Hyppää sisältöön

Arbetsfredsförpliktelse och arbetsstridsåtgärder

Genom tjänste- och arbetskollektivavtalen tryggas arbetsfreden under avtalsperioden. Alla arbetsstridsåtgärder som riktar sig mot avtalen är förbjudna under avtalens giltighetstid. Avtalsparterna och de föreningar som lyder under dem är skyldiga att aktivt värna om arbetsfreden. Arbetsfredsförpliktelsen gäller också enskilda tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I en avtalslös situation är arbetsfredsförpliktelsen däremot inte bindande för avtalsparterna och övriga som omfattats av avtalen. Parterna kan då försöka få till stånd nya avtal genom att utöva påtryckning mot motparten genom lockout eller strejk. Med lockout avses en arbetsstridsåtgärd som vidtas av en församling och med strejk en åtgärd som en tjänsteinnehavar- eller arbetstagarförening riktar mot en församling. Dessa arbetsstridsåtgärder kan tillgripas endast när det är fråga om ärenden som omfattas av avtalsrätten.

Delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk beslutar om en församling ska tillgripa lockout. Tjänsteinnehavare och arbetstagare kan delta i en strejk endast efter beslut av den tjänsteinnehavar- eller arbetstagarförening som har inlett strejken. En tjänsteinnehavare som berörs av en arbetsstrid ska emellertid fullgöra de uppgifter som nämns i kyrkoordningens 2–4 kap., bl.a. förrätta gudstjänster och utföra andra kyrkliga förrättningar.