inte kan inflyta mer än en månad tid som berättigar till erfarenhetstillägg. Nu har ju personen haft flera uppgifter samtidigt. Om dessa godkänns ”på varandra”, måste man samtidigt ta hänsyn till denna allmänna princip.
  2. Informatören har varit medarbetare på tidningen sedan 2003. Uppgiften som medarbetare ska uppenbarligen till sin natur betraktas som bisyssla eller högst som medarbetare på deltid i huvudsyssla, eftersom också andra uppdrag har förekommit samtidigt. Arbetsgivaren har prövningsrätt när det gäller hur mycket av denna tjänstgöringstid som godkänns. Det är möjligt att även godkänna allt enligt modellen en månad för en månad, om man kommer fram till det och om det motsvarar de principer som församlingen fastställt. Om man väljer att förfara på detta sätt, skulle de övriga uppgifterna som medarbetare falla bort helt, åtminstone till den del som de infaller under samma tid som tjänstgöringstiden i församlingen, dvs. från och med 2003.
  3. Man kan också bedöma på annat sätt, exempelvis så att ”50 procent” av tjänstgöringen i församlingen godkänns (procentsatsen väljs enligt den linje som ni följer) och därefter separat överväga hur mycket av de övriga tjänsterna som kan beaktas.
  4. Det faktum att uppgiften som medarbetare har varit frilansbaserad utgör inte ett hinder för att beakta perioderna vid beräkningen av erfarenhetstillägget. Också det är ”tjänstgöringstid”, om än i friare form än ett normalt tjänste-/arbetsavtalsförhållande.

Erfarenhetstilläggets belopp när arbetstagaren uppnår följande erfarenhetstilläggsnivå efter 1.1.2020

Arbetstagarens kravgrupp 31.12.2019 är 501 och grundlönen 2 280 euro. Personens årsbundna lönedel 31.12.2019 har bestämts enligt en årsbunden tid på 9 år och 10 månader, och den årsbundna lönedelen har därmed varit 8 % av grundlönen (182,40 €). Till arbetstagaren förfaller följande erfarenhetstillägg när erfarenhetstilläggstiden når gränsen på 10 år 1.3.2020. Hur stort erfarenhetstillägg ska fastställas för arbetstagaren?

Svar:

Arbetstagaren behåller 1.3.2020 det belopp (182,40 €) som fastställts för honom eller henne som erfarenhetstillägg fr.o.m. 1.1.2020, eftersom erfarenhetstillägget i kravgrupp 501 enligt erfarenhetstilläggstabellen (KyrkTAK bilaga 1.1) är mindre än detta (dvs. 177,19 €).

När arbetstagaren i sinom tid uppnår gränsen för 15 års erfarenhetstillägg, justeras hans eller hennes erfarenhetstillägg så att det överensstämmer med tabellen över erfarenhetstillägg, eftersom erfarenhetstilläggets belopp enligt tabellen då överstiger det erfarenhetstillägg som betalats till honom eller henne.