Arbetsgivarna inom kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheter är församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, kyrkostyrelsen och domkapitlen. År 2019 finns det 384 evangelisk-lutherska församlingar. Av dem ingår 153 församlingar i sammanlagt 32 kyrkliga samfälligheter.

Enligt statistiken för 2018 hade kyrkans arbetsgivarenheter sammanlagt cirka 20 500 anställda. Av personalen var nästan hälften (44,5 %) tjänsteinnehavare och hälften anställda med arbetsavtal. Räknat i årsverken hade kyrkan omkring 13 800 anställda 2017. Församlingarnas prästerskap, begravningsplatsarbetet, barnverksamheten, fastighets- och kyrkobetjäningsarbetet samt kansli- och förvaltningsarbetet var de sektorer som hade flest anställda (över 10 % av alla årsverken).

Personalutgifterna utgör arbetsgivarenheternas största enskilda post bland driftsutgifterna.