Hyppää sisältöön

Arbetsgivarna inom kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheter är församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, kyrkostyrelsen och domkapitlen. År 2024 finns det 353 evangelisk-lutherska församlingar. Av dem ingår 137 församlingar i sammanlagt 30 kyrkliga samfälligheter.

Av kyrkans arbetsgivarorganisationer är de flesta små arbetsplatser med färre än 50 anställda. Enligt statistiken för 2023 hade hela kyrkan under året sammanlagt cirka 21 000 tjänsteinnehavare och arbetstagare, räknat som årsarbetsmängd var det cirka 12 400 personer. Av personalen var 41 % tjänsteinnehavare och 59 % arbetstagare i arbetsavtalsförhållande. De uppgiftsområden som hade flest anställda (över 10 % av årsarbetskraften) var församlingspräster, småbarnspedagogiken, begravningsplatsarbetet, fastighets- och kyrkobetjäningsarbetet samt kansli- och förvaltningsarbetet.

Personalutgifterna utgör arbetsgivarenheternas största enskilda post bland driftsutgifterna.