Hyppää sisältöön

Bedömning av svårighetsgrad och bestämmande av grundlön

Svårighetsgraden och grundlönen bestäms med hjälp av den allmänna beskrivningen av befattningen (punkterna B1–B3 i blanketten), nivåanteckningarna under kravkriterierna (punkterna C1–C5 i blanketten) och kravgrupp. Arbetets innehåll bedöms med hjälp av fem kravkriterier. För varje kravkriterium väljs den kravnivå som beskriver arbetets svårighetsgrad. Vid bedömningen beaktas också sådana faktorer i arbetets svårighetsgrad som inte beaktas av kravkriterierna (punkt D i blanketten). Befattningen ska placeras i den kravgrupp som ur helhetssynpunkt bäst motsvarar den befattningsbeskrivning som gjorts.

Exempel:

Befattning X förutsätter en högre högskoleexamen. Baserat på befattningsbeskrivningen antecknas följande nivåer för kravkriterierna:

Samverkan 2.6, arbetsledning 3.3, problemlösning och informationssökning 4.3, ansvar 5.4.

Baserat på den allmänna befattningsbeskrivningen och kravkriterierna är 601 den kravgrupp som närmast motsvarar arbetet. I fråga om ett kravkriterium (ansvar) är arbetet dock svårare än vad som beskrivs för kravgrupp 601, och därför ska grundlönen för befattningen sättas högre än minimilönen för kravgruppen med hjälp av en kravdel.

Befattning X placeras i kravgrupp 601. Grundlönen för befattning X = minimilönen för kravgrupp 601 + kravdel.

Kravgruppen ska väljas med beaktande av vilka kravgrupper församlingens övriga befattningar har placerats i (församlingens lönepolitik).

Minimilönerna för respektive kravgrupper anges i tjänste- och kollektivavtalet. Den anställdas grundlön ska uppgå till minst minimilönen i kravgruppen. Den anställdas grundlön ska vara högre än minimilönen när

  1. uppgiftens svårighetsgrad förutsätter detta. En sådan förutsättning framgår av befattningsbeskrivningen: den allmänna befattningsbeskrivningen, kravkriterienivåerna eller preciserande tilläggsnoteringar (t.ex. +). I detta fall ska en kravdel ingå grundlönen.
  2. det föreligger en särskild uppgiftsrelaterad grund. En särskild grund avser sådana speciella krav som exempelvis arbetsorten eller omvärlden kan innebära och som inte beaktas i de fem kriterierna för arbetsuppgiftens svårighetsgrad. I detta fall ska en särskild del ingå i grundlönen.

Endast en särskild del kan föranleda att den anställdas grundlön är högre än minimilönen i följande kravgrupp. Församlingen ska iaktta enhetlig praxis när den bestämmer grundlöner vars belopp ligger mellan två minimilöner.

Grundlönens olika delar (minimilön för kravgruppen, kravdel, särskild del) ska anges var och en för sig.