Hyppää sisältöön

Cirkulär 2/2024

10.4.2024

 

Preciseringar angående förhandlingarna om den lokala justeringspotten

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer har fått förfrågningar från församlingarna angående löntagarnas representanter i förhandlingarna om justeringspotten på 0,5 procent i det allmänna lönesystemet. I detta cirkulär preciseras anvisningarna om hur förhandlingarna ska föras. Kyrkans arbetsmarknadsverk ordnar dessutom ett Teams-informationsmöte för församlingarnas arbetsgivarrepresentanter om förhandlingarna om justeringspotten fredag 12.4.2024 kl. 10–12 på finska och kl. 13–15 på svenska. En anmälningslänk till informationsmötet finns på Kyrkans arbetsmarknadsverks webbplats: Kyrkans arbetsmarknadsverk - evl.fi. Man kan anmäla sig till det finskspråkiga informationstillfället ännu onsdag 10.4.2024 och till det svenskspråkiga tillfället torsdag 11.4.2024.

Till skillnad från vad som sägs i cirkulär 1/2024 ska en anmälan om lönejusteringar enligt det lokalt uppnådda förhandlingsresultatet göras till Kyrkans servicecentral först i september. Anmälan till servicecentralen beskrivs nedan.

1. Anmälan till Kyrkans servicecentral om fördelningen av justeringspotten

Enligt uppgifter från servicecentralen är det skäl att göra en anmälan om löneändring på basis av förhandlingarna om justeringspotten till servicecentralen först i september 2024, dvs. först efter det att servicecentralen har justerat lönerna med den allmänna förhöjningen enligt lönekonkurrenskraftsavtalet 1.9.2024. Även om de lokala förhandlingarna om justeringspotten har förts i församlingen redan i god tid före september 2024, ska anmälan till servicecentralen göras först under september 2024. Orsaken till detta är att om servicecentralen underrättas om en lönejustering som görs på basis av justeringspotten innan servicecentralen har kört den allmänna förhöjning av grundlönerna i september 2024, höjs också den justeringspott som träder i kraft i oktober. En sådan förhöjning av den lönejustering som baserar sig på justeringspotten är inte avsedd att genomföras. Församlingarna uppmanas därför att agera enligt följande:

a) Göra en ändringsblankett om lönejustering till servicecentralen först i september 2024. En ändringsanmälan som gjorts under september månad om lönejusteringar på basis av en justeringspott hinner fås med vid lönekörningen för grundlöner som träder i kraft i oktober.

b) Om församlingen redan har hunnit göra löneändringsanmälan till servicecentralen uppmanas församlingen att ”återkalla” denna med en ny anmälan, och därefter göra den egentliga ändringsanmälan i början av september enligt ovan.

KyA beklagar de olägenheter detta medför. KyA hade inte kännedom om den nämnda egenskapen i servicecentralens program när man förhandlade om justeringspotten som en del av lönekonkurrenskraftsuppgörelsen. Kyrkans servicecentral ger för sin del närmare anvisningar om hur ändringsanmälan ska göras och om tidtabellen i slutet av sommaren.

2. Personalrepresentanter i förhandlingarna om den lokala justeringspotten

Den allmänna principen vid lokala förhandlingar är alltid att löntagarna representeras av huvudavtalsorganisationernas huvudförtroendemän. Lokala verkställighetsförhandlingar enligt § 13 i huvudavtalet, i det här fallet förhandlingar om justeringspotten, förs enligt § 2 mom. 3 i huvudavtalet för arbetstagarsidans del av huvudavtalsorganisationernas huvudförtroendemän. Huvudavtalsorganisationerna är tre till antalet, FOSU, Kyrkosektorn och Kyrkfackets union, varvid antalet förhandlare för löntagarsidan kan vara högst tre.

I församlingen har det inte alltid utsetts en huvudförtroendeman för var och en av de tre huvudavtalsorganisationerna. Det är uttryckligen följderna av denna situation som har föranlett förfrågningar till såväl KyA som huvudavtalsorganisationerna. I huvudavtalet har man berett sig även på denna situation. Om en huvudavtalsorganisation inte har tillsatt någon huvudförtroendeman i församlingen, representeras huvudavtalsorganisationen enligt § 2 mom. 3 i huvudavtalet i verkställighetsförhandlingar (förhandlingarna om justeringspotten) av ”en förhandlare som organisationens medlemmar har utsett bland församlingens tjänsteinnehavare och arbetstagare”. En sådan situation kan uppstå till följd av att huvudavtalsorganisationen inte har de fem medlemmar som krävs för att utse en huvudförtroendeman i församlingen eller att en huvudförtroendeman av någon annan orsak inte har utsetts. Lösningarna för olika situationer beskrivs närmare nedan.

a) I församlingen har det utsetts en huvudförtroendeman från var och en av de tre huvudavtalsorganisationerna. Dessa förhandlar om justeringspotten för alla församlingens anställda, såväl de som hör till ett förbund som de icke-organiserade.

b) I den ekonomiska församlingsenheten har det utsetts en huvudförtroendeman från en eller två huvudavtalsorganisationer, men inte från alla tre. De utsedda huvudförtroendemännen förhandlar då endast på sina medlemmars vägnar. Medlemmarna i den huvudavtalsorganisation för vilken ingen huvudförtroendeman har utsetts ska bland sig utse en förhandlare som förhandlar på deras vägnar. Tillsammans förhandlar dessa förhandlare om lönejusteringarna för alla tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av det allmänna lönesystemet, och representerar således i förhandlingarna om justeringspotten även de icke-organiserade tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. För de tjänsteinnehavare och arbetstagare som inte är organiserade i ett fackförbund utses aldrig en egen representant i de lokala förhandlingarna. De tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är organiserade i ett fackförbund som inte hör till kyrkans nämnda tre huvudavtalsorganisationer eller deras underorganisationer får inte heller någon representant i förhandlingarna om justeringspotten, trots att de är organiserade arbetstagare.

c) I den ekonomiska församlingsenheten har ingen huvudförtroendeman utsetts. Medlemmarna i respektive huvudavtalsorganisation utser då bland sig en representant i dessa förhandlingar om justeringspotten. Dessa representanter förhandlar på alla de tjänsteinnehavares och arbetstagares vägnar som omfattas av det allmänna lönesystemet. I en situation där en huvudavtalsorganisation inte har någon medlem i församlingen, står denna huvudavtalsorganisation utan representant i förhandlingarna.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör  Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                     Timo von Boehm

 

Cirkulär 2/2024