Hyppää sisältöön

Avtalens bindande verkan

Tjänste- och arbetskollektivavtalen är bindande för Kyrkans arbetsmarknadsverk, församlingarna och kyrkans övriga arbetsgivarenheter och för de tjänsteinnehavar- och arbetstagarföreningar som är parter i avtalen, för dessas underföreningar och för de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är medlemmar i föreningarna.

Ett tjänstekollektivavtals bindande verkan innebär att anställningsvillkoren för en tjänsteinnehavare inte får utformas så att de strider mot tjänstekollektivavtalet. Församlingarnas förvaltningsorgan kan alltså inte besluta om sämre eller bättre villkor än de som bestämts i tjänstekollektivavtalet. Tjänstekollektivavtalet åsidosätter lagarnas och förordningarnas bestämmelser i frågor som omfattas av avtalsrätten, tjänstestadgans bestämmelser och sådana separata beslut av förvaltningsorgan som står i strid med avtalet.

I lagen om arbetskollektivavtal finns bestämmelser om arbetskollektivavtals bindande verkan. En församling är skyldig att tillämpa ett arbetskollektivavtal också då detta inte är bindande för en arbetstagare men han eller hon på grund av sitt arbete hör till avtalets tillämpningsområde.