Hyppää sisältöön

Cirkulär 1/2022

31.1.2022

Nya modeller för tjänsteinstruktioner

Kyrkostyrelsen har fastställt nya modellinstruktioner för församlingarnas bruk. De tidigare fastställda modellerna var föråldrade. Det finns två nya modellinstruktioner. Den ena är avsedd för sådana tjänster inom andligt arbete för vilka kyrkostyrelsen har fastställt den examen som utgör behörighetsvillkor. Den andra modellen är avsedd för sådana tjänster för vilka examen som utgör behörighetsvillkor inte har fastställts. Modellinstruktionerna finns på evl.fi/plus. Modellinstruktionerna innehåller vissa anvisningar och tilläggsuppgifter som syns i hypertexten länkad till respektive paragrafs rubrik.

Båda modellinstruktionerna är i Wordformat och kan redigeras av församlingarna. Modellerna är förenklade och innehåller en ram för olika tjänster. Avsikten är att församlingarna ska redigera modellen utifrån sina egna behov för olika tjänster. Det har inte längre fastställts färdiga modeller för olika tjänster, utan de nya modellerna lämpar sig för alla slags tjänster när församlingen kompletterar dem.

I vissa av de gamla modellinstruktionerna hade man strävat efter att exakt beskriva innehållet i olika uppgifter. Avsikten med de nya modellerna är att tjänsteuppgifterna ska fastställas genom en kort allmän beskrivning. Om det är nödvändigt att fastställa ett mer detaljerat innehåll för tjänsterna kan man göra det som en arbetsledande åtgärd genom en separat uppgiftsbeskrivning, där innehållet i de uppgifter som beskrivs i tjänsteinstruktionen preciseras. En eventuell noggrannare uppgiftsbeskrivning inom ramen för arbetsledningen kan chefen göra upp till exempel varje år i samband med utvecklingssamtalet. Uppgiftsbeskrivningen i tjänsteinstruktionen är däremot avsedd att vara så allmän och bestående att det sällan är nödvändigt att ändra den. En eventuell uppgiftsbeskrivning inom ramen för arbetsledningen får inte stå i strid med instruktionen.

Tjänsteinstruktionen fastställs i allmänhet av kyrkorådet/församlingsrådet. Om en tjänsteinnehavare i en självständig församling dock genom en instruktion ges beslutanderätt som hör till kyrkorådet, fastställs instruktionen i kyrkofullmäktige. I en församling som hör till en kyrklig samfällighet utövar församlingsrådet å sin sida kyrkofullmäktiges behörighet i ett sådant ärende, vilket betyder att församlingsrådet också beslutar om delegering av beslutanderätt.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör   Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                      Timo von Boehm

 

Cirkulär 1/2022